Nederlandse-gedichten

Als God naar ons Zijn hand uitsteekt
is 't vriendschap die Hij nooit verbreekt.
Die houdt God met Zijn rechterhand
tot in de eeuwigheid in stand.

Wanneer Hij onze hand omvat
leidt Hij ons over 't levenspad
Daarmee voert Hij ons naar Zijn huis
en komen wij voor altijd thuis.

Til uw geliefden naar het licht
dat het voor eeuwig op hen richt.
Laat ieder van ons eens omarmd
met 't glanzend licht dat 't hart verwarmt.

Nodig elk met haar stralenkrans
tot een spontane vreugdedans.
Dat met dit licht dat ons omstraalt
het licht van vrede nederdaalt.
Maak met God je dromen waar
Hij staat met Zijn hulp altijd klaar.
Want Hij geeft je graag wijze raad
daarvan heb je als mens slechts baat.

Saam met God wordt je droom vervuld
wordt eens de werkelijkheid onthuld.
Werkend  tesaam met man en macht
wordt het project tot stand gebracht!
 
Ga met opgeheven hoofd
tot God die u heil belooft.
U van last en zorg ontdoet
't is de Heer die wonderen doet.

Als u God de Heer ontmoet
vloeit uit Zijn hand overvloed.
Want ruimhartig is de Heer
en dat toont Hij dagelijks weer.

Gul blijkt steeds Gods rechterhand
helpt waar nodig uit de brand
God blijft met bijstand nabij
als steunpunt ter rechterzij.
De aarde wordt door ons vergiftigd
en slecht met onze zorg begiftigd.
Veel in de natuur zal uitsterven
en zal geen nieuw bestaan verwerven.

't Betreft de vlinders, bijen beiden
ook andere dieren moeten lijden.
hoe zullen zij bestaan verwerven
als wij de natuur laten sterven?
Wanneer Jezus je motiveert
dan kan er veel worden geleerd.
Want als wij doen wat Jezus vraagt
dan is Hij het die steunt en schraagt.

Leg Hem je zorg en moeite voor
dan neemt Hij tijd met luisterend oor.
De Heer wil dat je 't leven runt
en samen met Hem verder kunt.

Als je met Hem de weg bewandelt
ervaar je ik heb juist gehandeld
Jezus wil je graag bewijzen
het is goed met Hem te reizen.
Waar ik op aard m' ook zal begeven
weet ik dat God mij zal omgeven.
Want in mijn hart kan 'k Zijn stem horen
en voel mij daardoor niet verloren.

De Heer spreekt duidelijk Zijn bedoelen
wat Hij mij in mijn hart laat voelen.
Wanneer ik mij op Hem blijf richten
zal God mij steeds blijvend bijlichten.

Door handoplegging van de Heer
dan verandert direct de sfeer.
Er daalt dan rust en vrede neer
en angst kent men als mens niet meer.

Want wie door God gezegend is
loopt nimmer liefd' genade mis.
Alles wat men van God ontvangt
daar hoeft dan niet meer naar verlangd.

Want God Hij zorgt voor overvloed
en treedt ons daarmee tegemoet.
Een schitterend kleed wordt uitgespreid
waarmede God de mens verblijdt.

Gena en zegen 't hoogste goed
wordt eindeloos met Gods liefd' gevoed.
Waarvan God hoopt dat men beseft
dat dit drietal alles overtreft. 

Heb in Jezus maar vertrouwen
in Hem 's werelds licht aanschouwen.
't Licht dat Jezus uit laat stralen
zal ook jouw leven bepalen.

Heb in Jezus 't vast vertrouwen
dat je vast op Hem kunt bouwen.
Rots en grondslag van je leven
waar je steun aan kunt beleven.

Vaste grond onder je voeten
krijg je door Jezus te ontmoeten..
Van Hem wordt het heil verkregen
door Zijn liefde en Zijn zegen.

