Nederlandse-gedichten

Aangeraakt door God.
Verandert Hij ons lot.
Want God Hij heeft met haast.
Ons in het licht geplaatst.

God staat aan onze kant.
Hij neemt ons bij de hand.
Hij ziet steeds naar ons om.
Vanuit Zijn heiligdom.
Wij gaan naar de plek met de mooiste muziek
de klanken daarvan die zijn werkelijk uniek.
Met hun harmonieën zo wonderlijk schoon
klinken daar klanken met bijzondere toon.
Want hier wordt de glorie van Gods steeds bezongen
door miljoenen zielen en engelentongen.
Aan glorie en feestelijkheid komt daar geen einde
van allen aanwezig bij God d’ Eeuwig Zijnde.
Waar nood heerst moet men helpen.
Om die samen te gaan stelpen.
Het is taak om ons te haasten.
In de zorg voor onze naasten.

Wees bereid inzet te tonen.
En met hen tesamen komen.
Om ons op hun nood te richten.
Die gezamenlijk verlichten.
De Bijbel heeft altijd gelijk
en geeft daarvan doorlopend blijk
Elk woord gelezen of gehoord
zorgt voor het beeld dat daarbij hoort.

Wat God ons in de Bijbel zegt
wordt ons voorhoudend uitgelegd.
Daarin heeft liefd’ de boventoon
wie ’t uitvoert krijgt beloofde loon.
Geen mens valt dieper dan Gods handen
Hij zal daar veilig in belanden.
Want het blijft altijd Gods verlangen
Elk mens met liefde op te vangen.

In opvang zal God nooit vergissen.
Zijn handen zullen geen mens missen.
Maar Hij laat de mens dan ervaren
Hoe Hij zijn leven dan zal sparen.
Je levenstijd is haast voorbij
dan kom je thuis en woont bij Mij.
Ik heb je reeds een plaats bereid
wonend bij mij in eeuwigheid.

De hemelpoort zal openstaan
waardoor je straks mag binnengaan.
Hierdoor ben ik jouw Vader, God
voor eeuwig wijzigt ’t levenslot.

Ik zorg voor vreugd op je gezicht
en binnentreedt in ’t eeuwig licht.
Je ervaart hier Mijn vredesfeer
met d’ engelen jubelend telkens weer.

De schoonheid die je hier ontmoet
Die mag met grote vreugd begroet.
Waardoor de vreugd van je afstraalt
die ’t eeuwige geluk bepaald.
God zal er ons steeds weer op wijzen
Waar ’t stralend licht voor ons zal rijzen.
Dit stralend licht zal ons omsluiten
Wat God in liefde deed besluiten.

Wij mogen in dit licht gaan wand’len
Gehoorzaam naar Gods woord te hand’len.
Dan zendt God ons Zijn rijke zegen
Neerdalend als een milde regen.
Geef met hart en ziel je over
aan Gods Zoon die voor ons stierf.
Dragend zonden aan het kruishout
eeuwig leven ons verwierf.

Alle zonden zijn vergeven
Ieder die in Christus gelooft.
Na zijn dood volgt eeuwig leven
Zoals Gods woord ’t heeft beloofd.

Christus bloed heeft ons gewassen
opdat ieder rein zal zijn.
Als wij ’t witte kleed aanpassen
Geheel zuiver schoon en rein.

Jezus heeft de schuld gedragen
’t uitzicht op nieuw leven biedt.
En door Vaders welbehagen
zalig leven in ’t verschiet.
Leer ons dienen en niet heersen
En met kracht het kwaad beheersen.
Als wij Jezus daarom bidden
Helpt Hij steunend in ons midden.

Dienen dat is ons zelf geven
Naasten helpen in het leven.
Want elk die daarvoor zal kiezen
Kan met liefde nooit verliezen.

Zoek de band tot samenbinden
Dat maakt mensen tot beminden
Als men dat doel na zal streven
Dan schept men een beter leven.
Het komt echt werkelijk niet van pas
een mens te kwetsen met zijn ras.
God schiep eens elk mens naar Zijn beeld
Zijn trouw en liefd' hem meegedeeld.

Wij mensen zijn ’t elkaar verplicht
niet mijdend om zijn aangezicht.
De mens bespottend om zijn kleur
Is helaas vandaag de teneur.

Uw medemens vraagt ook respect
wanneer zijn afkomst wordt ontdekt.
Want beiden zijn een kind van God
en mag om huidskleur nooit bespot.

