Nederlandse-gedichten

Vaders zegenende handen
spreken van Zijn liefdebanden.
Die Hij graag met ons wil sluiten
en daarmee aan ons te uiten.

Van geliefden die Hem geloofden
legt Hij ze graag op hun hoofden.
Om hen ervan te doordringen
liefd' die zij van Hem ontvingen.

In gemeenschap met Hem leven
dat blijkt 's Heren duidelijk streven.
Hij wil ons aan Hem verbinden
en ons maken tot Zijn vrinden.
Eens staan alle machInes stil
dat wordt het toonbeeld van Gods wil
de oorzaak is men niet gewend
't senario maakt God bekend.

Want in Gods woord daar heeft gestaan
Mijn Koninkrijk dat komt er aan.
Daar heeft God geen machines nodig
die zijn in Zijn Rijk overbodig.

Daar bestaat andere energie
Hij zorg voor eenheid harmonie.
Wanneer men merkt dat dit gebeurt
zijn de machines afgekeurd.

Want God Hij zorgt zelf voor het licht
dat Hij voor eeuwig op ons richt.
Want in dit licht zullen wij gaan
en vieren ons eeuwig bestaan.
Nog mooier dan je schoonste dromen
laat God Zijn toekomst tot je komen.
Daar wordt in woord en beeld omschreven
je uitzicht op 't toekomstig leven.

Want eenmaal laat God je beseffen
hetgeen wat je straks aan zult treffen.
De beelden zijn onovertroffen
en spreken hoe God je laat boffen.

God biedt een toekomst aan Zijn vrienden
die Hem getrouw met eerbied dienden.
Hij blijft geliefden trouw verklaren
aan elk Zijn liefde openbaren.
Jezus staat altijd voor ons klaar
Hij maakt elk woord en daden waar.
Genade en liefde mag verwacht
genezing ligt ook in Zijn macht.

Elk woord van Jezus bezit kracht
van Hem mag hulp en heil verwacht.
Hij die met liefd' zieken geneest 
maakt weer het leven tot een feest.
Eens zullen wij God liederen zingen
met d' engelen die ons eens omringen.
Om God de Heer daarmee te prijzen
en met hen lof en dank bewijzen.

Die liederen zullen blijven klinken 
in 't stralend licht van 's hemels blinken.
Om in de pracht van 's hemels sferen
Vader en Zoon en Geest te eren.
Je wordt genodigd voor 't festijn
in 's Heren licht en zonneschijn.
Want je ontvangt een lauwerkrans
gereedstaand voor een rondedans.

't Is God die je verlangen stilt
van wat je altijd hebt gewild
Want met je hoop op Hem gericht.
voert Jezus je naar 't eeuwig licht.

De aardse weg die je hebt te gaan
die voert je naar een nieuw bestaan.
Wijd open staat de hemelpoort
voor elk die tot Zijn volk behoort.

Eens reis je door de hemelpoort
waar achter licht en vrede gloort.
Hier word je je als mens bewust
van eeuwig zoete hemelrust.
Je hart mag nu van vreugde springen
want alle spanning is voorbij.
Nu komt de tijd voor fijne dingen
zet nu je zorg voorgoed opzij.

Je mag nu aan de toekomst bouwen
dat is van harte je gegund.
De uitspraak biedt je het vertrouwen.
nu je goed met 't leven verder kunt.

Betuigd wordt hier ons medeleven
van ieder met jullie begaan.
Je krijgt de kansen om te streven
naar het beoogd en goed bestaan.
Sterven is dat stapje maken
om eens bij God thuis te raken.
En op zekere dag herboren
't Goddelijk koninkrijk zien gloren.

Wat een vreugde zal dat wezen
verlost zijn en niets te vrezen.
Jezus eens voor ons gestorven
 heeft nieuw leven ons verworven.

Aan de dood voorgoed ontkomen
mogen we 't Godsrijk binnenstromen.
Om daar eeuwig met zovelen
samen in Gods vreugd te delen.
De spanning is eindelijk doorbroken
want er is jullie recht gedaan.
Een nieuwe tijd is aangebroken
met uitzicht op een fijn bestaan.

Nu nooit meer slapeloze nachten
geen angst meer op wat jullie wacht.
Maar eindelijk komende op krachten
na jaren, eindeloze nacht.

Die jaren zijn voorgoed verdwenen
geen spanning meer maar rondedans.
Je wordt nu door de zon beschenen
met de geschonken levenskans.

Nu geen moment meer van verstijven
die tijd is nu voorbij gegaan
Je mag nu onder ons verblijven
't maakt ons met jullie dankbaar, blij.
Eens kom je waar je wezen wilde
in de keurgroep van Gods gilde.
De Heer is bezig zich te haasten
waar Hij je 't liefste wil gaan plaatsen.

Het zal voor je een vreugde wezen
als je plaats eens wordt aangewezen.
Om Hem dan eer te gaan bewijzen
en met lofliederen Hem te prijzen.

Je thuiskomst wil God blijde vieren
in 't wit gekleed je op doen sieren.
De mantel die je dan mag dragen
hangt om je heen ten eeuw'ge dagen.
De vlag uit voor een wijs besluit
men wijst twee kinderen niet uit.
Op 't laatst waar 't mededogen wint
ontstaat er toekomst voor elk kind.

Na lange adem, jaren strijd
is er nu toekomst voorbereid.
Nu mag er rust en vrede zijn
met in elk hart de zonneschijn.

Na alle moeite en verdriet
ligt nu hun toekomst in 't verschiet.
De uitspraak die bevat een tien
door d' oplossing die men liet zien.

Het heeft wel jaren lang geduurd
want men moest telkens aangevuurd.
Nu is de kogel door de kerk
na jaren druk en heel veel werk.

