Nederlandse-gedichten

Gestuurd om mensen te bevrijden
heeft Jezus voor ons willen lijden.
Hij is Verlosser onzer zonden
die Hij aan 't kruishout heeft ontbonden.

Hij heeft de lijdensweg bewandeld
in liefde voor elk mens gehandeld.
De weg naar God ligt thans weer open
om die aan Zijn hand uit te lopen.
't Is God de Heer die ons regeert 
aan elk van ons de liefde leert.
Want liefde is bij God de maat
van 't grootst belang waar 't Hem om gaat.

Want liefde voert de boventoon
met van belang 't wederzijds loon.
Ieder mens die naar liefde streeft
merkt 't resultaat als hij die geeft.
Kinderen kom maar bij Mij
hier zijn jullie vrij en blij.
Het is van levensbelang
waar Ik jullie graag opvang.

't Hemelshuis wordt jullie plek 
altijd vredig geen gebrek.
d' Hemel wordt voorgoed je huis
en bent daar voor eeuwig thuis. 

Ik als hoofd van het gezin
toon als Vader Mijn bemin.
't Is Mijn liefd' die ieder draagt
daar hoeft nooit meer om gevraagd.

Zij duurt tot in eeuwigheid
over allen uitgespreid.
Met Mijn mantel om u heen
in het licht dat u omscheen.
Hoe prachtig door God aangeraakt
heeft Hij d'aard, mens en dier gemaakt.
De pracht en schoonheid die men ziet
is wat Hij mens en dieren biedt.

Hier komt tot uiting 's Heren macht
na al wat is tot stand gebracht.
God die alles tot leven riep
is Schepper van al 't geen Hij schiep.
De hemel heeft geen vensterruiten
maar enkel slechts een toegangspoort.
De hemel toont een zeer ruim buiten
waar 't glanzend licht oneindig gloort.

Zij bezit vele hemeltuinen
waar nooit de vrede wordt verstoord.
Men kan er rustig in rond struinen
haar schoonheid die is ongehoord.

Hier nodigt God Zijn kinderen binnen
hier krijgen zij een nieuw bestaan.
Hier mag hun leven nieuw beginnen
als zij de hemel binnengaan.

 
Achter ied're deur verborgen
leven mensen met hun zorgen.
En zo leven er nog velen
die ze met elkander delen.

Dikwijls wordt door ons vergeten
van hun zorg mag men niet weten.
Want in vele huizen schuilen
helaas mensen die nog huilen.

Als u van verdriet zult horen
laat dan daar uw lichtje gloren.
Want waar u het licht laat schijnen
zullen tranen snel verdwijnen.
De Bruidegom spreekt tot Zijn bruid'
'k nodig u op Mijn feestmaal uit.
U bent genodigd op Mijn feest
zoals er nimmer is geweest.

De Bruidegom is Jezus, Heer
die ons als bruid roept tot Zijn sfeer.
Hij roept ons allen rond Hem saam
met de door God verkregen naam.
Wij mogen van een blijde toekomst zingen
in 't land door God de Heer beloofd.
Waar eeuwige vrede ons zal omringen
en 't stralend zonlicht nimmer dooft.

Kijk met mij uit naar deze blijde morgen
wanneer die voor ons oog verschijnt.
Daar zijn geen tranen meer en ook geen zorgen
maar heerlijkheid die nooit verdwijnt.
Als Jezus eenmaal wederkomt
staan wij als wachtenden verstomd.
Wanneer Hij na de laatste nacht
op wolken zichtbaar wordt verwacht.

Dan neemt Hij uitverkoornen op
en heft hen op naar 's hemels top
Het gaat dan om een groot getal
dat Hij ten hemel leiden zal.

Horen wij bij die grote groep
bijeenkomende op Zijn roep.
Of wacht ons daarna Gods gericht
voordat de Heer Zijn Godsrijk sticht.

De uitverkorenen komen thuis
met Christus in het Vaderhuis.
Want in het stralend hemels licht
staat reeds hun woning ingericht.
Je hebt als mens een Helper nodig
een Trooster die je tranen droogt.
Die blijkt voor niemand overbodig
God is 't die 't beste steeds beoogt.

Want Hij weet wat je hebt van node
en weet met je verdriet wel raad.
Door Hem wordt hulp en troost geboden
betrokken bij Zijn liefdedaad.
Wees je als mens van God bewust
en liefdevol door Hem gekust.
De Liefde Gods doet een mens goed
steeds weer wanneer men Hem ontmoet.

Als God je in Zijn armen neemt
dan ben je als mens nooit ontheemd.
Want krachtig blijkt Zijn liefdewerk
daarin is God als Vader sterk!
Je hebt zo vreselijk veel geleden
en sprak tot mij, "ik kan niet meer,
'k verlang om de weg te betreden
en thuis te komen bij de Heer".

Je kende maar een groot verlangen
Hem eindelijk tegemoet te gaan.
Je wilde worden opgevangen 
en wist dat Hij daar klaar zou staan.

Kort voordat jij de stap ging wagen
riep jij de Heer nog eenmaal aan.
'k Hoop dat u mij naar huis wil dragen
Heer vang mij op, met mij begaan.

Hij ging je noodkreet toen verhoren
en ving je in Zijn armen op.
In 't hemelsl icht werd jij herboren
God trok je liefd'vol uit het slob!

