Nederlandse-gedichten

Je kreeg van God je plaats op aarde
in deze tijd.
Geschapen als een mens van waarde
in liefd' geleid.

De Heer ging je met liefde tonen
hier is de plek.
Totdat je eens bij Mij komt wonen
als vaste stek.

Hier word je eens door God verzameld
dan kom je thuis.
En met verbazing wordt gestameld
ziend je eeuwig huis.
Volg zonder angst het juiste spoor
dan loop je de hemelpoort eens door.
De heerlijkheid die God je biedt
is wat je vol verrassing ziet.

Het laatste pad kost nauwelijks tijd
daarna zie je de eeuwigheid.
Hier ervaar je God als toevlucht
na je laatste aardse ademzucht.

Hier begint na het binnengaan
voor jou volledig nieuw bestaan.
Want wat God voor je heeft bereid
met liefde is jouw onsterfelijkheid.

Daarvoor heeft Jezus steeds gepleit
en was tot stervens toe bereid.
Je bent als mens door Hem bevrijd
met toegang tot Gods heerlijkheid.
Als Gods woord in ons hart doordringt
waaruit Zijn vrede dan ontspringt.
Dan word je blij als het weerklinkt
en 's Heren licht in 't hart ontspringt.

Gods woord wat liefd'vol tot ons kwam
zet dan ons hart in vuur en vlam
Dan wordt door God aan ons gevraagd
dat men de liefd' verder uitdraagt.
Heb in Jezus maar vertrouwen
wees verzekerd 't komt dan goed.
Door op Zijn woord vast te bouwen
verandert alles met spoed.

Als mens word je overladen
met de liefde van de Heer.
Je mag leven uit genade
elke dag opnieuw, steeds weer.

't Is geweldig Hem te kennen 
als je allerbeste vriend.
En aan Zijn hand'len te wennen
wat je door 't gebed verdient.
Zie elkaar als lotgenoten.
wijs elkaar als mens niet af
omdat God eens heeft besloten
de kleur die Hij aan ons gaf.

Zie elkaar als lotgenoten
die het liefst door God vereend.
In een band tesaam gesloten
Hij graag vree en liefd verleent.

Blank of bruin mag nooit de reden
van een scheiding kunnen zijn.
Altijd geldt de weg van vrede
in het menselijk samen zijn.

 
't Woord van God is 't levenswater
wat steeds hart en ziel opfrist
't Komt tot ons met fris geklater
opdat niemand Gods boodschap mist.

Het laat Zijn bedoeling horen
't spreekt van toekomst die eens daagt.
Is bedoeld voor open oren
luisterend wat God van ons vraagt.

God Hij spreekt van Zijn geloften
die eens in vervulling gaan.
Openbaart eens Zijn beloften
waarmee ieder is gebaat!
De liefde des Heren  overwint
die alle mensen teer bemint.
Want Hij biedt elk Zijn liefde aan
wenst met elkaar samen te gaan.

De Heer heeft eindeloos geduld
waarmee Zijn liefd' is opgevuld.
Hij hoopt dat iedereen eens leert
dat liefd' nooit splijting genereert.

Maar ingezet wordt voor het doel
dat elk bezit met liefd'gevoel.
Wanneer die duidelijk wordt geduid
voldoen wij aan Gods raadsbesluit.
Er ging bij God nooit tijd verloren
geen minuut van Zijn reddingsplan.
Hij liet het aan de wereld horen
dat 't volgens Hem ook anders kon.

Daarom liet God Zijn Zoon ons zenden
die mens en wereld redden zou.
Halend hen uit zond' en ellende
Hij bleef ons met Zijn liefde trouw.

Zijn Zoon werd daarvoor aangewezen
die schuld en zonden dragen zou.
Hij heeft tot eind toe 't ons bewezen
en bleef in liefd Gods kind'ren trouw.
God komt met uitgestrekte hand
ons naderend van de overkant.
Met elke voetstap dichterbij
klinkt: juliie zijn een schaap van Mij.

Een ieder wordt door Mij beschermd
waarover Ik Mij heb ontfermd.
Ik spreek u als geliefden aan
ben als uw Heer uiterst begaan.

Ik ben uw Herder die geleidt
en met Mijn wandelstaf bevrijdt.
Uw plaats is veilig in Mijn stal
waarheen Ik u geleiden zal.

Als schapen tel ik uw getal
waarvoor Ik altijd zorgen zal.
Langs groene wei en beek geleid
wacht rust en vree door Mij bereid.
De Heer kent alle namen
van al Zijn kinderen samen.
En Hij laat aan hen weten
Hij zal ze nooit vergeten.

Hij koestert al Zijn kind'ren
en dat zal nooit verminderen.
Met ontferming bewogen
ziet Hij hen in de ogen.

Omsloten door Zijn armen
blijft Hij hun hart verwarmen.
Toont hoe Zijn hart blijft kloppen
zal nimmer voor hen stoppen.

Gods bescherming blijft nodig
voor niemand overbodig.
Daarmede laat Hij merken
die zal Hij nooit beperken.

