Nederlandse-gedichten

Wanneer je tijd eens is gekomen
dan mag je naar de Heer toe gaan.
Daar hoef je nooit meer van te dromen
God biedt je vreugdetijden aan.

Je wordt door Vader opgevangen
wiens roepstem duidelijk voor je klonk.
Gestild wordt dan het hartsverlangen
naar 't eeuwig licht dat voor je blonk.

De vrede die je zult ervaren 
is werkelijk groot en ongekend
In deze sfeer zal God verklaren
dat jij voor eeuwig Zijn kind bent.
{jcomments on}Jezus Hij heeft duidelijk voorkeur
te kloppen op jouw hartendeur.
Die nog voor Hem gesloten blijft
doordat de boze daar verblijft.

Maar Jezus heeft geduld genoeg
waar Hij de boze mee versloeg.
Toen maakte jij de deur open
en kon Jezus binnenlopen.

Veranderd heeft de Heer toen veel
en daarvan maakte Hij je deel.
Je werd door Hem een ander mens
dat leven ging naar Jezus' wens.

Nu woont de Heiland in jouw hart
niet door de boze meer getart.
Want Jezus kan nu in en uit
nu jij Hem d' hartendeur ontsluit.


 
Ik geloof dat God je kan genezen
waar andere hulp en wijsheid faalt.
Dat heeft de Heer al vaak bewezen
door uitkomst en redding bepaald.

Een enkel woord heeft God maar nodig
voor de genezing die je vroeg.
Zijn zegen heb je ook broodnodig
is met Zijn liefd' voor jou genoeg.

God Hij verandert graag jouw leven 
daarin is Hij een specialist.
Want jouw genezing is Zijn streven 
als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist.
God is overal te vinden
en Hij weet dat je Hem zoekt.
Weet waar jij je zal bevinden
Hij kijkt uit naar jouw bezoek.

't Lijkt of God zich houdt verborgen
die misvatting gaat niet op
Want Hij toont bij elke morgen
wie Hem zoekt tilt Hij uit 't slob.

't Liefste wil God vriendschap maken
om voor elk mens vriend te zijn
En met liefd' ons aan wil raken
als  het beste medicijn.
't Is God de Heer met ons begaan
met Zijn Zoon voor ons in wil staan
Hun hand tot redding ingesteld
dat is hun woord aan ons vermeld.

Gods doel was 't zenden van Zijn Zoon.
die dragen zou het zondaarsloon.
Jezus als wegwijzer bereid
wijst ons de weg naar d'eeuwigheid.

Volg Hem opweg naar 't Vaderland
gewezen door Zijn rechterhand.
Waarmee Hij de onze omsluit
Gods heerlijkheid en heil ontsluit.
 
{jcomments on}Het staat ons allen eens te wachten
te moeten gaan van hier naar daar.
Wie gelooft in God ontvangt Zijn prachten
vervult Zijn beloft helder klaar.

Want God is onze levensader
door hand en Geest kwam ons bestaan.
Hij wierp zich op als Hemelvader
voor wie Hij altijd klaar zal staan.

God wil voor ons de schuilplaats wezen
waar wij als mensen veilig zijn.
Wie Hem vertrouwt heeft niets te vrezen
is een Vader voor groot en klein.

God leidt ons veilig aan Zijn handen
wijst ons de juiste wegen aan.
Tot wij eens bij Hem thuis belanden
en Zijn huis mogen binnengaan.
God kwam in al Zijn kwetsbaarheid
tot ons in 't Christuskind.
Heeft voor wie Hem volgt de weg bereid
geleid, intens bemind.

Hij maakte het de mensen wel
deed wonderen en genas.
Zijn taak was zorgen voor herstel
waar het noodzakelijk was.

Hij ging als Zoon van God naar 't kruis
heeft onze schuld verschoond.
Hij ontsloot de weg naar Gods huis
aan ons opnieuw getoond.
Eens zal het gaan gebeuren
dan breekt Gods heilsdag aan.
Ontsluit God d' hemeldeuren
waardoor wij binnengaan.

