Nederlandse-gedichten

Wat moest ik als ik God niet had
als Leider op mijn levenspad.
Dan werd het einddoel niet gehaald
wat God voor mij eens heeft bepaald.

Dan liep 'k alleen en doelloos rond
te zwalken over 't wereldrond.
Ik kwam dan nimmer aangeland
in het beloofde Vaderland.

Goddank dat God mijn Leidsman is
die voorkomt dat ik Zijn heil niet mis.
Daarom volg ik Hem op de voet
wetende dan komt alles goed.
Als God je zonde vergeeft
slaat Hij de bladzij om.
Zo daar bevrijdt van leeft
God kijkt er nooit naar om.

Als jij je schuld belijdt
word je daarvan bevrijd.
Zo wist God schuld en kwaad
dat Hij verdwijnen laat.

Zo goed is God de Heer
zo groot is Vaders hart.
Hij creëert vredesfeer
waarin je opnieuw start.

In de diepte van de zee
bergt God je zonden op.
Je draagt geen last meer mee
God haalt je uit het slop.
Wanneer wij God in d' ogen kijken
dan zal daaruit Zijn liefde blijken.
Toch houden wij ze neergeslagen
vanwege zonden die wij dragen.

Maar als wij onze schuld belijden
zal God ons daarvan gaan bevrijden.
Vergeving laat ons weer herleven
als God de zonden heeft vergeven.
God let op ons mens'lijk gedrag
wat Hij bij ieder van ons zag
Doen wij wat Hij ons heeft gezegd
dan wordt ons zegen toegezegd.

God wenst van ons de liefd' als norm
Hij kneedt ons tot de juiste vorm
Straalt liefd' voldoende warmte af
dan werkt God nog haar touching af.
Eens geeft God Zijn oneindig feest,
groots ongekend als nooit geweest.
En ieder die er is beseft
dat Gods feest alles overtreft.

Dit feest dat gaat oneindig door
met zang van 't grote engelenkoor.
Zij jubelen met verheven stem
tesaam met ons de naam van Hem.

Kijk maar vol vreugd naar die dag uit
welke Gods heil voor ons inluidt
dan klinkt uit hart en mond de toon
met dank tot Vader Geest en Zoon.
Wanneer je tijd eens is gekomen
dan mag je naar de Heer toe gaan.
Daar hoef je nooit meer van te dromen
God biedt je vreugdetijden aan.

Je wordt door Vader opgevangen
wiens roepstem duidelijk voor je klonk.
Gestild wordt dan het hartsverlangen
naar 't eeuwig licht dat voor je blonk.

De vrede die je zult ervaren 
is werkelijk groot en ongekend
In deze sfeer zal God verklaren
dat jij voor eeuwig Zijn kind bent.
God laat ons graag Zijn weg met ons aanschouwen
zegt tegen ons je kunt van Mij op aan.
Hij wijst Zijn kinderen steeds de juiste wegen
om die gezegend met Hem op te gaan.

God stort op ons Zijn Vaderlijke zegen
Hij troost, bemoedigt ons op 't levenspad.
Geleid door Hem op onze levenswegen
bereiken wij met Hem de Vaderstad.

Wie zou als mens zich dan Gods heil ontzeggen
door zich niet bij Zijn woorden neer te leggen.
Maar met zijn vast en bewust groot vertrouwen
op God als Leidsman steeds te bouwen.
Ik geloof dat God je kan genezen
waar andere hulp en wijsheid faalt.
Dat heeft de Heer al vaak bewezen
door uitkomst en redding bepaald.

Een enkel woord heeft God maar nodig
voor de genezing die je vroeg.
Zijn zegen heb je ook broodnodig
is met Zijn liefd' voor jou genoeg.

God Hij verandert graag jouw leven 
daarin is Hij een specialist.
Want jouw genezing is Zijn streven 
als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist.
God wijst de juiste paden aan
om wandelend aan Zijn hand te gaan.
Elk pad met Hem dat is vervuld
met zegen door Hem rijk omhuld.

Met God raakt men de weg nooit kwijt
dat veilig naar Gods einddoel leidt.
Daar ervaart men met lievelust
zich van Gods vrede en heil bewust.

Geen mensenkind raakt ooit verdwaald
als God voor hem de weg bepaalt.
Dan komt hij wis en zeker thuis
in het bereikte Vaderhuis.
't Is God de Heer met ons begaan
met Zijn Zoon voor ons in wil staan
Hun hand tot redding ingesteld
dat is hun woord aan ons vermeld.

Gods doel was 't zenden van Zijn Zoon.
die dragen zou het zondaarsloon.
Jezus als wegwijzer bereid
wijst ons de weg naar d'eeuwigheid.

Volg Hem opweg naar 't Vaderland
gewezen door Zijn rechterhand.
Waarmee Hij de onze omsluit
Gods heerlijkheid en heil ontsluit.
 
Als jij je tranen vrij laat lopen
vloeit er 't verdriet wat je blijft slopen.
De last die je alleen moest dragen
bleek de zwaarste van al je dagen.

Maar Jezus zou je niet vergeten
liet Zijn aanwezigheid je weten.
Hij kwam op jou toe, aangelopen
Zijn hart stond voor jouw noden open,

Hij nam de moeite om te luist'ren
en in vertrouwen toe te fluist'ren
wat je Hem wilde toevertrouwen
wetend dat je op Hem kon bouwen.

Alles zou weer in orde komen
door Jezus bij de hand genomen
en al je tranen bij je wissen
in trouw en liefd' niet vergissen.

