Nederlandse-gedichten

God roept eens alle volk'ren samen
dan spreekt Hij recht voor ieders oor.
Hij oordeelt ieder en hun namen
klinken dan tot hun oren door.

God maakt een scheiding tussen allen
die 't Godsrijk mogen binnengaan.
Maar wie Hem niet zijn welgevallen
die spreekt Hij toe om heen te gaan.

Slechts wie de Heiland zou aanvaarden
zij mogen binnen in Gods huis.,
en krijgen zegen om te aarden
daar vinden zij hun eeuwig thuis.
Zingen met Gods hemelboden
maakt Hij waarlijk  tot een feest.
Als de Vader ons zal noden
samen zijn met Zoon en Geest.

In Gods zaal met hemelingen
wordt geliefden plaats bereid.
Mogen zij tesamen zingen
voor Hem tot in eeuwigheid.

Heel bijzonder wordt ervaren
eeuwig in Gods licht te staan.
Liederen zingend die verklaren
alles wat Hij heeft gedaan.
Jezus heeft naar ons uitgekeken
Hij wil graag wat met ons bespreken.
Om levenshouding door te lichten
aan de hand van de levensplichten.

Wij schuiven vaak Gods woord terzijde
om zo de inhoud te vermijden.
Maar God blijft zoeken naar de mensen
die 't woord hanteren naar Zijn wensen.

God zal alleen 't gebed verhoren
als ons gedrag Hem zal bekoren.
Die boodschap komt Jezus  vertellen
om het kontakt met God te herstellen.

Jezus wijst ons de mogelijkheden
saam met Hem God tegemoet te treden.
En wat verbroken was verbinden
en Gods genade ondervinden.
Als de bazuin op zal klinken
breekt de dag des Heren aan.
Dan zien wij Gods toekomst blinken
met haar glansrijke bestaan.

Ingehaald door d 'engelenkoren
biedt God ons een nieuw tehuis.
Waar wij voortaan zullen horen
veilig in het Vaderhuis.
 
Je ziet tweemaal het levenslicht
de eerste maal van aards gewicht.
De tweede maal is het gericht
op 't aangeboden hemels licht.

Het aardse licht zal overgaan
in 't  eeuwig licht als nieuw bestaan
Dit levenslicht gaat nooit voorbij
God geeft het graag aan jou en mij

In 't licht waar God je mee omstraalt
word je door Hem eens thuis gehaald.
Dit licht eeuwig op je gericht
dat wordt genoemd 't verlossingslicht.
Het gaat altijd om 't hier en nu
daar passeert heel veel de revue.
Het gaat steeds weer om 't ogenblik
eindigend met tevreden klik.

Want is men hier steeds aan gewend
dan is ook 't resultaat bekend.
Waar liefde start haar offensief
daar blijkt men heeft elkander lief!

 
De last die een mens heeft te dragen
mag men aan Jezus overdragen
Hij zal hem liefdevol oprichten
en zo van deze last verlichten.

Zo kan een mens weer ademhalen
als op zijn hart geen last meer drukt
Om aan zijn naasten te verhalen
wat hem door Jezus is gelukt.

Opnieuw kan men als mens weer verder
als Jezus maar zijn Leidsman is
Hij is immers de goede Herder
die Hem ontdoet van elk gemis.

Hij zal het levenspad ons wijzen
de veil'ge thuiskomst is gewis.
Hoe met Hem verder te gaan reizen
waar zaligheid en vrede is

Hij zal zover Hij eens laat kijken
waar het beloofde einddoel ligt
Ons van de vreugde laten blijken
in 't glanzend rijzend morgenlicht.

Het Goddelijk licht voor ons verschenen
dat kan nimmer ten onder gaan.
Wat God en Jezus ons bewezen
is altijd voor ons in te staan.
Vaders zegenende handen
spreken van Zijn liefdebanden.
Die Hij graag met ons wil sluiten
en daarmee aan ons te uiten.

Van geliefden die Hem geloofden
legt Hij ze graag op hun hoofden.
Om hen ervan te doordringen
liefd' die zij van Hem ontvingen.

In gemeenschap met Hem leven
dat blijkt 's Heren duidelijk streven.
Hij wil ons aan Hem verbinden
en ons maken tot Zijn vrinden.
Gods deur staat eenmaal voor je open
om daar met blijdschap door te gaan.
En over de drempel te lopen
genietend van je nieuw bestaan.

Wat hier je ogen waar gaan nemen
overweldigd door 's hemels pracht.
Die je vanwege 't geloof mag claimen
en ziet wat God heeft toebedacht.
Nog mooier dan je schoonste dromen
laat God Zijn toekomst tot je komen.
Daar wordt in woord en beeld omschreven
je uitzicht op 't toekomstig leven.

Want eenmaal laat God je beseffen
hetgeen wat je straks aan zult treffen.
De beelden zijn onovertroffen
en spreken hoe God je laat boffen.

God biedt een toekomst aan Zijn vrienden
die Hem getrouw met eerbied dienden.
Hij blijft geliefden trouw verklaren
aan elk Zijn liefde openbaren.
In het ruisen van de winden
klinkt kind waar God zich laat vinden.
Open als Hij spreekt je oren
om wat Hij zegt goed te horen.

Laat geen enkel woord verwaaien
wat Hij in je hart wil zaaien.
Tot de liefd' daarin zal groeien
om tot wasdom op te bloeien.

Elk woord van Hem dat biedt zegen
zorgt voor welgebaande wegen.
En als je daarnaar zult handelen
zul je in de waarheid wandelen.
Eens zullen wij God liederen zingen
met d' engelen die ons eens omringen.
Om God de Heer daarmee te prijzen
en met hen lof en dank bewijzen.