Heb je eens voor Hem gekozen
en geleid met Hem verpozen.
Door de juiste stap te wagen
hulp en steun van  Jezus vragen.
Als de twijfel ons hart doorwoelt
dan wordt daardoor de angst gevoeld.
Is wat je ziet en hoort wel waar
want veel blijkt nog niet zonneklaar.
 
Je bent op zoek naar zekerheid
 't voorkomt dat je in de diept' afglijdt.
Grijp toch in nood Gods veilig touw
beslis maar snel en doe het gauw.


Vraag God, Heer neem mijn twijfel weg
als 'k mijn hand in de Uwe leg.
Bevestig me dan door Uw woord
zo raak ik niet door twijfel verstoord.

Hij leidt het kerkvolk bij de psalmen
die jubelend door de ruimte galmen.
Vakkundig wordt men overgoten
door strak geleide muzieknoten.

Want door zijn knap improviseren
draagt hij het volk naar hoger sferen
Door 't orgelspel breed overgoten
wordt 't psalmgezang  steeds afgesloten.

Wanneer de prediking geeindigd
daarna met zegen wordt voleindigd.
Laat d' organist zijn spel omramen  
met 't door hem geïnspireerd amen!
Wij reizen met God door de tijd
met Hem op weg naar d' eeuwigheid.
Toont ons contouren van Zijn Rijk
bij iedere stap in ons bereik.

Gods hand wijst ons de richting aan
die wij als mensen zullen gaan.
God ondersteunt ons met Zijn woord
tot eens de nieuwe morgen gloort.

In 't glanzend licht dat ons omstraalt
worden wij door God ingehaald.
Dan begint voor ons 't nieuw bestaan
als wij het Godsrijk binnengaan.
De toekomst Gods ligt recht vooruit
wacht maar tot de bazuin eens luidt.
Dan breekt Gods nieuw Jeruzalem aan
wat ieder oog voor zich ziet staan.

't Door God beloofde koninkrijk
komt spoedig binnen ons bereik.
Als 't nieuw Jeruzalem neerdaalt,
worden Gods kinderen ingehaald.

't Nieuwe hemels Jeruzalem
nodigt Gods wachtenden met klem.
Zij opent Zijn kinderen de poort
waarachter 't eeuwig leven gloort.
Gods rijk nadert met stroomversnelling
met Gods genade overspoeld.
De Schepper brengt Zijn rijk in stelling
zoals het door Hem is bedoeld.

God toont ons kinderen de contouren
aan 't einde van de horizon.
Ons aan Zijn hand daarheen te voeren
en tonend waar 't Hem om begon.

Het is nog zeven nachten wachten
tot God ons 't Godsrijk openbaart.
Dan opent zich wat wij verwachten
zich glorieus aan ons verklaart.

Het Godsrijk komt met rasse schreden
nadert passend in onze tijd.
Maar tilt ons naar Gods eeuwigheden
waar God getrouw ons binnenleidt.
Elk mens die weer naar God terugkeert
wordt liefdevol geadopteerd.
Want wat God door Zijn woord beweert
is dat Hij ons weer accepteert.

Wie afgedwaald zijn haalt Hij terug
en draagt hen op Zijn sterke rug.
Nadat zij dwaalden in het dal
brengt God hen weer terug naar Zijn stal.

Zo liefdevol is God de Heer
en toont 't ons eind'loos dagelijks weer.
Hij herstelt de verloren band
als Herder met Zijn Herdershand.
De Heer blijft roepen "Kom terug",
bewandel Jezus als Mijn brug.
Onthoud dat 'k blijvend van u houd
Ik wens dat die band weer wordt herbouwd.

Mijn kinderen 'k wil de band hersteld
dat wordt u steeds opnieuw vermeld.
Kies door uw terugkeer voor het goede
beschermd levend onder Mijn hoede. 

Geliefden dwaal niet verder af
maar volg opnieuw Mijn herderstaf.
Ik heb reeds voor u een plaats bereid
omspand met licht en heerlijkheid.