Haat in uw ogen mag ook niet
Want dat doet God en Hem verdriet.
God schiep diversiteit van kleur
schonk ieder mens daarmee zijn fleur.
Wees toch doordrongen van het feit
Hoe snel uw levenstijd verglijdt
Hoe snel tijd voortjaagt uur na uur
Het leven makend kort van duur.

Als mens jaagt menigeen maar voort
En wordt Gods boodschap slecht gehoord.
Dan geeft de Heer u te verstaan
Hoe zwaar ’t is zonder Hem te gaan.

Keer u toch om gericht op God
Dan verandert uw levenslot
Hij nodigt u nog steeds met klem
Op weg naar ’t nieuw Jeruzalem!
Onze eigen taal is van belang
voor ’t spreken en het psalmgezang.
Elk woord dat uit ons hart weerklinkt
hoort dat het troostvol binnendringt.

Elk woord dat opklinkt met aandrang
blijkt voor ons leven van belang.
Want taal die kan erg troostvol zijn
vertroostend als men lijdt door pijn.
Kiezen wij voluit voor vrede
dan is dat de beste rede.
Want geen mens hoeft men te krenken
als wij elkaar vrede schenken.

Komt het woord van vrede binnen
blijf u daar steeds op bezinnen.
Want door vrede na te streven
zullen velen overleven.
Men kan door gedichten gedachten beleven
die komend uit ’t hart op papier neergeschreven.
De lezers daarmede de troostwoorden schenken
om hen op die wijze met hoop te gedenken.
Elk woord dat met liefde tot ’t hart heeft gesproken
daardoor is de vrede en liefde ontloken.
Door de Heer word je verbonden
van je opgelopen wonden.
Want Hij balsemt graag de plekken
waar Hij Zijn hand naar doet strekken.

Door Zijn balsem volgt de heling
liefdevol met Zijn verdeling.
Elk litteken zal verdwijnen
want de Heer verlost van pijnen.

Er heeft heling plaatsgevonden
Van je opgelopen wonden.
Die de Heer onzichtbaar maakte
Toen Hij je wonden aanraakte
Wees dankbaar voor de zegeningen
waarmee God ons blijft omringen.
Die ons rijk met hemelgaven
elke dag opnieuw blijft laven.

Voor elk goede dat van boven
zullen wij God steeds weer loven.
God die als Schepper blijft gedenken
wat Hij dagelijks ons wil schenken.
Treed met Uw liefde ons tegemoet,
wil in ons hart de wonden helen.
Dat aan de pijn zo lijden doet,
ontspringende uit onze kelen.
Een enkel woord is U genoeg,
dat antwoord schenkt op onze vragen.
En aan ons schenkt wat elk u vroeg,
geheeld de pijn niet meer hoeft dragen.

Met pijlen is ons hart geraakt,
waarvan de scherpte deed verwonden.
En daarin gaten heeft gemaakt
die slechts door U kunnen verbonden.
Verlos ons Heer dan van die pijn,
en laat die door Uw liefd’ verdwijnen.
Opdat de wonden die er zijn,
in onze harten niet meer schrijnen.

Het is de dood die ons afmeert
en van het aards bestaan afkeert.
Hij zorgt dat ’t leven uit ons vliedt
voor d’ achterblijvers vol verdriet.

Zijn hand slaat ongenadig toe
Al blijkt men ’t leven nog niet moe.
Maar wie gelovig is verwacht
wat God de Heer heeft toebedacht.

Want waar God ons dan mee verrast
Is wat bij ’t eeuwig leven past.
En ons tot engelen transformeert
Hem als genadig Schepper eert.
Een gat in je hart door een tragisch verlies
maar God Hij spreekt dan "Kom tot Mij" is 't devies.
Ik zie al je tranen in 't hart vol verdriet
doordat je van pijn nergens uitkomst meer ziet.
Er is maar één weg om er daarmee te gaan
tot d' hemelse Vader die je doet verstaan.
Slechts Hij kan je helen want Hij sluit de wond
die Hij als een gat in je binnenste vond.
Laat God je maar helen want Hij blijkt in staat
dat het je als mens daarna beter weer gaat.
Hij zal je genezen dat heeft Hij beloofd
en niets meer te vrezen in 't Godswonder gelooft.
Het gaat bij God om ’t hier en nu
die toekomst staat op Zijn menu.
Welke Hij aan ons mededeelt
en d’ eeuwigheid mee aanbeveelt.

God geeft een toekomst als bewijs.
Aan ons daarmee de hoogste prijs.
De eeuwigheid die ons eens wacht
die is voorzien van ’s hemels pracht

Vertoevend in het witte kleed
voor Gods geliefden aanbesteed.
Die wordt door Jezus uitgedeeld
en voor ons aan het kruishout leed.