Hij zorgt dat je weer op zult bloeien
en laat opnieuw weer vreugde groeien.
Hij zorgt in wat Hij zal beloven
dat je daar steevast in kunt geloven.

God kwam in al Zijn kwetsbaarheid
tot ons in 't Christuskind.
Heeft voor wie Hem volgt de weg bereid
geleid, intens bemind.

Hij maakte het de mensen wel
deed wonderen en genas.
Zijn taak was zorgen voor herstel
waar het noodzakelijk was.

Hij ging als Zoon van God naar 't kruis
heeft onze schuld verschoond.
Hij ontsloot de weg naar Gods huis
aan ons opnieuw getoond.
Als alle vrienden je verlaten
door menig foute handeling.
Zal jou de eenzaamheid nooit baten
omdat je over grenzen ging.

Wilde jij naar hun stem niet horen
de waarschuwing die men steeds gaf.
Daardoor heb jij veel goeds verloren
toen jij je op 't verkeerde pad begaf.

Alleen God staat nog voor je open
daarheen kan nog tot Hem gevlucht.
Kies nu optijd dat pad te lopen
wees voor Zijn antwoord niet beducht.

Met Hem mag je opnieuw beginnen
ontvangt van Hem een nieuwe start.
Je kunt als mens er slechts bij winnen
God maakt je wijs en nooit verward.

God blijkt je beste vriend te wezen
want op Hem kun je altijd aan.
Dat heeft Hij je zo vaak bewezen
die als vriend voor je in wil staan.
Vouw je handen biddend samen
spreek met hart en ziel tot God.
Sluit je gebed af met amen
en ervaar God keert je lot.

Met de hemelvader spreken
in het intiem samenzijn.
Dat is telkens weer gebleken
met Hem in contact is fijn.
.
Vader zal steeds antwoord geven
want je bent immers Zijn kind
Laat Zijn zegen je beleven
omdat Hij j' intens bemint.
Verruwing in de maatschappij
die raakt elk mens ook u en mij.
Het gaat om woorden van geweld
met daden tevens vastgesteld.

Hierdoor wordt afstand gecreëerd
waar menigeen nog niets van leert.
De grofheid in 't gebruik van taal
die raakt als mens ons allemaal

Dit is 't gebruik in onze eeuw
waar men zich opstelt als een leeuw. 
En met gebrul van taal verscheurd
dat is thans wat er steeds gebeurt..
Waar wij ons op moeten richten 
dat is samen vrede stichten.
Geweld oorlog te vermijden
waar 't zich voordoet te bestrijden.

Vrede laat ons 't heil aanschouwen
wat God ons leert op te bouwen.
Als w' ons door Hem laten leiden
zal God van geweld bevrijden.

God belooft ons vrede op aarde
die Hij aan elk mens verklaarde.
Laat ons met Hem samenwerken
om vrede te gaan bewerken.

Maak van wapens maar ploegscharen
wat ons veel leed zal besparen.
't Zorgt voor d' opbrengst van de aarde
na het zaaigoed biedt 't haar waarde.
Het blijft de moeite om met God te spreken
al heeft elk mens zo zijn gebreken.
Maar wie ze aan de Heer voorlegt
krijgt Gods vergeving toegezegd.

Een ieder die met Vader spreekt
maakt dat door Hem zijn schuld verbleekt
Gods liefdezegen mag verwacht
die aan elk kind wordt toebedacht.
Door het gebruiken van geweld
valt heel je wereld stil
God heeft ons immers steeds vermeld
dat is niet wat Ik wil.

Er mag geen moord en doodslag zijn
dat is wat God verbood.
Men doet zijn naaste immers pijn
met wurg of kogeldood.

Wie 't leven van zijn naaste neemt
hij handelt echt verkeerd.
Want wie dat als mens van hem claimt
heeft God hem niet geleerd.

Wat God eist is betrokkenheid
met liefd' als boventoon.
Wie anders handelt doet verkeerd
ontvangt daarvoor zijn loon.

Een mens wie d' anders leven rooft
ontvangt van God Zijn straf.
Voor wat hij zijn naast' heeft beroofd
God neemt hem zijn heil af.

Wie voor Gods ogen doodslag pleegt
overtreedt Gods gebod.
Het leven wat hem dan omgeeft
dat is voortaan zijn lot.
Corruptie blijkt 't maatschappelijk kwaad
wat dagelijks ons voor ogen staat.
Men sjoemelt rondom maar wat af
en schikt voor het ontgaan van straf.

Dit fenomeen waart om ons rond.
in zaken die men telkens vond.
Dit vuile spel blijft maar bestaan
maar men trekt zich er niets van aan.

Zo wordt een rechtzaak afgekocht
toch blijft in stand dit groot gedrocht.
Zodat men weer zijn gang blijft gaan
en al dit onrecht blijft bestaan.

In veel lagen der maatschappij
trekt steeds dit fenomeen voorbij.
Het blijkt immers zacht uitgedrukt
dat dit kwaad niet kan uitgerukt!
Hoe zou het toch hierboven wezen
wat zullen wij voor heerlijks zien.
Welk heil wordt ons door God bewezen
wat vindt God dat elk mens verdient?

Gods woord vermeldt ons zaligheden
zoals die aan ons zijn beloofd.
Wanneer wij d' hemelpoort betreden
't geluk dat niemand ons ontrooft.

Beloofd is dat wij vree ervaren
door God gesticht en ingesteld.
Zoals de Heer der legerscharen
aan Zijn geliefden heeft vermeld.