Nederlandse-gedichten

Ontdek door Gods hand ’t hemels goed
U daarmee liefdevol begroet.
Ervaar waar God u mee gedenkt
en u uit Vaders handen schenkt.

Gods gaven vallen altijd op
die stroomt steeds voort en houdt nooit op.
Wat God met liefd’ ons aanbeveelt
Wordt ons genadig uitgedeeld.
De stappen die wij moeten zetten
die zijn goed op Gods woord te letten.
Als w’ onze voeten goed bewegen
dan leidt dat tot Gods rijke zegen.

Want in Gods woord dat zit verborgen
Dat God met liefd’ voor ons blijft zorgen.
En als Zijn zorg ons blijft omgeven
dan volgt daarop Zijn rijke zegen.
Richt heel uw wezen op Gods woord
laat u door Zijn liefd’ aangespoord.
En luister wat God u voorhoudt
wat Hij opnieuw u toevertrouwt.

Leg heel uw leven en uw lot
vertrouwend in de hand van God.
Dan leeft u veilig en bewaard
door Hem beveiligd en gespaard.
Wees voor God de vingerwijzer
naar de openstaande deur.
En die aan Zijn hand betreden
want dat heeft ’s Heren voorkeur.

Blijf standvastig vol vertrouwen,
Jezus maakt voor ons vrij baan.
Want Hij laat ’t geluk aanschouwen
waar ’t hen beiden om doet gaan.

Wees als driemanschap versterking
Met elkander saam op weg.
Dan ontstaat er geen beperking
g’uw hand in beider handen legt.
De normen slaan steeds meer op hol
de maatschappij staat er van vol.
Steeds meer bedreiging en geweld
daardoor wordt menigeen gekweld.

Men gebruikt meer en meer geweld
ons door het nieuws steeds meer gemeld.
Met steekt en schiet en maakt gewond
slaat als een dwaze in het rond.

’t Is hoogste tijd dat men ontdekt
hoe snel ’t geweld zich thans uitstrekt.
Gewonden, doden vallen neer
en dagelijks worden dat er meer.

’t Fatsoen is steeds meer uitgevaagd
waar menig mens thans door belaagd.
Men steekt en schiet, slaat er op los
De mens wie ’t treft is dan de klos!

De nivellering zet steeds door
men handelt niet op ’t juiste spoor
Met moord en doodslag steeds bedreigd
is wat men hoort en te zien krijgt!

Waar gaan wij met elkaar naar toe
als er geen eind komt aan ’t gedoe.
En er gewond slachtoffers zijn
van oud tot jong en groot en klein.

’t Wordt tijd dat men ’t geweld beperkt
zodat het zich niet meer versterkt.
Met kracht en wijsheid opgebracht
waarmee het wordt tot staan gebracht
Er loopt een weg naar het geluk
die je verlost van last en druk.
Gaat over zee en door woestijn
tot aan de poort waar je moet zijn.

Die poort staat open ook voor jou
waar achter Gods tempelgebouw.
Want als je dit gebouw betreedt
Vind je het geluk hemelsbreed!
Aan de hand van Jezus wandelen
Hij toont ons om juist te handelen.
Want Hij wil dat wij graag streven
naar Zijn voorbeeld in ons leven.

Laat u door Hem onderrichten
en vol vreugd uw hart verlichten.
Wie naar Jezus woorden handelt
toont dat hij in waarheid wandelt.
Is de hoop bij jou vervlogen
wanhoop zichtbaar in je ogen.
Zie je slechts leeuwen en beren
die je angstig om doen keren.

Dat besluit is overbodig
roep tot God Hem heb je nodig.
Zijn belofte leert weer hopen
met Hem ’s levenspad te lopen.

Hoop en uitzicht zal God geven
liefd’ en zorgzaamheid Zijn streven.
Met Gods beloften voor ogen
wordt geen mensenkind bedrogen!
Hun eerste kind dat werd geboren
moest teruggegeven aan de dood.
Het mocht helaas niet bij hen horen
zijn afwijking die bleek te groot.

Maar in Gods beide Vaderhanden
mocht hun kindje veilig landen.
God toonde ’t al Zijn heerlijkheden
herlevend in Gods eeuwigheden.

Bij Hem kreeg het zijn plaats bereid.
herlevend in Gods werkelijkheid.
Hierdoor laat Hij de mens verklaren
hoe Hij een mensenkind zal sparen.

Door ’t leed hun kind te moeten missen
zal God hun beider tranen wissen
Het vocht uit beide ouderogen
die zijn het best door Hem te drogen.
Gods tekenen van genegenheid
zijn ’t symbool van Zijn liefd’ beleid.
Het is Zijn liefde die ’t bepaalt
dat ieder kind naar huis toe haalt!.

Onthoud de liefde die God biedt
opent de weg naar ’t blij verschiet.
Want op het kronkelend pad daarheen
laat ons Gods liefde nooit alleen.

Verwacht de gaven van de Heer
En kniel dan voor Zijn voeten neer.
Van kinds af aan heeft God bepaald
dat ’s Heren zegen op ons daalt.
Eenmaal wacht ons ’t levenseinde
maar daarna de Eeuwig Zijnde.
Die als wij met groot verlangen
ons vol liefde op zal vangen.

