Nederlandse-gedichten

Met dank voor al Uw gaven Heer
kniel ik eerbiedig voor U neer
Uw goedertieren is zo groot
door alles wat U mij aanbood.

Zo overvloedig als U bent
en mij met ‘t goede steeds verwent.
Blijkt niemand op het wereldrond
die Uw genade ondervond.

Uw rijke stroom van goedheid groeit
die dagelijks uit Uw handen vloeit.
Die U mij liefdevol aanbiedt
laat zingen voor U ‘t hoogste lied.

Levend met U in harmonie
klinkt uit mijn hart de melodie
die met mijn dank tot U oprijst
U dankbaar lof en eer bewijst.

Melodie 360 Nwe Lb.
Eens moet je ’t aardse los gaan laten
beseffend ‘k ga naar d’ hemel toe.
Dan zal ik jullie gaan verlaten
niet meer van strijd en lijden moe

Je mag je aan Jezus overgeven
Wordt aan Zijn hand naar huis geleid.
Van God ontvangend ’t eeuwig leven
dat je vol liefd’ wordt toebereid.

Je mag in ’t eeuwig licht vertoeven
en weet bij God staat mijn huis klaar.
Om d’ heerlijkheid daarvan te proeven
die Hij je schenkt met liefd’ gebaar.
Liefde en aandacht zijn in ‘t leven
van het allergrootst belang
om die aan elkaar te geven
en als ‘t kan een leven lang.

Belangrijk zijn d’ huwelijks banden
en daarmee aaneen gesmeed.
Met elkaar verbonden handen
de gesproken liefdeseed.

Eeuwige trouw eens uitgesproken
is wat men eens heeft beloofd.
Want die band mag niet verbroken
ook niet als men dat niet gelooft.

Huwelijksjaren van beminden
daarin maakt elk mens veel mee.
Want zij zijn immers beminden
kennen vaak ook ‘t ach en wee.

Maar ook vreugde mag men delen
en daar samen van geniet.
Tijdloos en zich nooit vervelen
God u vrijwaart voor ’t verdriet
De liefde behoort uitgedragen
met veel geduld om in te slagen.
Al wie zijn naast’ met liefde zegent
wordt door God ook met liefd’ bejegend.

Want liefde is als milde regen
en voor de ontvanger als een zegen.
Wie zijn liefde ruim zal geven
Zorgt voor groei en bloei in ’t leven.

Onthoud liefd’ hoort rijk te vloeien
om steeds hechter te gaan groeien.
Houd de liefde hoog in ere
neerdalend uit hoger sferen

Liefde zorgt voor welbehagen
voor wie liefde uit blijft dragen
Wie haar schenkt als milde regen
handelt hiermee op Gods wegen.
Gods werk is niet te evenaren
Als Schepper van het groots heelal.
Zijn daden zijn niet te verklaren
Daarvoor is ons verstand te smal

Gods schepping dat zijn wonderdaden
en door geen mens geëvenaard.
Wij zullen niet Zijn arbeid”( werken) schaden
God heeft daarmee Zijn macht verklaard.

Wees zuinig op Gods mooie aarde
door God met liefde geformeerd.
De almacht die Hij openbaarde
daarmee mag Hij met lof geëerd.
Jezus is voor ons het anker
daarmee door Hem vastgelegd.
Hij is daarmee de verklanker
zoals aan ons is voorzegd

Hierdoor met de Heer verbonden
wordt de band met Hem versterkt.
Zoekt tot Hij ons heeft gevonden
Met zijn liefde onbeperkt.
Je leeft als mens in goede handen
Omgeven met Gods liefdebanden.
Door Vaders handen sterk gedragen
Leeft men als mens in Gods behagen.

Gods handen bieden ons de banden
Waarin God veilig ons laat landen.
Elk mens die leeft door God geborgen
Ervaart hoe goed Hij blijft verzorgen
Grote vreugde mag je voelen
om het leven dat je draagt.
En het eenmaal te aanschouwen
om dit wonder stil gevraagd.

’t Ouderschap brengt verantwoording
samen met veel liefde en zorg.
Om die rijkelijk te bieden
staande voor jouw kindje borg.

Met de Lente in de meimaand
breekt dan ’t nieuw leven door.
En ’t als ouders begeleiden
leidend het in ’t levensspoor.

Geniet maar met volle teugen
wees gezegend met wat wacht.
En de wijsheid te ontvangen
die moet worden opgebracht.

‘k Wens je al ’t geluk op aarde
samen met gezin en kind.
Laat het zijn van grote waarde
die jullie straks samenbindt.
Bezit jij ook dat groot verlangen
staand in het koor met d’ engelenzangen.
Waar saam met hen de liederen rijzen
om daar de Schepper mee te prijzen.

Wat zal het toch een vreugde wezen
als met hen saam God wordt geprezen.
En wij ook Jezus dank bewijzen
En na Zijn dood weer deed herrijzen
God loopt mee op ons levenspad
luistert naar onze vragen.
Zien wij geen stappen meer in ’t zand
daar heeft God ons gedragen.

