Nederlandse-gedichten

Maken wolken ’t rondom donker
richt je  dan op ‘t  stergeflonker.
Als lichtpuntjes in je leven
en daar rijkelijk door omgeven.
 
Want elk lichtpuntje in ’t leven
wordt je door God aangegeven.
Het blijft helder voor je stralen
om je hart aan op te halen.
 
’t Help je droefheid te verdrijven
als die weer komt bovendrijven.
Want die laat God dan verdwijnen
door sterren die Hij laat schijnen.
 
Dan laat Hij de zon doorbreken
waar zolang naar uitgekeken
Die geheel je zal verwarmen
met zijn lichtstralen omarmen.
 
De dood heeft in je leven toegeslagen
't vraagt ondanks 't leed de kracht om 't te verdragen
't Afscheid van je geliefde doet je wenen
hij ging zo plotseling door de dood henen.

Je staat als mens nu met een verslagen hart
met 't hart gedompeld en thans in diepe smart.
Je bent als mens tot in het diepst bewogen
maar God Hij ziet de tranen in je ogen.

Je mag aan Vaders boezem nu gaan schuilen
 en in Zijn armen al je leed uithuilen.
Weet Hij slaat liefdevol Zijn sterke armen
om hart en ziel daarmede te verwarmen.

God helpt je blijdschap weer te gaan hervinden
besef je bent ook een van Zijn beminden.
Want Vader Hij blijft altijd voor je kiezen
onthoud je zult Zijn liefde nooit verliezen!

Ook jou wacht eens 't beloofde pad naar boven
om Vader Zoon en Heil'ge Geest te loven.
Gevolgd door 't weerzien van jouw teerbeminde
die je in Gods huis met vreugde terug zult vinden.

Jezus kent je stille tranen
die je zolang hebt geschreid.
Met hun vocht in grote banen
vanuit beide ogen glijdt.
 
Maar Hij blijft ze voor je drogen
met Zijn liefde diep bewogen.
Hij laat weer een lach verschijnen
die hij niet meer laat verdwijnen.
 
Hoop en uitzicht laat Hij gloren
door luisterend naar Zijn woorden.
Wat je liefd’vol zal vertellen
Ik maak heel en zal herstellen.
Treft je als mens rouwverwerking
vraag dan aan God Zijn versterking.
Om 't verlies te kunnen dragen
vol verdriet met vele vragen.

Laat je tranen maar vrij stromen
door 't gemis je overkomen.
God verhoort wat je zou willen
om je uit het dal te tillen.

Diep geraakt mag je belanden
en getroost in Vaders handen.
Met je leed bij Hem te schuilen
aan Zijn boezem uit te huilen.

Je geliefde is vertrokken
wat je tot in 't diepst deed schokken.
't Weerzien door de Heer beloofd
volgt eens als je in Hem gelooft.

Laat die wetenschap je geven
kracht om daarmee voort te leven.
Dankbaar om wat is genoten
wat op aard' is afgesloten.

Als je eens zelf die weg moet lopen
gaat voor jou Gods hemel open.
Waar het weerzien en 't verlangen
naar Gods woorden aan zal vangen!
Als je Jezus zult ontmoeten
zal Hij je met liefd’ begroeten.
Daarmee wil Hij je omgeven
als Zijn gift voor heel het leven.
 
Dit geschenk van Hem verkregen
biedt Hij vergezeld van zegen.
Met Zijn liefd’ zal Hij verblijden
welke nooit van je zal scheiden.
 
Hij zal je in Zijn liefd’ bewaren
en dat laat Hij graag ervaren.
Deze liefde laat je slagen
met Hem al je levensdagen!
 
Een groter vriend kun je niet treffen
dat laat Jezus je beseffen.
Niemand leidt getrouw als herder
jou met al Zijn schapen verder.
 
Langs de beken groene weiden
zal Jezus Zijn kudde leiden
Om langs bergen en door dalen.
eens de  veil’ge stal te halen.
 
Ik geloof dat God de Schepper is
van al wat leeft bestaat.
Daarin ligt het geheimenis
wanneer het daarom gaat.

Heel de aardse diversiteit
dat is de schepping Gods.
Door 't woord gesproken en bereid
bleek dat Zijn vreugd en trots.

De schoonheid die Hij liet ontstaan
wordt doorlopend getoond.
Van alles wat Hij heeft gedaan
en dagelijks mee beloond.