Die liederen zullen blijven klinken 
in 't stralend licht van 's hemels blinken.
Om in de pracht van 's hemels sferen
Vader en Zoon en Geest te eren.
God draait Zijn hand er nooit voor om
met gaven uit Zijn heiligdom.
Die Hij aan Zijn geliefden schenkt
waarmee Hij ruimschoots elk gedenkt.

Elk kind dat zijn hand opendoet
ervaart daarna Gods overvloed.
Waarmee Hij rijkelijk elk bedeelt
een actie die Hem nooit verveelt.

Genadegaven rijk en wijd
worden over elk uitgespreid.
God vraagt van elk die Hij ontmoet
dat hij zijn handen opendoet.

Dan worden zij door Hem gevuld
aan elk Zijn verrassing onthuld.
Hierdoor wordt door ieder ontmoet
't kenmerk van Vaders overvloed!
Je hart mag nu van vreugde springen
want alle spanning is voorbij.
Nu komt de tijd voor fijne dingen
zet nu je zorg voorgoed opzij.

Je mag nu aan de toekomst bouwen
dat is van harte je gegund.
De uitspraak biedt je het vertrouwen.
nu je goed met 't leven verder kunt.

Betuigd wordt hier ons medeleven
van ieder met jullie begaan.
Je krijgt de kansen om te streven
naar het beoogd en goed bestaan.
Als je een kind hebt verloren
is dat vreselijk om te horen.
Het heeft tijd nodig te rijpen
om 't gebeuren te begrijpen.

Het slaat vreselijk diepe wonden
die je hart krijgt toegezonden.
Kwetsbaarheid van 't kinderleven
geschokt en met pijn beleven.

't Verdriet dat heeft toegeslagen
is onmogelijk te verdragen.
Leegte is wat je gaat voelen
en je hart en ziel doorwoelen.

't Afscheid nemen blijkt verdrietig
want je bent als mens zo nietig.
Maar Gods troost word je gegeven
't kind mag bij Hem verder leven.
De spanning is eindelijk doorbroken
want er is jullie recht gedaan.
Een nieuwe tijd is aangebroken
met uitzicht op een fijn bestaan.

Nu nooit meer slapeloze nachten
geen angst meer op wat jullie wacht.
Maar eindelijk komende op krachten
na jaren, eindeloze nacht.

Die jaren zijn voorgoed verdwenen
geen spanning meer maar rondedans.
Je wordt nu door de zon beschenen
met de geschonken levenskans.

Nu geen moment meer van verstijven
die tijd is nu voorbij gegaan
Je mag nu onder ons verblijven
't maakt ons met jullie dankbaar, blij.
Als w' ons als mens tot God bekeren
ontstaan er rondom andere sferen.
Van vrede liefd' en zoete rust
maakt God de Vader ons hart bewust.

Als God vrede, liefde, rust gaat mengen
laat Hij ook onze vreugd verlengen.
Als Hij ons eens bij Hem laat wonen
zal Hij Zijn milde gaven tonen.
De vlag uit voor een wijs besluit
men wijst twee kinderen niet uit.
Op 't laatst waar 't mededogen wint
ontstaat er toekomst voor elk kind.

Na lange adem, jaren strijd
is er nu toekomst voorbereid.
Nu mag er rust en vrede zijn
met in elk hart de zonneschijn.

Na alle moeite en verdriet
ligt nu hun toekomst in 't verschiet.
De uitspraak die bevat een tien
door d' oplossing die men liet zien.

Het heeft wel jaren lang geduurd
want men moest telkens aangevuurd.
Nu is de kogel door de kerk
na jaren druk en heel veel werk.

Hier hebben velen op gewacht
't ontrekken uit de duistere nacht.
Een mooie toekomst komt in zicht
waar broer en zus zich blij op richt.

Want velen voerden met hen strijd
vol liefde en steeds toegewijd.
Na alles wat er is gepoogd
kunnen de tranen nu gedroogd.

Laat ook hun moeder maar terugkomen
als de vervulling van hun dromen
En men correct 't gezin herenigt
en  allen dan weer zijn verenigd.

Howick en lili wij zijn blij
de tijd van zorgen is voorbij.
Na jullie jarenlange strijd 
is jullie voorgoed plaats bereid.
God liet al 't leven eens ontstaan
zoals dat door Hem is gedaan.
Hij zorgde voor diversiteit
en door Hem verspreid wereldwijd.

De graduaties in 't geheel
die blijken er ontzettend veel.
God ging bewust precies van start
met elke beelt'nis naar Zijn hart.

Zo schiep Hij in het levenskader
al 't leven met zijn levensader.
Want God had duidelijk afgewogen
wat Hij als Schepper had voor ogen.

Hij schiep natuur, dieren en mens
dat kwam tot stand naar 's Heren wens.
Na ieder woord en elk gebaar
was God eens met Zijn schepping klaar.
  
Door in stilt' je handen vouwen
kom je met God in gesprek.
En je mag Hem toevertrouwen
je opgelopen schandplek

Maar God Hij zou God niet wezen
als Hij je niet ter hulpe was.
Om je daarvan te genezen
wat Hij in je ogen las.

Met God kun je dan bepraten
wat blijft leven in je hart.
Want God zal je niet verlaten
Hij maakt graag een nieuwe start.

Hierna laat God je opleven
en Hij legt Zijn hand op jou.
Spreekt Ïk zal je kind vergeven
want Ik blijf je altijd trouw.

Laat geen dankbaarheid ontbreken
maar heb dank voor wat God geeft.
Nooit van Zijn plan is geweken
dat j' als mens geluk beleeft.