Nederlandse-gedichten

Wanneer gebeden stijgen
dan blijft God nimmer zwijgen
Hij laat Zijn antwoord komen
wat blij wordt waargenomen.

Niets laat Hij onbeantwoord
Zijn woorden zijn verantwoord.
Door 't woord laat Hij ons raken
en ons gelukkig maken..
Jezus heeft naar ons uitgekeken
Hij wil graag wat met ons bespreken.
Om levenshouding door te lichten
aan de hand van de levensplichten.

Wij schuiven vaak Gods woord terzijde
om zo de inhoud te vermijden.
Maar God blijft zoeken naar de mensen
die 't woord hanteren naar Zijn wensen.

God zal alleen 't gebed verhoren
als ons gedrag Hem zal bekoren.
Die boodschap komt Jezus  vertellen
om het kontakt met God te herstellen.

Jezus wijst ons de mogelijkheden
saam met Hem God tegemoet te treden.
En wat verbroken was verbinden
en Gods genade ondervinden.
God is bereid om tijdelijkheid
om te zetten naar eeuwigheid.
Hij geeft met liefde elk de kans
levend in 's hemels lichte glans.

Vol liefde biedt God dit ons aan
om eeuwig in Zijn licht te staan.
Want hieruit blijkt wat zeker is
dat God de God van Liefde is.
Je ziet tweemaal het levenslicht
de eerste maal van aards gewicht.
De tweede maal is het gericht
op 't aangeboden hemels licht.

Het aardse licht zal overgaan
in 't  eeuwig licht als nieuw bestaan
Dit levenslicht gaat nooit voorbij
God geeft het graag aan jou en mij

In 't licht waar God je mee omstraalt
word je door Hem eens thuis gehaald.
Dit licht eeuwig op je gericht
dat wordt genoemd 't verlossingslicht.
God heeft de mensheid uitverkoren
om bij Zijn Koninkrijk te horen.
En met Hem in het licht te leven
dat Zijn geliefden zal omgeven.

Hij wil hun leven onderstutten
om daar hun krachten uit te putten.
Geluk en vrede aan te bieden
die hen nimmermeer zal ontvlieden.

God heeft Zijn Zoon tot ons gezonden
om te verlossen van de zonden.
Hij kwam op aard om te bevrijden
moest daarvoor aan het kruis lijden.

Na Zijn dood kwam Hij weer tot leven
om daarmee 't onze te hergeven.
Van nu af is Hij wegbereider
Gods Zoon en onze mensbevrijder.
 
De last die een mens heeft te dragen
mag men aan Jezus overdragen
Hij zal hem liefdevol oprichten
en zo van deze last verlichten.

Zo kan een mens weer ademhalen
als op zijn hart geen last meer drukt
Om aan zijn naasten te verhalen
wat hem door Jezus is gelukt.

Opnieuw kan men als mens weer verder
als Jezus maar zijn Leidsman is
Hij is immers de goede Herder
die Hem ontdoet van elk gemis.

Hij zal het levenspad ons wijzen
de veil'ge thuiskomst is gewis.
Hoe met Hem verder te gaan reizen
waar zaligheid en vrede is

Hij zal zover Hij eens laat kijken
waar het beloofde einddoel ligt
Ons van de vreugde laten blijken
in 't glanzend rijzend morgenlicht.

Het Goddelijk licht voor ons verschenen
dat kan nimmer ten onder gaan.
Wat God en Jezus ons bewezen
is altijd voor ons in te staan.

Met het oog op morgen
als Hij wederkomt.
Worden wij geborgen
staand verblijd verstomd.

Op die dag der dagen
daalt eens Jezus neer
Toont Zijn welbehagen
vrede is Zijn sfeer.

God bekort ons wachten
Hij bekort de tijd.
Toont aan de geslachten
't licht der eeuwigheid.

Saam voor groot en kleinen
zien wij 't Christuslicht.
Dat nooit zal verdwijnen
maar zich op ons richt.

Gods deur staat eenmaal voor je open
om daar met blijdschap door te gaan.
En over de drempel te lopen
genietend van je nieuw bestaan.

Wat hier je ogen waar gaan nemen
overweldigd door 's hemels pracht.
Die je vanwege 't geloof mag claimen
en ziet wat God heeft toebedacht.

Je staat nooit met lege handen
als ze door God zijn gevuld.
En Hij ons door liefdebanden
al Zijn zegening onthult.

Liefdevol blijft God onthullen
wat Hij voor ons in petto heeft
Onze handen daarmee vullen
en Zijn rijke gaven geeft.

In het ruisen van de winden
klinkt kind waar God zich laat vinden.
Open als Hij spreekt je oren
om wat Hij zegt goed te horen.

Laat geen enkel woord verwaaien
wat Hij in je hart wil zaaien.
Tot de liefd' daarin zal groeien
om tot wasdom op te bloeien.

Elk woord van Hem dat biedt zegen
zorgt voor welgebaande wegen.
En als je daarnaar zult handelen
zul je in de waarheid wandelen.