Je bent nu eindelijk thuisgekomen
dat was je allergrootste wens.
God heeft vervuld je mooiste dromen
je mocht over de laatste grens.

Na al 't verdriet op aard' geleden
mag jij nu in de hemel zijn.
Om die aan Gods hand te betreden
in 's hemels gouden zonneschijn.

Hij heeft je een nieuwe naam gegeven
die bij het hemels leven hoort.
En passend bij het eeuwig leven
waar niets door tranen wordt verstoord.

Je mag je voor Gods troon gaan buigen
en kreeg van Hem je nieuwe thuis.
Hem dank en lof te gaan betuigen
die je verloste van je kruis.
De liefde Gods oneindig groot
schenkt Hij als redding uit de nood.
Zij staat voor al Zijn kinderen klaar
met Zijn nodende liefd'gebaar.

Gods liefd' die alles overstijgt
is wat elk mens gezegend krijgt.
Zijn liefde voert de boventoon
die men ervaart van Hem als loon.

Zijn liefde die al 't kwaad vergeeft
zorgt dat elk mensenkind herleeft.
Gedragen door de liefde Gods
sterkt het vertrouwen als een rots.
Spreek als Jezus de liefdestaal
en gedraag je als Hem sociaal.
Volg daarin 't voorbeeld van de Heer
en leg je nooit bij 't kwade neer.

Het voorbeeld dat Jezus je geeft
dat hoort met navolging beleefd.
Want wie omgeven is met liefd'
dat maakt de gever zeer geliefd.

Zorg dat je tot zo'n mens behoort
die Jezus navolgt naar Zijn woord.
Wie naar elk woord van Jezus hoort
die toont dat hij echt bij Hem hoort.

Hiermede zorg je voor het beeld
dat liefde geven nooit verveelt.
Het hoort en is belangrijk werk
uit al je liefd' zonder beperk.
Kom maar in Mijn armen
spreekt Jezus de Heer.
Laat Mijn liefd' je warmen
en dat dagelijks weer.

Vrede zal ik je schenken
als je daarin gelooft
Je daarmee gedenken
als door Mij beloofd.

Veilig en geborgen
sta ik steeds nabij.
Ik blijf voor je zorgen
als een vriend van Mij.
Zou je 't Jezus niet eens vragen
steun om 's levenslast te dragen.
Die je haast niet meer kunt tillen
en de hulp van Jezus willen.

Waarom toch zolang die twijfel
en het doorlopend gewijfel.
Waarom je doorlopend kwellen
ga je hoop op Jezus stellen.

Je mag steeds tot Jezus vluchten
met je lasten en je zuchten.
Want je mag Hem altijd vragen
om Zijn hulp, je last meedragen.

Daarmee zal Hij je verlichten
zodat je er niet onder zult zwichten.
Leer met rechte rug weer lopen
en op Jezus steun te hopen.
God is met ons als mens bewogen
toont dat vol liefde telkens weer.
Hij kijkt met warme blik in d' ogen
vanuit de hemel op ons neer.

De liefde van de Hemelvader
zij overstijgt die van de mens,
en handelt volgens een vast kader
is onbeperkt en kent geen grens.

De liefde Gods gaat 't al te boven
zij is zo krachtig en zo sterk.
En laat zich nooit een kind ontroven
God maakt van liefde dagelijks werk!
Er zijn veel mensen met verdriet,
dat enkel God de Vader ziet.
Vaak draagt men dan met stil geween
zijn last maar God laat niet alleen.

Hij treedt Zijn kinderen tegemoet,
met Zijn troostwoord dat wonderen doet.
Veegt met Zijn hand hun tranen droog,
vergezeld van Zijn liefd' betoog.

De Heer zorgt dat elk weer opleeft,
door alle liefde die Hij geeft.
Want de streling die God hen geeft,
zorgt dat men daarna vreugd beleeft.

Dat is de doelstelling van God,
een kering brengen in ons lot.
Als wij als mens verdrietig zijn,
dan komt God met Zijn medicijn.
{jcomments on}Eens zul je afscheid moeten nemen
dan is het leven hier voorbij.
God laat je ziel naar boven zweven
en spreekt je toe kom maar bij Mij.

Dan mag je al het heil ervaren
wat God voor je in petto heeft.
Hij zal het je graag openbaren
als Hij het je in handen geeft.
In Jezus' woord zit kracht verborgen
't bezit de macht die niemand heeft.
Want Zijn woord zal er steeds voor zorgen
dat men geneest en weer herleeft.

Daar heeft men geloof en hoop voor nodig
waarmee men naar de Heiland snelt.
Want Zijn hulp is niet overbodig
met die vraag die Hem wordt gesteld.

Zijn handoplegging laat doorstromen
kracht waardoor kwaal of ziekte wijkt.
En deze niet meer voor zal komen
waardoor uit het geloof genezing blijkt. 

Jezus handelt uit liefd', genade
waar de gekwelde heil bij vindt.
En met Zijn zegen overladen
dan voelt dat Jezus hem bemint.

———

‘Dit gedicht is geschreven op basis van bijbelverhalen van genezingen die door Jezus zijn gedaan, zonder de intentie dat dit doorgetrokken wordt naar de huidige tijd waarin nog steeds wonderen gebeuren, maar ondanks geloof en gebed niet iedereen in dit leven genezen wordt”.

———-