Nederlandse-gedichten

Hij leidt het kerkvolk bij de psalmen
die jubelend door de ruimte galmen.
Vakkundig wordt men overgoten
door strak geleide muzieknoten.

Want door zijn knap improviseren
draagt hij het volk naar hoger sferen
Door 't orgelspel breed overgoten
wordt 't psalmgezang  steeds afgesloten.

Wanneer de prediking geeindigd
daarna met zegen wordt voleindigd.
Laat d' organist zijn spel omramen  
met 't door hem geïnspireerd amen!
Wanneer iemand zijn nood doet fluisteren
dan is het zaak om goed te luisteren.
Want wat er tussen ons is geboren
is goed om troostvol aan te horen.

Bewijs voor hem een vriend te wezen
voor wie hij nimmer heeft te vrezen.
Maar saam door de problemen vechten
om biddend die met God te slechten.

Dan laat de Heer Zijn vrede dalen
waar alle rust is uit te halen.
Een nieuwe weg ligt voor hem open
die hij tesaam met God mag lopen.
De toekomst Gods ligt recht vooruit
wacht maar tot de bazuin eens luidt.
Dan breekt Gods nieuw Jeruzalem aan
wat ieder oog voor zich ziet staan.

't Door God beloofde koninkrijk
komt spoedig binnen ons bereik.
Als 't nieuw Jeruzalem neerdaalt,
worden Gods kinderen ingehaald.

't Nieuwe hemels Jeruzalem
nodigt Gods wachtenden met klem.
Zij opent Zijn kinderen de poort
waarachter 't eeuwig leven gloort.
Gods hand laat ons 't geluk ontvangen
waar wij hartstochtelijk naar verlangen
Hij laat dat rijkelijk voor ons vloeien
waardoor w'' als mens weer op gaan bloeien.

't Geluk laat God in rijke stromen
genadig tot Zijn kinderen komen.
Hij laat 't al Zijn beminden voelen
door met geluk te overspoelen.

Dan rest niet anders God te eren
zal daarbij onder ons verkeren.
Zodat wanneer Hij is in ons midden
w' Hem danken mogen en aanbidden!
 .
Elk mens die weer naar God terugkeert
wordt liefdevol geadopteerd.
Want wat God door Zijn woord beweert
is dat Hij ons weer accepteert.

Wie afgedwaald zijn haalt Hij terug
en draagt hen op Zijn sterke rug.
Nadat zij dwaalden in het dal
brengt God hen weer terug naar Zijn stal.

Zo liefdevol is God de Heer
en toont 't ons eind'loos dagelijks weer.
Hij herstelt de verloren band
als Herder met Zijn Herdershand.
Geen schaap kan zich voor God verstoppen
dat van de kudde is verdwaald.
Want Gods hart blijft voor elk schaap kloppen
door Hem gezocht en thuis gehaald.

De Heer Hij blijft doorlopend zoeken
tot Hij 't verloren schaap weer vindt.
Hij kijkt en zoekt in alle hoeken
het schaapje dat door Hem wordt bemind.

Dan wordt het schaap door Hem gedragen
sinds Hij 't verloren schaapje  vond.
Want God de Herder Hij zou slagen
en verbond elke open wond.

God neemt het schaapje in Zijn armen
brengt het terug naar de warme stal.
Waar het weer naar Gods welbehagen
vervult het honderdste aantal.
.
Ook wij behoren tot Gods schapen
die Hij beschermt en die Hij voedt.
En veilig in Zijn stal laat slapen
waar vrede heerst en overvloed.
Uw liefd' die ons van zond' verlost
heeft U aan 't kruis 't leven gekost.
Uw liefde zo oneindig groot
heeft ons verlost van d' eeuwige dood.
Want toen U Heer bent opgestaan
brak voor ons 't nieuwe leven aan.

Uw opstanding maakt ons verheugd
en bood ons nieuwe levensvreugd.
Die ons na 't aardse heengaan wacht
door God  voor eeuwig toebedacht.
Want door Zijn lijden aan het kruis
brengt God Zijn Zoon ons voorgoed thuis.
Ons leven wordt op aard beroerd
en duidelijk naar een top gevoerd.
Moord, doodslag die hebben vrijspel
en maken 't leven tot een hel.