Dan roept Hij alle volken
door de bazuin bijeen.
Want dan zal God vertolken
'k sla Mijn arm om u heen.

Ik laat u binnenleiden
door heel Mijn engelenschaar.
Zal eeuwig u verblijden
en Ik spreek "kom nu maar".

Dan volgt het ware leven
een heerlijk nieuw bestaan.
Dat Ik u graag zal geven 
door Mijn huis in te gaan.

Elk van u krijgt een woning
waarin u graag vertoeft
Hier wordt tot elks bekroning
Mijn eeuwig heil geproefd.

Bij Mij heerst eeuwig vrede
zijn geweld, ziekt' voorbij.
Daarom deel Ik u mede
'k maak u als mens graag blij.

Die toekomst ligt te wachten
komt sneller dan u denkt.
Als Mijn Zoon de geslachten
voor Mijn troon samenbrengt.
Vouw je handen biddend samen
spreek met hart en ziel tot God.
Sluit je gebed af met amen
en ervaar God keert je lot.

Met de hemelvader spreken
in het intiem samenzijn.
Dat is telkens weer gebleken
met Hem in contact is fijn.
.
Vader zal steeds antwoord geven
want je bent immers Zijn kind
Laat Zijn zegen je beleven
omdat Hij j' intens bemint.
Als Jezus Zijn hand naar ons strekt
maakt Hij ons daarmee opgewekt.
Eens neemt Hij last en ziekten af
Hij is het die ons ruimte gaf

Want levensruimte biedt de Heer
waar nodig en dat telkens weer.
Met liefd' houdt Hij ons op de been
met troost en hulp zoals geen een.

Hij schenkt waar nodig nieuwe kracht
wie op Hem bouwt 't van Hem verwacht
Elk mens vertrouwend op Zijn woord
gaat gezegend met Jezus voort.
Waar wij ons op moeten richten 
dat is samen vrede stichten.
Geweld oorlog te vermijden
waar 't zich voordoet te bestrijden.

Vrede laat ons 't heil aanschouwen
wat God ons leert op te bouwen.
Als w' ons door Hem laten leiden
zal God van geweld bevrijden.

God belooft ons vrede op aarde
die Hij aan elk mens verklaarde.
Laat ons met Hem samenwerken
om vrede te gaan bewerken.

Maak van wapens maar ploegscharen
wat ons veel leed zal besparen.
't Zorgt voor d' opbrengst van de aarde
na het zaaigoed biedt 't haar waarde.
Het vooruitzicht dat God wil geven
heeft als inhoud het eeuwig leven.
Want die beloft' heeft God geschonken
na 't aardse leven staat te lonken.

Geen mens op aarde kan bevatten
de grootsheid van Gods hemelschatten.
Zij staan vol glorie ons te wachten.
naar 't beeld van God en Zijn gedachten.

De Heer Hij laat ons eens beseffen
zijn gift die 't al zal overtreffen.
Want in Zijn Rijk vol heerlijkheden
laat Hij ons eenmaal binnentreden!
Door het gebruiken van geweld
valt heel je wereld stil
God heeft ons immers steeds vermeld
dat is niet wat Ik wil.

Er mag geen moord en doodslag zijn
dat is wat God verbood.
Men doet zijn naaste immers pijn
met wurg of kogeldood.

Wie 't leven van zijn naaste neemt
hij handelt echt verkeerd.
Want wie dat als mens van hem claimt
heeft God hem niet geleerd.

Wat God eist is betrokkenheid
met liefd' als boventoon.
Wie anders handelt doet verkeerd
ontvangt daarvoor zijn loon.

Een mens wie d' anders leven rooft
ontvangt van God Zijn straf.
Voor wat hij zijn naast' heeft beroofd
God neemt hem zijn heil af.

Wie voor Gods ogen doodslag pleegt
overtreedt Gods gebod.
Het leven wat hem dan omgeeft
dat is voortaan zijn lot.
Wie door Gods woord wordt aangeraakt
wordt door de Heer tot vriend gemaakt.
Hij is dan Vader wij Zijn kind
en door Hem liefdevol bemind.

