Nederlandse-gedichten

Jezus overwint elke dood
in welke vorm 't geschiedt.
Hij redt ons van de kille nood
die men rondom zich ziet.

Er is geen storm hoe krachtig ook
die Hij niet overwint.
Door Zijn woord bindt de Heer het spook
van golven storm en wind.

Zijn woord dat maakt de zee weer vlak
en spreekt haar toe  "Wees stil"!
Daarmee bindt Hij haar ongemak
en zegt 't is wat Ik wil.

Hij wist het teken van de dood
dat op het scheepje rust.
Daarna bent u nooit meer in nood
van kalme zee bewust.
Mensen denk eens dieper na
over 't kruis van Golgotha.
Hier droeg Jezus onze schuld
waar ons hart mee is gevuld.

Hij verdroeg de smart 't venijn
van 't aan 't kruis  genageld zijn.
Want Hij heeft tot 't eind volbracht
wat door Vader werd verwacht.

Gehoorzaam als Zijn Vaders Zoon
verdroeg Hij ons zondenloon.
Door deze weg voor ons te gaan
schonk Hij ons een nieuw bestaan.

Na 't sterven wachtte Hem de dood
die Hij geen overwinning bood.
Want Jezus had veel meer kracht
door de dood van Hem verwacht.

Voortaan vanaf dat moment
is Jezus als Heer erkend.
Die als Meester op ging staan
Hij bood ons nieuw leven aan.

Door de band met God hersteld
is de Weg opengesteld.
't Eeuwig leven wacht ons daar
door Jezus gebracht gebaar.

Doordat Hij is opgestaan
mogen wij eens binnengaan.
In de hemel die ons wacht
met haar schoonheid en haar pracht.

Uw levensschip komt veilig aan
als Jezus aan het roer zal staan.
Stuurt vaste koers op Zijn kompas
waar Hij de richting vanaf las.

U komt met Hem behouden aan
hoe hoog de golven ook steeds slaan.
Hij stuurt recht op de haven aan
om veilig straks van boord te gaan.

Hij geeft de hoge zee geen macht
met golven duidelijk van kracht.
Zijn stuurmanskunst ontloopt gevaar
maakt dat tot in de haven waar.

Hoe storm en bliksem gaan tekeer 
Jezus ontloopt hun kracht steeds weer.
Hij bezit als Gods Zoon de macht
dat eens de veil'ge haven wacht.

Zijn stem spreekt tot de storm wees stil 
waardoor die luistert naar Zijn wil.
Dan worden zee en golven vlak
en vaart het schip op zijn gemak.
Je kreeg van God je plaats op aarde
in deze tijd.
Geschapen als een mens van waarde
in liefd' geleid.

De Heer ging je met liefde tonen
hier is de plek.
Totdat je eens bij Mij komt wonen
als vaste stek.

Hier word je eens door God verzameld
dan kom je thuis.
En met verbazing wordt gestameld
ziend je eeuwig huis.
Wij zijn door Hem met God verbonden
Hij sloeg voor ons naar Hem de brug.
Hij droeg aan 't kruis de last der zonden
al 's werelds lasten op zijn rug.

Met spijkers in Zijn hand' en voeten
sloeg men de Heiland aan het kruis.
Die tot aan 't einde wilde boeten
ontsloot ons 't pad naar 't Vaderhuis!
Als Gods woord in ons hart doordringt
waaruit Zijn vrede dan ontspringt.
Dan word je blij als het weerklinkt
en 's Heren licht in 't hart ontspringt.

Gods woord wat liefd'vol tot ons kwam
zet dan ons hart in vuur en vlam
Dan wordt door God aan ons gevraagd
dat men de liefd' verder uitdraagt.
Als ik de macht van God beschouw
zoals Hij alles regelt.
En alles met Zijn liefde en trouw
verzekert, steeds bezegelt.

Dan maakt dat hart en zinnen stil
van 't geen dat wij aanschouwen.
Wat eens ontstaan is door Gods wil 
waarop wij kunnen bouwen.