Veel vinden door geweld de dood
en menigeen kent hongersnood.
Verjaagden leven zonder thuis
de open hemel blijkt hun huis.

Kom bied en offer ruim met geld
waardoor zij veilig zijn gesteld.
Bied menig vluchteling een thuis
daarmee verzachten wij hun kruis.
Om in het heden voort te leven
zal God ons daar de kracht voor geven.
Waar Hij verdriet ziet zal Hij troosten
waar vreugde heerst graag met ons proosten.

God heeft de naam van een beschermer
Hij heerst over ons als ontfermer
Het is de Heer Zijn liefd'vol streven
dat wij ons aan Hem overgeven.

God leert graag ons de levensdoelen
en daar de risico's van voelen.
Zodat de Heer ons zal bewaren
en ons voor ongeluk zal sparen.

't Is wijs om op God te vertrouwen
dan laat Hij ons het heil aanschouwen.
Het vloeit ons dagelijks toe van boven.
Om Hem doorlopend voor te loven.
 
Ons einddoel is het Godshuis vinden
het veilig oord voor Zijn beminden.
Want ieder die op Gods pad wandelt
wordt verzekerd dat hij juist handelt.

Wanneer men 't  einddoel mag bereiken
zal God met gaven ons verrijken.
Want niemand van ons kan bevatten
de rijkdom van Gods hemelschatten.

God zal ons aan Zijn hand geleiden
en zorg en moeiten doen vermijden.
Om veilig ons naar huis te brengen
waar Hij ons leven zal verlengen.

God zal als Vader voor ons zorgen
met trouw en liefdevol geborgen.
Heb als Zijn kind geen zorg voor morgen
God blijft voor Zijn beminden zorgen!
"k Heb steeds voor U muziek gemaakt
toetsen met vingers aangeraakt.
Met registers elk lied gekleurd
wat blijde U en mens opbeurt.

'k Bracht met gewijde orgelklank
U met het kerkvolk lof en dank.
't Is vele jaren al 't bewijs
 hoe 'k U samen met 't kerkvolk prijs.

'k Word door en door door U gekend,
zoals u ook het kerkvolk kent,
't wordt luisterend zingend van Uw woord.
buiten de kerkmuren gehoord.

Ik mag verheugd Uw dienaar zijn,
de kerkdienst makend tot festijn.
met liederen en met orgelklank,
vanaf mijn hoge orgelbank.

Muziek en lied klinken omhoog
naar Uw gewijde hemelboog.
En steeds met 't kerkvolk U aanbiedt
't aan U opgedragen loflied!
De rechtvaardigen zij zullen leven
in het land dat God zal geven.
In zijn bijzijn mogen proeven
van vrede die zij behoeven.

God is trouw aan Zijn gelofte
vervult aan hen zijn belofte.
Elk treft liefde trouw genade
en wordt daarmee overladen.

De Heer Hij zorgt voor Zijn beminden
waar zij  zich ook zullen bevinden.
Steeds als de Heer hen weer benadert
worden zij om Hem heen vergaderd.

God wenst beminden om zich heen
Hij laat geliefden nooit alleen.
Hij heeft voor elk een luisterend oor
biedt hen met liefde Zijn gehoor.
Kijk, luister goed wat er gebeurt
't wapenverdrag is afgekeurd.
In de praktijk lost dit niets op
waardoor de vrede raakt in 't slop.

Dit blijkt een ondoordacht gebaar
en brengt de wereld in gevaar.
Vernietigend is 't resultaat
wat ons hierna voor ogen staat.

Ik schiet hiervan reeds in een kramp
want ik voorzie een wereldramp.
Het beeld dat mij voor ogen staat
dat 't bestaan eens verloren gaat.

Wordt dit het einde wat ons wacht
vernietigend door atoomkracht.
Of grijpt God toch nog tijdig in
want atoomoorlog heeft geen zin.
Eens als Jezus wederkomt
staan Zijn vrienden blij verstomd.
Welke hoopvol op Hem wachten
na doorwaakte donkere nachten.

Hij zal blij elk hart beroeren
en hen met Hem medevoeren.
In het land van melk en honing
krijgen zij hun nieuwe woning.

