Nederlandse-gedichten

Laat de kinderen tot Mij komen
die Ik vol met liefd' ontvang.
'k Wil ook zijn hun onderkomen
handelend steeds in hun belang.

Waar 'k het liefst mee zal beginnen
is het winnen van hun hart.
Mij op ieder kind bezinnen
waar Ik graag een band mee start.

Luisterend zittend om Mij henen
vertel Ik hun een verhaal.
Samen door de zon beschenen
dat Ik naar hun begrip vertaal.

Vriendschap wil Ik met hen sluiten
elk met liefd' in d' ogen ziend.
En daar steeds weer toe besluiten
omdat elk kind dat verdient.

Wie van Mij een kind wil wezen
die moet worden als een kind.
Vriendschap liefd' wordt dan bewezen
 en wordt ook intens bemind.
Als men om zich heen zal kijken
dan zal ons Gods grootheid blijken.
Hij heeft een wereld ons geschapen
't is door niemand na te apen.

Zie de natuur met haar sferen
waar wij veel van kunnen leren.
Van de beste kant ons tonen
dan zal God daarvoor belonen.

Want door steeds verbaasd te kijken
zal onze verwondering blijken.
Want de schepping van Gods aarde
bleek voor Hem van grote waarde.
Liefde dat blijft 's Heren streven
die Hij dagelijks ons blijft geven.
Om ons daarmee te verblijden
nimmermeer van ons zal scheiden.

Op Zijn liefd' mogen wij drijven
met woorden die dat beschrijven.
Grotere liefde is niet te vinden
dan van God voor Zijn beminden.

Nooit laat God een kind neerzinken
heft het op naar 't sterrenblinken.
Vanwaar God voor hem zal zorgen
eeuwig veilig en geborgen. 
Sterven dat is slechts een halte
wachtend op een nieuw begin.
Verkrijgend een nieuw gestalte
levende in Gods bemin.

Sterven dat is overstappen
naar wat God ons openbaart.
Eens van d' aarde op gaan stappen
naar waar God Zijn heil verklaart.

Als wij eenmaal binnenkomen
in 't beloofde Vaderhuis,
daar voorgoed zijn opgenomen
dan zijn wij voor eeuwig thuis!
Ons inspannen samen met God
opweg naar 't ons beloofde lot.
Werk met Hem mee op 't pad ten leven
om met God naar Zijn doel te streven.

God Hij heeft Zijn toekomstvisie
die is zeker geen illusie.
Want wat de Heer hierna laat komen
wordt de vervulling onzer dromen.

Want de hemel en de aarde
krijgen nieuwe glans en waarde.
God laat Zijn nieuwe toekomst komen
en ons met rijke glans omzomen.

Als Gods toekomst is geboren
zien wij een nieuw bestaan gloren.
Het nieuwe tijdperk van nieuw leven.
zal ons met eeuwige vree omgeven.
Ik neem je eens op in Mijn erbarmen
je sluitend liefd'vol in Mijn armen.
Nooit meer ervaar je donkere dagen
want Ik laat je naar 't licht toe dragen.

Eens zul je aan de aard' ontkomen
wanneer je bij Mij wordt opgenomen,
Mijn eeuwig huis zult gaan betreden
gehuisvest wordt in d' eeuwigheden.
Bidden is de weg ten leven
't pad door Jezus aangegeven.
Om tesaam dit pad bewand'lend
daarop naar Zijn wil steeds hand' lend.

Indien nodig mag je vragen 
of de Heiland je wil dragen.
Daar waar 't kwaad je zal belagen
hulp voor tegenstand te vragen.

Jezus spreekt dan zal 't ons lukken
samen 't  kwaad te onderdrukken..
Ik sta klaar voor wie Mij geloofde
die Ik mijn hulp en heil beloofde.
Ons leven draait om liefdewoorden
zorg voor een band met liefdekoorden.
Want wie elkaar daar mee verbinden
zij zullen zeker liefde vinden.

Als men elkaar in liefd'zal dragen
zal men daarin voorzeker slagen.
Waar liefde komt uit hart en ogen
dan zijn beiden ten diepst bewogen.
Gods engel Gabriel liet horen
dat  Gods Zoon uit haar wordt geboren.
En als Gods nederige dienaar
maakte hij haar voor d' opdracht klaar.

De Heilige Geest zou in haar leven
't geheiligd zaad aan haar schoot geven.
Eens wordt dit kind uit haar geboren
dat mocht de hele wereld horen.

Als d' openbaring van haar dromen
dat 's werelds Redder is gekomen.
Die zou voor 's werelds zonden lijden
en haar van schuld en zond' bevrijden.
Op d' aarde is geen onsterfelijkheid
waar ieder eens zal sterven,
't behoort tot de werkelijkheid.
tot wij eens d' hemel erven.

Na 't sterven komen wij eens thuis
door engelen voortgedragen.
En komend in het Vaderhuis
door liefd' Gods welbehagen.

Hier wordt voor eeuwig feest gevierd
in d' hemelse gewelven
Door Gods versiering opgesierd
Gods glans zal  overwelven..
Als de wolken uiteen scheuren
dan wacht ons een groot gebeuren.
Jezus komt dan nederdalen
om Gods kinderen op te halen.