De macht van God oneindig groot 
toont waar Hij naar wil streven.
Die maakt een einde aan de dood
en w' eenmaal eeuwig leven.
Zie elkaar als lotgenoten.
wijs elkaar als mens niet af
omdat God eens heeft besloten
de kleur die Hij aan ons gaf.

Zie elkaar als lotgenoten
die het liefst door God vereend.
In een band tesaam gesloten
Hij graag vree en liefd verleent.

Blank of bruin mag nooit de reden
van een scheiding kunnen zijn.
Altijd geldt de weg van vrede
in het menselijk samen zijn.

 

Laat als mens de moed nooit zakken
richt u steeds voor hulp tot God.
Die u bij de hand zal pakken
dan verandert Hij uw lot.

's Heren hand staat klaar met zegen
staat elk moment voor u klaar
Hij geleidt u op uw wegen
liefdevol en wonderbaar.

Houd voor altijd steeds voor ogen
hoe zorgzaam uw Vader blijkt.
Die intens met u bewogen
nimmer van uw zijde wijkt.

De liefde des Heren  overwint
die alle mensen teer bemint.
Want Hij biedt elk Zijn liefde aan
wenst met elkaar samen te gaan.

De Heer heeft eindeloos geduld
waarmee Zijn liefd' is opgevuld.
Hij hoopt dat iedereen eens leert
dat liefd' nooit splijting genereert.

Maar ingezet wordt voor het doel
dat elk bezit met liefd'gevoel.
Wanneer die duidelijk wordt geduid
voldoen wij aan Gods raadsbesluit.
God heeft grote sterke handen
waarin heel Zijn schepping past.
Waar w' als mens ook in belanden
naar Gods wil bij Hem te gast.

Hij heeft uitgebreide plannen
waar Hij ons van heeft verteld.
Veel is reeds in kruik en kannen
en wordt echt niet uitgesteld.

God wil een nieuw Rijk gaan stichten
waar Hij over heersen zal.
Wat Hij voor ons op wil richten
verlossend uit 't donk're dal.

Hierna zal er vrede komen
die voor eeuwig duren zal.
Overtreffend onze dromen
God bijeen brengt 't mensental.
 
Nooit meer zal er oorlog wezen
nooit meer wapens en geweld.
Want Hij zal de Rechter wezen
die de orde weer herstelt.
 
God komt met uitgestrekte hand
ons naderend van de overkant.
Met elke voetstap dichterbij
klinkt: juliie zijn een schaap van Mij.

Een ieder wordt door Mij beschermd
waarover Ik Mij heb ontfermd.
Ik spreek u als geliefden aan
ben als uw Heer uiterst begaan.

Ik ben uw Herder die geleidt
en met Mijn wandelstaf bevrijdt.
Uw plaats is veilig in Mijn stal
waarheen Ik u geleiden zal.

Als schapen tel ik uw getal
waarvoor Ik altijd zorgen zal.
Langs groene wei en beek geleid
wacht rust en vree door Mij bereid.
Neem Gods waarschuwing ter harte
en doordringen in uw hart
Uw belang is snel te starten
opdat u niet raakt verward.

Zie de tekenen der tijden
die Hij regelmatig zendt.
Leg ze wijselijk niet terzijde
maar zorg dat u ze herkent.

Stelstelmatig is gebleken
tekenen die God ons zendt.
Daar wordt niet van afgeweken
totdat u Gods woord erkent.

God Hij zal Zijn woord vervullen
wat tot ons gesproken is.
En ons op zijn tijd onthullen
aan ons Zijn geheimenis.
Wij zijn aan Jezus' hand op reis
naar 't ons beloofde Paradijs.
Wat ons door Hem is toegezegd
langs 't pad dat door Hem is gelegd.

De weg kan slechts langs die weg gaan
naar 't ons beloofde Kanaan.
Een andere weg die is er niet
dit is de weg die Jezus biedt.