Eens zal er weer het weerzien zijn
in 's hemels licht en zonneschijn.
Naar 's Heren sferen opgetild
waar leed en verdriet wordt gestild.

Bij 't weerzien in Gods hemelrijk
zijn wij weer binnen handbereik.
Weer kunnen wij daar blij omarmd
ervaren hoe dat 't hart verwarmt.

Tesaam in 's Heren zaligheid
worden wij daar voorgoed verblijd.
Dat 's Heren zegen op ons daal
geldt bij de Heer voor allemaal.

God draait Zijn hand er nooit voor om
met gaven uit Zijn heiligdom.
Die Hij aan Zijn geliefden schenkt
waarmee Hij ruimschoots elk gedenkt.

Elk kind dat zijn hand opendoet
ervaart daarna Gods overvloed.
Waarmee Hij rijkelijk elk bedeelt
een actie die Hem nooit verveelt.

Genadegaven rijk en wijd
worden over elk uitgespreid.
God vraagt van elk die Hij ontmoet
dat hij zijn handen opendoet.

Dan worden zij door Hem gevuld
aan elk Zijn verrassing onthuld.
Hierdoor wordt door ieder ontmoet
't kenmerk van Vaders overvloed!

Je moet je eigen slingers maken
waarmee je 't leven blij opsiert.
Daarmee is 't leven blij te maken.
en laat je zien hoe men het viert.

Ga er ook anderen mee omringen
dat maakt het leven tot een feest.
Om tevens Gode lof te zingen
Hij is in alles trouw geweest.

Als je een kind hebt verloren
is dat vreselijk om te horen.
Het heeft tijd nodig te rijpen
om 't gebeuren te begrijpen.

Het slaat vreselijk diepe wonden
die je hart krijgt toegezonden.
Kwetsbaarheid van 't kinderleven
geschokt en met pijn beleven.

't Verdriet dat heeft toegeslagen
is onmogelijk te verdragen.
Leegte is wat je gaat voelen
en je hart en ziel doorwoelen.

't Afscheid nemen blijkt verdrietig
want je bent als mens zo nietig.
Maar Gods troost word je gegeven
't kind mag bij Hem verder leven.
De kracht die vloeit uit Jezus' handen
laat zo haar stroom op ons belanden.
De kracht die door ons heen zal voeien
gaat ons van ziekt' en kwaad ontboeien.

Genezing wordt door Hem bewezen
men heeft nooit meer voor ziekt' te vrezen.
Naast zorg voor lammen en melaatsen
zal Hij zich ook naar blinden haasten.
Als w' ons als mens tot God bekeren
ontstaan er rondom andere sferen.
Van vrede liefd' en zoete rust
maakt God de Vader ons hart bewust.

Als God vrede, liefde, rust gaat mengen
laat Hij ook onze vreugd verlengen.
Als Hij ons eens bij Hem laat wonen
zal Hij Zijn milde gaven tonen.
Let op dat je niet zult vallen
in de handen van het kwaad.
Als je eens zijn stem hoort brallen.
en hij plotseling voor je staat

Let op hij wil je verleiden
op zijn manier met zijn trucs,
die je moeilijk kunt vermijden
Hij misleidt met goud en luuks.

Wees verstandig ga niet luisteren
naar die misleidende stem.
Luister niet naar al zijn fluisteren.
want daarmee zet hij je klem.
God liet al 't leven eens ontstaan
zoals dat door Hem is gedaan.
Hij zorgde voor diversiteit
en door Hem verspreid wereldwijd.

De graduaties in 't geheel
die blijken er ontzettend veel.
God ging bewust precies van start
met elke beelt'nis naar Zijn hart.

Zo schiep Hij in het levenskader
al 't leven met zijn levensader.
Want God had duidelijk afgewogen
wat Hij als Schepper had voor ogen.

Hij schiep natuur, dieren en mens
dat kwam tot stand naar 's Heren wens.
Na ieder woord en elk gebaar
was God eens met Zijn schepping klaar.
  
God roept eens alle volk'ren samen
dan spreekt Hij recht voor ieders oor.
Hij oordeelt ieder en hun namen
klinken dan tot hun oren door.

God maakt een scheiding tussen allen
die 't Godsrijk mogen binnengaan.
Maar wie Hem niet zijn welgevallen
die spreekt Hij toe om heen te gaan.

Slechts wie de Heiland zou aanvaarden
zij mogen binnen in Gods huis.,
en krijgen zegen om te aarden
daar vinden zij hun eeuwig thuis.
Zingen met Gods hemelboden
maakt Hij waarlijk  tot een feest.
Als de Vader ons zal noden
samen zijn met Zoon en Geest.

In Gods zaal met hemelingen
wordt geliefden plaats bereid.
Mogen zij tesamen zingen
voor Hem tot in eeuwigheid.

Heel bijzonder wordt ervaren
eeuwig in Gods licht te staan.
Liederen zingend die verklaren
alles wat Hij heeft gedaan.