Hier hebben velen op gewacht
't ontrekken uit de duistere nacht.
Een mooie toekomst komt in zicht
waar broer en zus zich blij op richt.

Want velen voerden met hen strijd
vol liefde en steeds toegewijd.
Na alles wat er is gepoogd
kunnen de tranen nu gedroogd.

Laat ook hun moeder maar terugkomen
als de vervulling van hun dromen
En men correct 't gezin herenigt
en  allen dan weer zijn verenigd.

Howick en lili wij zijn blij
de tijd van zorgen is voorbij.
Na jullie jarenlange strijd 
is jullie voorgoed plaats bereid.
Als de avondklokken luiden
willen zij op de nachtrust duiden
die God over ons laat komen
om dan heerlijk weg te dromen.

God bevestigt ons vermoeden
dat Hij over ons zal hoeden,
en de nacht tot rusttijd maken
tot wij 's morgens weer onrwaken.

Want dan treedt het zonlicht binnen
laat de nieuwe dag beginnen.
Want ook dan zal God beschermen
en zich over ons ontfermen.

Zijn hand keert alles ten goede
levend onder Vaders hoede.
Hij bevestigt Zijn genade
waarin wij gezegend baden.
Door in stilt' je handen vouwen
kom je met God in gesprek.
En je mag Hem toevertrouwen
je opgelopen schandplek

Maar God Hij zou God niet wezen
als Hij je niet ter hulpe was.
Om je daarvan te genezen
wat Hij in je ogen las.

Met God kun je dan bepraten
wat blijft leven in je hart.
Want God zal je niet verlaten
Hij maakt graag een nieuwe start.

Hierna laat God je opleven
en Hij legt Zijn hand op jou.
Spreekt Ïk zal je kind vergeven
want Ik blijf je altijd trouw.

Laat geen dankbaarheid ontbreken
maar heb dank voor wat God geeft.
Nooit van Zijn plan is geweken
dat j' als mens geluk beleeft.
Eens samen in Gods vreugde delen
dat is van Hem een Godsgeschenk.
Hij gunt het volmondig aan velen
die Hij belooft met Ik gedenk.

Niets gaat Zijn Godsgeschenk teboven
niemand doet het de Schepper na.
Die ons een toekomst laat beloven
haar inhoud vindt zonder weerga.

Geen grotere vreugde zal men vinden
dan die God ons ervaren laat.
Hij gunt die rijkelijk Zijn beminden
verzorgend steeds voor ons instaat.
God komt aan 't woord door onze zang
want in de mooie melodie,
weerklinkt Zijn lof in woord en klang
in wondere klank en harmonie.

Gods woord dat alles overheerst
blijft ons van Zijn liefd' getuigen.
Die al wat leeft op aard beheerst
geknield met eerbied voor Hem buigen.

Het is God die Zijn woord nooit breekt
maar daarmee slechts het kwade wreekt.
De Heer Hij spreekt Ik blijf getrouw
Mijn woord staat vast als een gebouw.
Eens wacht ons 't weerzien bij de Vader
dan worden wij door Hem vereend.
De Heer plaatst ons dan in Zijn kader
waarin Hij eeuwige vreugd verleent.

Eens zullen w' elkaar weer ontmoeten
omhelzend met een liefd' gebaar.
Wanneer wij elkaar blij begroeten
dan maakt de Heer ons weerzien waar.

Dan voegt de Heer ons liefd'vol samen
en worden wij voorgoed vereend.
Hij schenkt aan ons weer nieuwe namen
die Hij voor eeuwig ons verleent.
Bedenk het leven is zo kort
beperkt wat dus niet langer wordt.
Want God is bekend met de tijd
die hier op aarde is bereid.

De lengte maakt God nooit bekend
dat is Hij namelijk niet gewend.
Hij meldt de tijd om heen te gaan
op zekere dag heel duidelijk aan.

Dan volgt loskomen van de aard
waarna je dan Gods heil ervaart.
Wat door Zijn woord voor eeuwig duurt
voor altijd levend in Gods buurt.

Gods hemel die je dan betreedt
die is oneindig, hemelsbreed.
Hier is de plaats je eeuwig huis
zult voorgoed wonen bij God thuis.
'Als God je in Zijn armen neemt
spreekt Hij "Je bent voor Mij niet vreemd.
Je bent geschapen door Mijn Geest
en daarvan 't resultaat geweest".

Vanuit je moeders schoot ontstaan
schonk Ik aan jou het aards bestaan.
Want in Mijn hart ontstond de wens
om jou te scheppen als een mens.

Ik heb je liefdevol gemaakt
met hand en Geest je aangeraakt,
Je kwam op aarde puur, volmaakt
zoals Ik je heb aangeraakt.
Liederen van de overkant
klinken uit Gods hemelland.
Met hun wonderschone stemmen
valt hun zang niet af te remmen.

Engelen die steeds God omgeven
en op vleugelen Hem omzweven.
In hun stralend witte kleden
wordt door hen Gods lof beleden.

Eens mogen ook wij ons voegen
in Gods hemel tot genoegen.
Waar wij Vader eer bewijzen
samen Hem met d' engelen prijzen.
Eens zullen Gods bazuinen schallen
als wij Hem in de armen vallen.
Dan worden wij blij opgenomen
om in Zijn woning thuis te komen.

Gods licht zal ons met kracht omstralen
wanneer de Heer ons op komt halen.
De thuiskomst volgt met grote horden
die op Gods feest genodigd worden.

Op die dag eindigt ons verlangen
wanneer wij door God opgevangen
het nieuwe leven gaan beginnen
omgeven door 's Heren beminnen.