En voordat wij het beseffen
zal Hij ons ten hemel heffen.
Hierna zal Gods oordeel komen
als w' eenmaal zijn opgenomen.

God heeft aan ons laten weten
eerst wordt kwaad en goed gespleten.
't Kwade zal Hij af gaan wijzen
maar de goede zal Hij prijzen.

In twee groepen zal God splijten
goeden treffen geen verwijten.
Kwade zielen zal Hij zenden
naar de vuurpoel van ellende.

Al wie God tot goeden rekent
ervaren wat dat betekent.
Elk met 't eeuwig heil omgeven
zaligheid van 't eeuwig leven. 

Want als Gods bazuin zal klinken
zien de goeden d' hemel blinken.
Waar Gods dochters, kinderen, zonen
met Gods Zoon en Vader wonen!
God wil je graag op handen dragen
je hoeft ''t  Hem enkel maar te vragen.
Nog voor dat jij het zal beseffen.
Zullen Zijn handen je opheffen.

Door Hem beveiligd en geborgen
zegt Hij dat Hij voor je zal zorgen.
Als God Zijn handen zal omsluiten
zal Hij daarmee Zijn liefde uiten.
De boodschap die Maria kreeg
 betekent nederigheid en vreugde.
 Zij hoorde 't aan terwijl zij zweeg
 zich in haar hart erop verheugde.

 Dit kind genoemd de Zoon van God
 die mocht zij negen maanden dragen.
 Dit was een wonderdaad van God
 de Heer had in haar welbehagen.

 Dit kind zou 's werelds Redder zijn
 waarmee Gods liefde wordt bewezen.
 Als 's werelds licht en zonneschijn
 heeft niemand van Hem iets te vrezen.

 't Kind van God zou eenmaal sterven
 om ons nieuw leven te verwerven.
 Door Zijn sterven en Zijn lijden
 was dit het pad naar ons bevrijden.
Hij hoopt dat wij in onze dromen
met Hem als Herder verder komen.
Ons na de nachtrust laten leiden
en Jezus hand niet doen vermijden.

Na dromen volgen werkelijkheden
en 't levenspad met Hem betreden.
Als w' onze weg met Hem bewandelen
blijkt dat de beste keus van handelen.

Met Jezus Christus in ons leven
zijn wij met liefde en trouw omgeven.
Voor tegenslag wil Jezus sparen
de vrede in ons hart bewaren

Zijn liefde zal ons nooit begeven
we zijn daar doorlopend mee omgeven.
Zijn liefde zal ons nooit verlaten.
maar blijft getrouw ons leven baten!
In het licht dat God laat stralen
wil Hij van Zijn liefd' verhalen.
Van belang is 't in ons leven
om elkander liefd' te geven.

Blijf daar steeds opnieuw aan denken
je naaste niet met woorden krenken.
Als dat soms gebeurt in 't leven
hoort men elkaar te vergeven.

God vraagt laat je liefde groeien
om naar Zijn wens op te bloeien. 
Als een prachtbloem met haar kleuren
om naasten mee op te beuren!
Als de ziel 't lichaam verlaat
volgt daarna gewijde staat.
Na een vliegensvlugge reis
volgt het hemels paradijs.

Met haar snelheid onbekend
wordt zij naar het doel gewend
Gaand op weg naar 't Vaderhuis 
voelt zij zich er spoedig thuis!
Probeer steeds je hart te volgen
raak niet door het kwaad verzwolgen.
Want dat brengt je grote schade
waar je mee wordt overladen.

Laat het goede 't richtsnoer wezen
daar wordt wijsheid mee bewezen.
Door met 't goede te beginnen
zal je bestaan er aan winnen.

Want daarop volgt dan Gods zegen
gaande met God op je wegen.
Tot Hij je aan 't eind zal tonen
om voorgoed bij Hem te wonen.
Wanneer gebeden stijgen
dan blijft God nimmer zwijgen
Hij laat Zijn antwoord komen
wat blij wordt waargenomen.

Niets laat Hij onbeantwoord
Zijn woorden zijn verantwoord.
Door 't woord laat Hij ons raken
en ons gelukkig maken..
Wanneer een kind van God wil bloeien
dan zorgt de Heer dat het kan groeien.
Die regel stelt Hij voor Zijn kind'ren
Hij zal hen in hun groei nooit hind'ren.

God kent hun wil en grootste plannen
wie zich voor tegenslag vermannen.
Om voor Hem als een bloem te groeien
met grote schoonheid op te bloeien.

Met liefde en Gods kracht zal 't lukken
en eens gegroeide bloemen plukken.
Daarvan laat Hij zich een kroon vlechten
om in Zijn haar te laten hechten.

.
God is bereid om tijdelijkheid
om te zetten naar eeuwigheid.
Hij geeft met liefde elk de kans
levend in 's hemels lichte glans.

Vol liefde biedt God dit ons aan
om eeuwig in Zijn licht te staan.
Want hieruit blijkt wat zeker is
dat God de God van Liefde is.