Wanneer Zijn woord ons hart doortrilt
wordt elke zorg daardoor gestild.
Want zorgen kent men dan niet meer 
na overgave aan de Heer.

Onthoud goed als God spreken gaat
dat ieder woord ons leven laat.
Ga daar gehoorzaam dan op in 
dan krijgt het leven inhoud, zin.
Hoe zou het toch hierboven wezen
wat zullen wij voor heerlijks zien.
Welk heil wordt ons door God bewezen
wat vindt God dat elk mens verdient?

Gods woord vermeldt ons zaligheden
zoals die aan ons zijn beloofd.
Wanneer wij d' hemelpoort betreden
't geluk dat niemand ons ontrooft.

Beloofd is dat wij vree ervaren
door God gesticht en ingesteld.
Zoals de Heer der legerscharen
aan Zijn geliefden heeft vermeld.
Als onze ziel in vogelvlucht
de aarde eens verlaat.
Dan vloeit uit haar een diepe zucht
als zij ten hemel gaat.

Hier vindt zij eindelijk de rust
met vrede om zich heen.
Zij wordt er zich dan blij bewust
ik ben nooit meer alleen.

In 't Vaderland Gods hemelrijk
waar God zielen vereent.
Geeft Hij van Zijn beloften blijk
aan elk op aard verleend.

Hier gaat het leven verder voort
in alle heerlijkheid.
En wordt aan elk Gods schat getoond
die Hij elk heeft bereid.
De aarde is uit niets ontstaan
ontving door Gods woord haar bestaan.
Zijn schepping dag voor dag vervuld
is door God met haar pracht onthuld.

't Was God de Heer een lieve lust
koos de zevende dag voor rust.
Hij genoot duidelijk van Zijn werk
geschapen onder 's hemels zwerk.

Door plant en dieren toegejuigd
heeft de schepping Zijn lof betuigd.
Daartoe heeft ook de mens behoord
ontstaan door Gods Geest en Zijn woord.

Zie al wat God geschapen heeft
wat in 't heelal de aard' omgeeft.
De zon de sterren en de maan
met de planeten in hun baan.

Wie dit beziet wordt werkelijk stil
beseft God is van alles spil.
Wees wijs dat men 't bij d' aarde laat
daar vindt men 't heil waar 't God om gaat!
God slaat Zijn armen om ons heen
Hij zegt 'k laat jullie nooit alleen.
Want Ik houd van elk mensenkind
dat naar Mij zoekt, Mij eindelijk vindt.

'k Wil voor Mijn kinderen Trooster zijn.
't geldt voor volwassenen en klein.
Wie in Mijn arm valt wordt behoed
ervaart vrede in overvloed.

'k Zie allen heel graag om Mij heen
droog tranen van elk stil geween.
Ik streef altijd weer naar een lach
die Ik oproep met liefd' gezag.
God laat ons eens voorgoed ontwaken
als Zijn stem ons aan zal raken.
Waardoor w' opstaan uit de doden
zien wat ons wordt aangeboden.

Nieuwe hemel nieuwe aarde
eeuwige vreugd van grote waarde.
't Eeuwig leven nooit meer sterven
dat laat God ons eens verwerven.

Uitziend naar de blijde morgen
volgt nieuw leven zonder zorgen.
Om met Gods geliefden samen
Zijn grootheid, trouw en liefd' beamen.
Koninklijk is Hij gezeten
naast Zijn Vader op de troon.
Die ons liefdevol laat weten
Hij heet Jezus, is Mijn Zoon.

Naar de aarde toegezonden
droeg Hij voor ons 't zondaarsloon.
Heeft als Redder zich verbonden
sprekend met geliefde toon.

Velen heeft de Heer genezen
en hen liefd'vol aangeraakt.
Niets had men van Hem te vrezen
zieken weer verblijd gemaakt.

Na Zijn kruisdood en verrijzen
steeg Jezus ten hemel op.
Wederkomend en bewijzend
ons heffend boven 's wolken top.