Dan zien wij met groot erbarmen
God de Heer met open armen.
Ons met liefde daarin sluiten
want niemand sluit Vader buiten.

Plots als mens opnieuw herboren
is de toekomst die zal gloren.
Want wat Vader God zal geven
’t ons beloofde eeuwig leven.
Liefde en aandacht zijn in ‘t leven
van het allergrootst belang
om die aan elkaar te geven
en als ‘t kan een leven lang.

Belangrijk zijn d’ huwelijksbanden
en daarmee aaneen gesmeed.
Met elkaar verbonden handen
de gesproken liefdeseed.

Eeuwige trouw eens uitgesproken
is wat men eens heeft beloofd.
Want die band mag niet verbroken
ook niet als men dat niet gelooft.

Huwelijksjaren van beminden
daarin maakt elk mens veel mee.
Want zij zijn immers beminden
kennen vaak ook ‘t ach en wee.

Maar ook vreugde mag men delen
en daar samen van geniet.
Tijdloos en zich nooit vervelen
God u vrijwaart voor ‘t verdriet.
God kan in onze ogen lezen
hoe hoog de nood is opgerezen
welke Hij voor ons wil stelpen
door ons uit de nood te helpen

In een oogwenk kan ’t gebeuren
nood uit hart en ziel afkeuren.
Door ons liefdevol vertellen
ons met vrede veiligstellen.

Op die wijs zal God bepalen
dat wij bevrijd ademhalen.
Want voor nood heeft God afgrijzen
door ons liefde te bewijzen!
Wie brood en wijn in dank aanvaardt
door Christus wordt die mens gespaard.
De Heer vergeeft zijn zonden.
Een blijde toekomst wordt verklaard
door zijn verschoning is hij
voor God weer rein bevonden.
Ieder die ‘s Heren kruis gedenkt
weet dat hem eens de hemel wenkt
waar hij bij God mag wonen.
In Gods beloofde heerlijkheid
wordt hem een eeuwig thuis bereid
dat Christus hem zal tonen.

Wie gelovig proeft van brood en wijn
zal eens voorgoed een heem’ling zijn
en eeuwige vreugd ervaren.
Het blijde uitzicht dat hem wacht
dat wordt de schoonste hemelpracht
na ‘t aards bestaan ‘t ontwaren.
Dan wordt de mens van last ontdaan
als hij de hemel in mag gaan
‘t geluk zal hem omgeven.
Hij kijkt verrast zijn ogen uit
wanneer hij die op aarde sluit
voorgoed bij God mag leven.

Melodie: Psalm 68
Zorg dat jij een lichtvlam blijft
door Gods liefde aangestoken.
Die je hart tot daden drijft
en daaraan nimmer ontbroken.

Laat die schijnen overal
tot in d’ allerverste hoeken.
Over bergen en in ’t dal
lichtglans die succes blijft boeken.

Steeds gevoed door ’t Goddelijk licht
dat je altijd uit blijft dragen.
En zich op de naaste richt
elk uur van je levensdagen!
Het recht wordt meer en meer verbogen
dat zien wij steeds voor onze ogen.
En ook door woorden die wij horen
Gaat steeds het recht steeds meer verloren.

Wij doen ook steeds de woorden horen
waardoor het recht niet meer zal gloren.
Want onrecht dat heeft plaats genomen
om op de eerste plaats te komen.
Blijf het leven vreugdvol vieren
om het daarmee op te sieren.
Richt uw blik op goede dingen.
die uw leven steeds omringen.

Dankbaar voor wat God blijft schenken
om u daarmee te gedenken.
Krijgt u goedheid op Zijn wenken
weet de Heer zal niemand krenken.

Door Gods goedheid rijk omgeven
krijgt u een fantastisch leven.
Wees verzekerd eens zal blijken
waar God u mee zal verrijken!
Wat heeft in onze tijd nog waarde
door oorlog die zich openbaarde.
Vernietiging die trekt zijn sporen
Waarvan wij mensen dagelijks horen.

Vernietiging volgt van de steden
men vlucht en honger wordt geleden.
De stroom van bloed blijft dagelijks groeien
En steeds maar groter in het vloeien.

Zo gaan veel levens naar de knoppen
Als men ’t geweld niet snel laat stoppen.
Het beste van de mogelijkheden
Dat is gaan werken aan de vrede!.
Na het sterven volgt het wachten
God ons opheft naar het licht.
En ons tonen zal de prachten
levend voor Zijn aangezicht.

In dit heerlijk nieuwe leven
Jubelen wij God ter eer.
Dat Hij ons met liefd’ zal geven
In een blij ontspannen sfeer.

Engelen zullen ons omringen
In Gods zaalge heerlijkheid.
Waar wij met hen mede zingen
Met de eer aan God gewijd
Wanneer Gods roepstem ons zal noden
Dan is het luisteren geboden.
God zal dan aan ons gaan vertellen
De weg met Hem ons voor te stellen.

Dan heeft de Heer het over paden
om te bewand’len die nooit schaden.
Hierop zullen wij ’t heil ontmoeten,
Gods eeuw’ge vrede te begroeten