Langs deze weg naar Kanaän
komen w' in 't beloofde land aan.
Wie op God bouwt ziet als bewijs
't aan ons beloofde Paradijs
Ik weet van je doorlopend lijden
waar slechts de dood een eind aan maken kan,
Je ziekte zorgt niet voor verblijden
die houd je  als mens stevig in de ban.

Verleden toekomst kent geen vreugde.
alleen de grote zorg om jouw bestaan.
Wat ons als ouder pas verheugde
als onze zorg voor jou niet zou bestaan.

Helaas jouw ziekte blijft je kwellen.
die bied je levenslang geen dag respijt.
Het is voor ons niet voor te stellen
hoe jij mijn kind al jaren psychisch lijdt.

Bij 't weerzien raak ik steeds bewogen
met wetenschap dat jij nooit beter wordt.
Mijn beden zend ik steeds naar boven
dat God geneest en dat jij beter wordt.

Mijn liefd' en aandacht blljf ik geven
zoals ook Jezus dat doorlopend doet.
Wij blijven jou met onze liefd' omgeven
en overtuigd zijn dat dit handelend moet.
Laat het heilig vuur toch branden
dat God in ons heeft geplaatst
Leg vertrouwend beide handen
in die van God snel met haast.

Zet uw hart voor Jezus open
die door Vader is gestuurd.
Hij laat op nieuw leven hopen
door de liefde aangevuurd.
Op weg naar de veil'ge haven
ben je als mens nooit alleen.
Want door golven wind en stormen
loodst de Heiland veilig heen.

Want met Jezus aan je zijde
ben je veilig en geborgd.
Want Zijn stuurmanskunst zal leiden
er wordt goed voor je gezorgd.

Veilig laat Hij 't schip afmeren
met de haven straks in zicht.
Hem met lof en dank te eren
voor wat Jezus heeft verricht.

Eindelijk ben je aangekomen
in 't beloofde Vaderland.
Waar je zo lang van mocht dromen
daar thans eindelijk aangeland!.
Wees broers en zusters voor elkaar
daarmee maakt u Gods opdracht waar..
Want zo wordt samen ingevuld
het liefdekleed waarin gehuld.

De liefde die hoort bovenaan
in 't menselijk leven te bestaan.
En wie in elkaars ogen kijkt
ervaart dat dit ook werkelijk blijkt.

De liefde als spiegel van ons hart
is basis waarmee moet gestart.
Zij hoort altijd draagvlak te zijn
en functioneert als medicijn.

Want ieder van ons heeft de
deel liefde uit als schoonste zaak
't Is immers liefd'die wonden heelt
zoals God het ons aanbeveelt.
 
Verrast heb ik Gods hand ontdekt
die Hij naar mij had uitgestrekt
waarna ik van Hem heb gehoord
Zijn trouw, gena en liefdewoord.

Hij sprak tot mij houd Mij maar vast 
dan verlos Ik je van je last
hierdoor wordt je bestaan verlicht
als jij je oog op Mij maar richt.

Wandel met Mij dan komt het goed
onthoud Ik zorg voor overvloed.
Dan heb je nimmermeer tekort
'k zorg dat je ruim gezegend wordt.

Als Vader sta Ik voor je borg
weet dat Ik altijd voor je zorg.
Besef je bent altijd Mijn kind
door Mij steeds liefdevol bemind.
Zing voor de Heer uw mooiste lied
voor alle zegen die Hij biedt.
Die ons steeds weer Zijn liefd' verklaart
Zijn wonderen aan ons openbaart.

Het is de Heer die ons verblijdt
met sfeer en 't licht der eeuwigheid.
Hier straalt de heerlijkheid vanaf
die God aan ons met liefde gaf.

Dit is het beeld waarop gewacht
en zo subliem door God bedacht.
't Is Gods bedoeling dat Zijn huis
zal worden tot ons eeuwig thuis.