Geen twijfel kan hier door ontstaan
gesproken door Gods mond.
De zon de sterren en de maan
wat door Zijn woord ontstond.

De kleuren door Hem aangebracht
aan bloemen, plant en dier
Daar heeft Hij  over nagedacht
dat gaf Hem vreugd, plezier.

De Heer keek vol tevredenheid
naar wat Hij heeft verricht.
Naar 't resultaat van Zijn beleid
omringd met hemel licht.

Als ’t Pasen in je leven wordt
na worsteling en strijd.
Daarna wordt dan de Geest gestort
die hart en ziel verblijdt.

Komend uit ’t duister in het licht
mag jij weer op gaan staan.
Wat Jezus op je heeft gericht
om met Hem voort te gaan.

God maakt met jou een nieuw begin
dat mag in dank aanvaard.
Zo toont Hij liefde en bemin
die Hij aan jou verklaart.

Als jij als mens weer op mag staan
de duisternis voorbij.
Dan biedt Gods Geest Zijn vuurvlam aan
maakt hart en zinnen blij.

Pasen is dat wat ’t leven heelt
gebrokenheid geneest.
De vreugde daarvan mag gedeeld
en maken tot een feest.

 

Als God naar ons Zijn hand uitsteekt
is 't vriendschap die Hij nooit verbreekt.
Die houdt God met Zijn rechterhand
tot in de eeuwigheid in stand.

Wanneer Hij onze hand omvat
leidt Hij ons over 't levenspad
Daarmee voert Hij ons naar Zijn huis
en komen wij voor altijd thuis.

Til uw geliefden naar het licht
dat het voor eeuwig op hen richt.
Laat ieder van ons eens omarmd
met 't glanzend licht dat 't hart verwarmt.

Nodig elk met haar stralenkrans
tot een spontane vreugdedans.
Dat met dit licht dat ons omstraalt
het licht van vrede nederdaalt.
Leg jouw hand maar in de Zijne
en daar veilig in verdwijnen.
Dat betekent wijselijk hand'len
door met Jezus op te wandelen.

Laat je maar door Jezus leiden
berg en dal en groene weiden.
Want het is de Heer begonnen 
rustend saam aan waterbronnen.

Met de Heer zul je steeds komen
aan de frisse waterstromen.
Dorst laat Hij je nimmer lijden
altijd klaarstaand met verblijden.

Jezus wil je dolgraag leiden
nimmer van je zijde scheiden.
Want het is de Heer begonnen,
rustend saam aan waterbronnen.

Door Zijn vriendschap nauw verbonden
heb je bij Hem heil gevonden.
Als je naar Hem hebt gekeken 
zal Hij die nimmer verbreken!
Ga met opgeheven hoofd
tot God die u heil belooft.
U van last en zorg ontdoet
't is de Heer die wonderen doet.

Als u God de Heer ontmoet
vloeit uit Zijn hand overvloed.
Want ruimhartig is de Heer
en dat toont Hij dagelijks weer.

Gul blijkt steeds Gods rechterhand
helpt waar nodig uit de brand
God blijft met bijstand nabij
als steunpunt ter rechterzij.

Elk mens staat eens de dood te wachten,
door de schuld van ons voorgeslacht.
God had hun d' appelboom verboden
die Hij zichzelf had toebedacht.

Maar Eva liet zich toch verleiden
de satan die kreeg vat op haar.
Eva en Adam aten beiden
toen was 't paradijsleven klaar.

God deed hun naaktheid toen bedekken
en schonk aan elk een bladerkleed
Dat tot bescherming hun moest strekken
dit was Gods zorg aan hen besteed.

Het heeft aan recht hen niet ontbroken,
't eind van hun leven werd eens waar.
Die straf heeft God toen uitgesproken
hun achterliggend leven klaar.

Gods engel heeft hen uitgedreven
die hield bij 't paradijs de wacht
Zij moesten leren overleven
in hun bestaan op eigen kracht.


 Wanneer Jezus je motiveert
dan kan er veel worden geleerd.
Want als wij doen wat Jezus vraagt
dan is Hij het die steunt en schraagt.

Leg Hem je zorg en moeite voor
dan neemt Hij tijd met luisterend oor.
De Heer wil dat je 't leven runt
en samen met Hem verder kunt.