Zijn liefde blijft Hij geven
waardoor wij overleven.
Op haar stroom voortgedragen
kan niemand zich beklagen.
Wij zijn aan Jezus' hand op reis
naar 't ons beloofde Paradijs.
Wat ons door Hem is toegezegd
langs 't pad dat door Hem is gelegd.

De weg kan slechts langs die weg gaan
naar 't ons beloofde Kanaan.
Een andere weg die is er niet
dit is de weg die Jezus biedt.

Langs deze weg naar Kanaän
komen w' in 't beloofde land aan.
Wie op God bouwt ziet als bewijs
't aan ons beloofde Paradijs
Als God Zijn kind'ren zegent
volgt dat Zijn goedheid regent.
Want dat geschiedt lankmoedig
door God steeds overvloedig.

Als Hij hen blijft bedauwen
laat Hij hen 't heil aanschouwen.
Dat zendt Hij hen uit  'd Hoge
verrassend voor hun ogen.

God spreekt tot aller harten
Ik verlos u van smarten.
Ook zal Ik u bevrijden
van  verdriet en van lijden.

Voor vreugd zijn wij geboren
dat laat God ons steeds horen.
Hij wil graag vreugde delen
met Zijn kind'ren en velen.
Laat het heilig vuur toch branden
dat God in ons heeft geplaatst
Leg vertrouwend beide handen
in die van God snel met haast.

Zet uw hart voor Jezus open
die door Vader is gestuurd.
Hij laat op nieuw leven hopen
door de liefde aangevuurd.
God blijft aan ons herhalen
grijp Mij maar bij de hand.
Dan kun je niet verdwalen
bereikt eens 't Vaderland.

Mijn kind laat je toch leiden
dan kom je veilig thuis.
Waar Ik je zal verblijden
met 't je beloofde huis.

Want Ik vervul je dromen
die je zo dikwijls had.
Maar die Ik uit laat komen
met Mij op 't levenspad.
Wees broers en zusters voor elkaar
daarmee maakt u Gods opdracht waar..
Want zo wordt samen ingevuld
het liefdekleed waarin gehuld.

De liefde die hoort bovenaan
in 't menselijk leven te bestaan.
En wie in elkaars ogen kijkt
ervaart dat dit ook werkelijk blijkt.

De liefde als spiegel van ons hart
is basis waarmee moet gestart.
Zij hoort altijd draagvlak te zijn
en functioneert als medicijn.

Want ieder van ons heeft de
deel liefde uit als schoonste zaak
't Is immers liefd'die wonden heelt
zoals God het ons aanbeveelt.
 
God biedt ons nieuwe kansen
laat ons van vreugde dansen.
Wat wij van Hem verkregen
is Zijn onmis'bre zegen.

Hiermee zullen wij 't wagen
al onze levensdagen.
Om op Gods woord te leunen
dat ons zal ondersteunen,

De Heer zal ons bewaren
ons trouw en liefd' verklaren.
Het is en blijft Zijn streven
dat wij gelukkig leven!
Zing voor de Heer uw mooiste lied
voor alle zegen die Hij biedt.
Die ons steeds weer Zijn liefd' verklaart
Zijn wonderen aan ons openbaart.

Het is de Heer die ons verblijdt
met sfeer en 't licht der eeuwigheid.
Hier straalt de heerlijkheid vanaf
die God aan ons met liefde gaf.

Dit is het beeld waarop gewacht
en zo subliem door God bedacht.
't Is Gods bedoeling dat Zijn huis
zal worden tot ons eeuwig thuis.
Laat nu maar alles los Mijn kind
van 't geen dat je op aarde bindt.
Mijn voorstel dat ligt in 't verschiet
wat Ik je graag van harte bied.

Wat Ik je schenk dat overtreft
en zorgt ook dat je dat beseft.
Thans overtreft Mijn hemelschat
de dingen die je eertijds had

Je wordt in d' hemel je bewust
van eeuwige vrede en van rust.
Hier woont geen mens die je benijdt
maar zich met 't engelenkoor verblijdt.
Als God ons de hemeldeuren opent
ons nodigt daardoor in te gaan.
Zien wij verwonderd binnenlopend
wat ons daar wacht als nieuw bestaan.

Door 't handelen Gods volgt er verbazen
van alle schoonheid die wij zien.
Voor alles wat onz' ogen lazen
verkrijgt God voor Zijn werk een tien.

God tooit Zijn Godsrijk met allure
niets is er die dat evenaart.
Het zal dan ook voor eeuwig duren
d' inspanning was het God wel waard.

Wat heerlijk zal die thuiskomst wezen
in 't land van vrede liefde en rust.
De liefd' in Vaders ogen lezen
die ons op beide wangen kust.
Het is Gods Rijk waaraan geen einde komt
God laat het naar belofte eeuwig duren.
Het goede bericht dat Hij zijn kinderen zond
laat hen nog naar de verre einder turen.

Het Rijk ook door zijn kinderen verwacht
zal tot in eeuwigheid voortaan gaan duren
als koning met Zijn onbeperkte macht
zal God de Heer Zijn koninkrijk besturen.