Op dat moment toont God Zijn zorg
Zijn liefd’ laat ons nooit vallen.
Want daarmee staat Hij voor ons borg
Met vele duizendtallen.

Blijf in ’t leven vooruit kijken
onderscheidend goed en kwaad.
Haat en liefde laat zij blijken
genegenheid maar ook verraad.

’t Leven vraagt ons juist te kiezen
Liefd’ eist immers boventoon.
Nimmer hoeft men liefd’ verliezen
als ’t door God geschonken loon.
Jezus vult graag onze handen.
smeedt daarmee graag liefdebanden.
Om ons daarmee te verbinden
daarmee makend tot Zijn vrinden.

Ga als christenen Zijn Naam dragen
dan toont Hij Zijn welbehagen.
Word van Jezus vaandeldrager
met Zijn woord van liefd’ een slager.
Hier worden wij in meegesleurd
wat voor onze ogen dan gebeurt
Dan zien wij op het oorlogsveld
de reeks van doden neergeveld.

Ons aards bestaan heeft enkel baat
wanneer het ons om vrede gaat.
Als wapens in de smeltkroes gaan
voor veiligheid van ons bestaan.

Als men als mens de dreiging voelt
ons regelmatig overspoelt.
Dan wordt merkbaar ‘t oorlogsgeweld
wat ons voor ogen wordt gesteld.

‘t Komt uit veel richtingen vandaan
waar wapens in gereedheid staan
Dan wordt het wachten op ‘t moment
wat helaas zijn weerga niet kent
Laat je hart vol liefd’ steeds spreken
en je tong geen mens zal breken.
Maar spreek altijd liefdewoorden
daarmee smedend liefdekoorden.

Spreek dus nimmer met venijn
voorkom daarmee zielenpijn.
Want slechts liefde die maakt vrinden
en hen met elkaar verbinden.
Draag nu de vuurvlam Gods maar voort
verspreid hem samen met Gods woord.
Dat heeft vanaf nu weids bereik.
vertellend van Gods Koninkrijk.

De Heil’ge Geest die vaardig maakt
en door haar krachten aangeraakt.
Zij staat ons in ’t gebed terzij
In zekerheid voor u en mij.

Elk mens die haar kracht heeft geproefd 
krijgt nieuwe kracht, door haar behoefd.
Want met de vlam door haar getooid
daarvan kan niemand meer ontrooid.

De vlam zij zuivert ons gemoed
weet als geen ander hoe dat moet.
Dan raakt een mens in vuur en vlam
die dalend in ons binnenkwam.

De Geest laat ons in tongen spreken
die broeders, zusters dan verstaan.
Hiermee kan elk de grens doorbreken
om met elkaar op weg te gaan.
Goed zorgen voor je medemens
dat is Gods allerliefste wens.
Met goede woorden lief en warm
die aangeboden met een arm.

Elk mens die zorg en liefde geeft
en daarmee ’t Goddelijk woord nastreeft.
Die maakt zich bij God zeer bemind
dan ziet ook God hem als Zijn vrind.

Stel je als mens steeds vriendelijk op
toon liefdevol je hartenklop.
En laat dan merken uit je mond
Dat God je als een naaste zond.
God Hij kent onze levenstijd
hoe snel of kort die ook verglijdt
Maar aan ’t eind van de levensbaan
Zal Jezus met Zijn Vader staan.

Gods hand ontsluit de hemelpoort
waarachter ’t eeuwig leven gloort.
En wij door hen voor ons bedacht
een heerlijk leven wacht vol pracht
Wie zijn ogen stil zal sluiten.
Weet hoe vredig dood zal zijn.
Zo het leven eens besluiten.
Daarvoor krijgt elk mens het sein.

Ons leven heeft eenmaal zijn grens
Toont een duidelijke tendens.
Wanneer wij voor Gods troon eens staan.
Laat God de Heer ze opengaan.
Soms staan wij als een mens versteld
als winnaar van een zak vol geld.
Helaas wat menig mens niet ziet
is rijkdom die God aan ons biedt.

Gods rijkdom bestaat niet uit geld
voor onze ogen uitgeteld.
God die on eindige liefde geeft
dat blijkt de schat die Hij ons geeft.

Al wie het Godsrijk eens bereikt
wordt andere schatten uitgereikt.
Men wordt met geluk, vree bereid
waarmee de Schepper elk verblijdt.
Gods knipoog is de regenboog
waarmee Hij aan ons blijft verklaren
Wanneer wij haar zien met ons oog
God ons voor rampspoed zal bewaren.

Nooit zal er meer een zondvloed zijn
met haar geweld ons overvallen.
Wegvagend ieder groot en klein
met ontelbare duizendtallen.

Steeds als de regenboog verschijnt
met al haar pracht in zeven kleuren
Die aard en hemel breed omlijnt
zegt God: Dit zal nooit meer gebeuren
Wanneer de ziel ten hemel stijgt
en daar bij God zijn plaatsje krijgt.
Dan is hem door God plaats bereid
Voortaan bestaan in heerlijkheid.

Het eeuwig leven licht en zoet
is dan omhuld met overvloed.
Dan ontvangt die uit 's Heren hand
Gods schatten naar Zijn woord gestand.