Als je met Hem de weg bewandelt
ervaar je ik heb juist gehandeld
Jezus wil je graag bewijzen
het is goed met Hem te reizen.
't Dagelijks leven kent zijn zorgen,
maar zij gaan beslist voorbij.
Weet je als Gods kind geborgen,
die je toeroept, "Kom tot Mij".

Hij helpt elke last verdragen ,
die Hij door Zijn liefd' verlicht.
Zodat jij als mens zult slagen
op de weg die voor je ligt!

Door handoplegging van de Heer
dan verandert direct de sfeer.
Er daalt dan rust en vrede neer
en angst kent men als mens niet meer.

Want wie door God gezegend is
loopt nimmer liefd' genade mis.
Alles wat men van God ontvangt
daar hoeft dan niet meer naar verlangd.

Want God Hij zorgt voor overvloed
en treedt ons daarmee tegemoet.
Een schitterend kleed wordt uitgespreid
waarmede God de mens verblijdt.

Gena en zegen 't hoogste goed
wordt eindeloos met Gods liefd' gevoed.
Waarvan God hoopt dat men beseft
dat dit drietal alles overtreft. 

Wij zijn de stem die niet zal zwijgen.
voor hen verdrukt en niet gehoord.
Die vaak gekweld naar adem hijgen.
't gebed voor velen eens vermoord.

God heeft met ons partij gekozen.
laat nooit een mens ten ondergaan.
Verdrukten in de macht van bozen
zij blijven hen naar het leven staan.

Laat ons hun roepstem mogen wezen.
die in 't geweld nimmer verflauwt.
Zo wordt als broeders hen bewezen.
dat zo aan redding wordt gebouwd!

Stem en gebed gaan duidelijk maken,
dat God hen elk van kwaad verlost.
Wat hen geregeld nog blijft raken
en hen veel leed en zorgen kost.

Laat proeven Heer Uw ware vrede,
waar zoveel honger naar bestaat.
Want onze stem deelt aan elk mede
dat God de Heer hen nooit verlaat!
Als de twijfel ons hart doorwoelt
dan wordt daardoor de angst gevoeld.
Is wat je ziet en hoort wel waar
want veel blijkt nog niet zonneklaar.
 
Je bent op zoek naar zekerheid
 't voorkomt dat je in de diept' afglijdt.
Grijp toch in nood Gods veilig touw
beslis maar snel en doe het gauw.


Vraag God, Heer neem mijn twijfel weg
als 'k mijn hand in de Uwe leg.
Bevestig me dan door Uw woord
zo raak ik niet door twijfel verstoord.

Weet je dat je eeuwig kunt leven
door je hart aan Jezus te geven.
Hij wil je de weg daarheen graag wijzen
opweg naar 's hemels paradijzen.

Hij biedt je Zijn hand om te leiden
naar 't land van het eeuwig verblijden.
Om dat eens met Hem te betreden
genoemd wordt het eeuwige heden.

Hier vind je geen tikkende klokken
die plotseling kunnen gaan stokken,
Want hier blijft tot ieder Zijn zegen
die neervalt steeds door God verkregen.
Wij reizen met God door de tijd
met Hem op weg naar d' eeuwigheid.
Toont ons contouren van Zijn Rijk
bij iedere stap in ons bereik.

Gods hand wijst ons de richting aan
die wij als mensen zullen gaan.
God ondersteunt ons met Zijn woord
tot eens de nieuwe morgen gloort.

In 't glanzend licht dat ons omstraalt
worden wij door God ingehaald.
Dan begint voor ons 't nieuw bestaan
als wij het Godsrijk binnengaan.

Eens mag je zalig rusten
aan 's hemels schone kusten.
En door haar licht omsloten
voor eeuwig overgoten.

Blijf er maar blij uitkijken
naar 't licht wat er doet prijken.
Eens met dit licht omgeven
heb je een zalig leven!

Gods rijk nadert met stroomversnelling
met Gods genade overspoeld.
De Schepper brengt Zijn rijk in stelling
zoals het door Hem is bedoeld.

God toont ons kinderen de contouren
aan 't einde van de horizon.
Ons aan Zijn hand daarheen te voeren
en tonend waar 't Hem om begon.

Het is nog zeven nachten wachten
tot God ons 't Godsrijk openbaart.
Dan opent zich wat wij verwachten
zich glorieus aan ons verklaart.

Het Godsrijk komt met rasse schreden
nadert passend in onze tijd.
Maar tilt ons naar Gods eeuwigheden
waar God getrouw ons binnenleidt.