Nederlandse-gedichten

Liederen van de overkant
klinken uit Gods hemelland.
Met hun wonderschone stemmen
valt hun zang niet af te remmen.

Engelen die steeds God omgeven
en op vleugelen Hem omzweven.
In hun stralend witte kleden
wordt door hen Gods lof beleden.

Eens mogen ook wij ons voegen
in Gods hemel tot genoegen.
Waar wij Vader eer bewijzen
samen Hem met d' engelen prijzen.
Eens zullen Gods bazuinen schallen
als wij Hem in de armen vallen.
Dan worden wij blij opgenomen
om in Zijn woning thuis te komen.

Gods licht zal ons met kracht omstralen
wanneer de Heer ons op komt halen.
De thuiskomst volgt met grote horden
die op Gods feest genodigd worden.

Op die dag eindigt ons verlangen
wanneer wij door God opgevangen
het nieuwe leven gaan beginnen
omgeven door 's Heren beminnen.
Eens staan alle machInes stil
dat wordt het toonbeeld van Gods wil
de oorzaak is men niet gewend
't senario maakt God bekend.

Want in Gods woord daar heeft gestaan
Mijn Koninkrijk dat komt er aan.
Daar heeft God geen machines nodig
die zijn in Zijn Rijk overbodig.

Daar bestaat andere energie
Hij zorg voor eenheid harmonie.
Wanneer men merkt dat dit gebeurt
zijn de machines afgekeurd.

Want God Hij zorgt zelf voor het licht
dat Hij voor eeuwig op ons richt.
Want in dit licht zullen wij gaan
en vieren ons eeuwig bestaan.
Veroordeel je naaste niet
om zijn houding die je ziet.
En de achtergrond niet kent
want die blijkt vaak onbekend.

Als je in zijn plaats zou staan
had je hetzelfde vast gedaan.
Want er is bij ieder mens
in zijn doen een zekere grens.

Houd jezelf de spiegel voor
zit jij op het juiste spoor?
Wees voorzichtig met kritiek
besef elk mens is uniek.
Jezus staat altijd voor ons klaar
Hij maakt elk woord en daden waar.
Genade en liefde mag verwacht
genezing ligt ook in Zijn macht.

Elk woord van Jezus bezit kracht
van Hem mag hulp en heil verwacht.
Hij die met liefd' zieken geneest 
maakt weer het leven tot een feest.
Eens moet je alles los gaan laten'
omdat aards bezit niet zal baten.
Er blijkt geen waarde meer te zitten
in wat je als mens zult bezitten.

't Is moelijk om dat los te laten
als je de aarde moet verlaten.
Je weet jou wacht de Hemelwachter
al 't aards bezit dat laat je achter.

Je zult er wat voor terug gaan krijgen
wat 't aardse dan zal overstijgen.
Dan mag je eindelijk gaan bevatten
het nut en zin van 's hemels schatten.

Dan ga je duidelijk beseffen
dat ze aardse schatten overtreffen.
Waarmee God je graag wil gedenken
door je hemelschatten te schenken.

 
Je wordt genodigd voor 't festijn
in 's Heren licht en zonneschijn.
Want je ontvangt een lauwerkrans
gereedstaand voor een rondedans.

't Is God die je verlangen stilt
van wat je altijd hebt gewild
Want met je hoop op Hem gericht.
voert Jezus je naar 't eeuwig licht.

De aardse weg die je hebt te gaan
die voert je naar een nieuw bestaan.
Wijd open staat de hemelpoort
voor elk die tot Zijn volk behoort.

Eens reis je door de hemelpoort
waar achter licht en vrede gloort.
Hier word je je als mens bewust
van eeuwig zoete hemelrust.
Je mag je eenmaal overgeven
om eenmaal bij de Heer te leven.
En veilig bij Hem in te wonen
in 't ruime huis dat Hij zal tonen.

Het huis van God kent mooie plekken
die Hij je heel graag laat ontdekken.
Daartussen vindt zich tot bekroning
ook de aan jou beloofde woning.

Hier mag je voor altijd vertoeven
en al Gods heerlijkheden proeven.
Waarmee Hij je zal overladen
voor altijd met Zijn liefdedaden.
Sterven is dat stapje maken
om eens bij God thuis te raken.
En op zekere dag herboren
't Goddelijk koninkrijk zien gloren.

Wat een vreugde zal dat wezen
verlost zijn en niets te vrezen.
Jezus eens voor ons gestorven
 heeft nieuw leven ons verworven.

Aan de dood voorgoed ontkomen
mogen we 't Godsrijk binnenstromen.
Om daar eeuwig met zovelen
samen in Gods vreugd te delen.

Houd je maar goed aan Jezus vast
met al je zware zondenlast.
Want dan maakt Hij je ervan bewust
vergeving schenkt weer levenslust.

De last wordt door Hem weggedaan
en weer met Hem opweg mag gaan.
Let op want Jezus blijft paraat
liefdevol wijzend op het kwaad.

Je hebt in Hem een trouwe vriend
die jou graag met Zijn vriendschap dient.
Hij laat je door Zijn vriendschap zien
Ik ben die je onvoorwaardelijk dien.

Eens kom je waar je wezen wilde
in de keurgroep van Gods gilde.
De Heer is bezig zich te haasten
waar Hij je 't liefste wil gaan plaatsen.