Hier zullen zij eeuwig toeven
en Gods diepe vrede proeven.
Hem gaan dienen en Hem prijzen
door lofliederen laten rijzen. 
 
 
Vele mensen hebben vragen
in hun harten mee te dragen.
Waarop zij een antwoord zoeken
om daarmee succes te boeken.

Dingen uit een ver verleden
hebben invloed op het heden.
Want de vragen zij verblijvenl
in het hart waar zij beklijven.

Maar Gods wonderlijke wegen 
leiden altijd tot een zegen.
Door beminden terug te vinden
en weer met Hem te verbinden.

Alle last die men moest dragen
hoeft men niet meer te verdragen.
Want God zal hen graag ontlasten
wat niet op hun schouders paste..

Hoort u ook bij al die mensen
die van God verlossing wensen.
Laat Jezus dan Middelaar wezen,
dan wordt ook u heil bewezen!
Laat hoop nimmer verloren gaan
want Jezus biedt een nieuw bestaan.
Dat met Zijn liefde wordt verrijkt
door 't licht dat in ons leven prijkt.

Onthoud dat hoop ons uitzicht biedt
de verdrijver is van verdriet.
Waar hoop en nieuwe toekomst gloort
wordt die met Jezus nooit verstoord.

Hij onze hoop Redder en Heer
keert waar er nood heerst tot ons weer.
Die wordt door Jezus opgelost
wat Hem geen enkele moeite kost.

Tranen vloeiende in stromen
opwellend uit menig hart.
Laten ons de aanblik tonen
van gevoelde pijn en smart.
Om ’t verlies van al die doden
die door wapens zijn geveld.
Levens als een bloem gebroken
niet meer bloeiend op het veld.

Onschuldigen zijn gevallen
plots uit ’t leven weggerukt
Stierven er in duizendtallen
toen hun vrijheid werd verdrukt.
Bommen kogels en granaten
sloegen als een regen neer.
In de straten waar soldaten
schoten losten uit ’t geweer.

Kruisen staan er op veel graven
mensen stilstaand in geween.
Waar geliefden zijn begraven
men voorgoed in ’t graf verdween.
’t Leed is bijna niet te dragen
daarvoor is de last te zwaar.
Nabestaanden in hun dagen
voelen dagelijks het bezwaar.

Steeds weer rijst de vraag naar boven
in het leven naar ’t waarom.
’t Kost dan moeite om te geloven
God ziet naar de mensen om.
Als Zijn hand niet zal verhoeden
tussen mensen elk geweld.
Waardoor zij in ’t hart vermoeden
dat geen mensenleven telt.

Laat de kinderen tot Mij komen
die Ik vol met liefd' ontvang.
'k Wil ook zijn hun onderkomen
handelend steeds in hun belang.

Waar 'k het liefst mee zal beginnen
is het winnen van hun hart.
Mij op ieder kind bezinnen
waar Ik graag een band mee start.

Luisterend zittend om Mij henen
vertel Ik hun een verhaal.
Samen door de zon beschenen
dat Ik naar hun begrip vertaal.

Vriendschap wil Ik met hen sluiten
elk met liefd' in d' ogen ziend.
En daar steeds weer toe besluiten
omdat elk kind dat verdient.

Wie van Mij een kind wil wezen
die moet worden als een kind.
Vriendschap liefd' wordt dan bewezen
 en wordt ook intens bemind.
Als liefde door Gods handen vloeit
men ziet hoe die gestadig groeit.
Dan worden wij elk liefdgebaar
van moment tot moment gewaar.

Gods teken van betrokkenheid
wijst ons tot zegening bereid.
Hij laat niet los wat Hij begon
en biedt ons licht en levenszon.

Wij worden dagelijks opgenomen
door Gods liefd' die Hij laat stromen
Waar wij rijkelijk in baden
en doorlopend overladen.
Liefde dat blijft 's Heren streven
die Hij dagelijks ons blijft geven.
Om ons daarmee te verblijden
nimmermeer van ons zal scheiden.

Op Zijn liefd' mogen wij drijven
met woorden die dat beschrijven.
Grotere liefde is niet te vinden
dan van God voor Zijn beminden.

Nooit laat God een kind neerzinken
heft het op naar 't sterrenblinken.
Vanwaar God voor hem zal zorgen
eeuwig veilig en geborgen.