Als u Mij volgt dan komt u thuis
in 't u beloofde Vaderhuis.
Daar treft  u eeuwige vrede aan
en ontvangt daar een nieuw bestaan.

Ga aan Mijn roepstem niet voorbij
maar geef gehoor, Ik maak u blij.
U krijgt na terugkeer nimmer spijt
mag leven tot in eeuwigheid.
Uw liefd' die ons van zond' verlost
heeft U aan 't kruis 't leven gekost.
Uw liefde zo oneindig groot
heeft ons verlost van d' eeuwige dood.
Want toen U Heer bent opgestaan
brak voor ons 't nieuwe leven aan.

Uw opstanding maakt ons verheugd
en bood ons nieuwe levensvreugd.
Die ons na 't aardse heengaan wacht
door God  voor eeuwig toebedacht.
Want door Zijn lijden aan het kruis
brengt God Zijn Zoon ons voorgoed thuis.
Als mens kijkt men verbaasd in 't rond
naar 't geen wat men aanwezig vond.
Steeds meer ervaart men 't koude hart
waar de afstandelijkheid in start.

Waar blijft de liefde van ons toch
die vaart helaas niet in Gods zog.
De afstand die door ons wordt gevoeld
blijkt nimmer door de Heer bedoeld.

Men houdt slecht rekening met elkaar
't is triest maar helaas al te waar.
De liefde slaat steeds minder aan
hoe zal het in de toekomst gaan.

Keert men zich eindelijk weer tot God
wie ziet uit naar een beter lot?
't Is God die liefde ambieert
en dat graag aan ons mensen leert.

Want liefd' biedt vaste ondergrond
van d' ochtend tot de avondstond.
Wie leeft wat God ons heeft verklaard
merkt wat hij door Gods liefd' ervaart

De liefde door God uitgespreid
in onze harten wereldwijd,
laat die nimmer verloren gaan
dan bezit men een heilzaam bestaan
.
Om in het heden voort te leven
zal God ons daar de kracht voor geven.
Waar Hij verdriet ziet zal Hij troosten
waar vreugde heerst graag met ons proosten.

God heeft de naam van een beschermer
Hij heerst over ons als ontfermer
Het is de Heer Zijn liefd'vol streven
dat wij ons aan Hem overgeven.

God leert graag ons de levensdoelen
en daar de risico's van voelen.
Zodat de Heer ons zal bewaren
en ons voor ongeluk zal sparen.

't Is wijs om op God te vertrouwen
dan laat Hij ons het heil aanschouwen.
Het vloeit ons dagelijks toe van boven.
Om Hem doorlopend voor te loven.
 
Niets blijft in leven wat bestaat
als eens  de wereld ondergaat.
Maar als God in Zijn handen knijpt 
wordt Hij haar Redder die ingrijpt.

Het doel wat God voor ogen heeft
wordt door zijn gelovigen beleefd.
Gods nieuwe schepping die hen wacht
wordt met Zijn vingerknip volbracht!

't Is God die 't leven weer herstelt
zoals Zijn woord ons heeft vermeld.
Want God schept ons een nieuw bestaan
dat wij aan Zijn hand binnengaan.
"k Heb steeds voor U muziek gemaakt
toetsen met vingers aangeraakt.
Met registers elk lied gekleurd
wat blijde U en mens opbeurt.

'k Bracht met gewijde orgelklank
U met het kerkvolk lof en dank.
't Is vele jaren al 't bewijs
 hoe 'k U samen met 't kerkvolk prijs.

'k Word door en door door U gekend,
zoals u ook het kerkvolk kent,
't wordt luisterend zingend van Uw woord.
buiten de kerkmuren gehoord.

Ik mag verheugd Uw dienaar zijn,
de kerkdienst makend tot festijn.
met liederen en met orgelklank,
vanaf mijn hoge orgelbank.

Muziek en lied klinken omhoog
naar Uw gewijde hemelboog.
En steeds met 't kerkvolk U aanbiedt
't aan U opgedragen loflied!