Het zal voor je een vreugde wezen
als je plaats eens wordt aangewezen.
Om Hem dan eer te gaan bewijzen
en met lofliederen Hem te prijzen.

Je thuiskomst wil God blijde vieren
in 't wit gekleed je op doen sieren.
De mantel die je dan mag dragen
hangt om je heen ten eeuw'ge dagen.
Jezus overwint elke dood
in welke vorm 't geschiedt.
Hij redt ons van de kille nood
die men rondom zich ziet.

Er is geen storm hoe krachtig ook
die Hij niet overwint.
Door Zijn woord bindt de Heer het spook
van golven storm en wind.

Zijn woord dat maakt de zee weer vlak
en spreekt haar toe  "Wees stil"!
Daarmee bindt Hij haar ongemak
en zegt 't is wat Ik wil.

Hij wist het teken van de dood
dat op het scheepje rust.
Daarna bent u nooit meer in nood
van kalme zee bewust.
Als de avondklokken luiden
willen zij op de nachtrust duiden
die God over ons laat komen
om dan heerlijk weg te dromen.

God bevestigt ons vermoeden
dat Hij over ons zal hoeden,
en de nacht tot rusttijd maken
tot wij 's morgens weer onrwaken.

Want dan treedt het zonlicht binnen
laat de nieuwe dag beginnen.
Want ook dan zal God beschermen
en zich over ons ontfermen.

Zijn hand keert alles ten goede
levend onder Vaders hoede.
Hij bevestigt Zijn genade
waarin wij gezegend baden.
Uw levensschip komt veilig aan
als Jezus aan het roer zal staan.
Stuurt vaste koers op Zijn kompas
waar Hij de richting vanaf las.

U komt met Hem behouden aan
hoe hoog de golven ook steeds slaan.
Hij stuurt recht op de haven aan
om veilig straks van boord te gaan.

Hij geeft de hoge zee geen macht
met golven duidelijk van kracht.
Zijn stuurmanskunst ontloopt gevaar
maakt dat tot in de haven waar.

Hoe storm en bliksem gaan tekeer 
Jezus ontloopt hun kracht steeds weer.
Hij bezit als Gods Zoon de macht
dat eens de veil'ge haven wacht.

Zijn stem spreekt tot de storm wees stil 
waardoor die luistert naar Zijn wil.
Dan worden zee en golven vlak
en vaart het schip op zijn gemak.
Eens samen in Gods vreugde delen
dat is van Hem een Godsgeschenk.
Hij gunt het volmondig aan velen
die Hij belooft met Ik gedenk.

Niets gaat Zijn Godsgeschenk teboven
niemand doet het de Schepper na.
Die ons een toekomst laat beloven
haar inhoud vindt zonder weerga.

Geen grotere vreugde zal men vinden
dan die God ons ervaren laat.
Hij gunt die rijkelijk Zijn beminden
verzorgend steeds voor ons instaat.
Wij zijn door Hem met God verbonden
Hij sloeg voor ons naar Hem de brug.
Hij droeg aan 't kruis de last der zonden
al 's werelds lasten op zijn rug.

Met spijkers in Zijn hand' en voeten
sloeg men de Heiland aan het kruis.
Die tot aan 't einde wilde boeten
ontsloot ons 't pad naar 't Vaderhuis!
Eens wacht ons 't weerzien bij de Vader
dan worden wij door Hem vereend.
De Heer plaatst ons dan in Zijn kader
waarin Hij eeuwige vreugd verleent.

Eens zullen w' elkaar weer ontmoeten
omhelzend met een liefd' gebaar.
Wanneer wij elkaar blij begroeten
dan maakt de Heer ons weerzien waar.

Dan voegt de Heer ons liefd'vol samen
en worden wij voorgoed vereend.
Hij schenkt aan ons weer nieuwe namen
die Hij voor eeuwig ons verleent.
Als ik de macht van God beschouw
zoals Hij alles regelt.
En alles met Zijn liefde en trouw
verzekert, steeds bezegelt.

Dan maakt dat hart en zinnen stil
van 't geen dat wij aanschouwen.
Wat eens ontstaan is door Gods wil 
waarop wij kunnen bouwen.

De macht van God oneindig groot 
toont waar Hij naar wil streven.
Die maakt een einde aan de dood
en w' eenmaal eeuwig leven.
'Als God je in Zijn armen neemt
spreekt Hij "Je bent voor Mij niet vreemd.
Je bent geschapen door Mijn Geest
en daarvan 't resultaat geweest".

Vanuit je moeders schoot ontstaan
schonk Ik aan jou het aards bestaan.
Want in Mijn hart ontstond de wens
om jou te scheppen als een mens.

Ik heb je liefdevol gemaakt
met hand en Geest je aangeraakt,
Je kwam op aarde puur, volmaakt
zoals Ik je heb aangeraakt.

Laat als mens de moed nooit zakken
richt u steeds voor hulp tot God.
Die u bij de hand zal pakken
dan verandert Hij uw lot.

's Heren hand staat klaar met zegen
staat elk moment voor u klaar
Hij geleidt u op uw wegen
liefdevol en wonderbaar.

Houd voor altijd steeds voor ogen
hoe zorgzaam uw Vader blijkt.
Die intens met u bewogen
nimmer van uw zijde wijkt.