Nederlandse-gedichten

Wanneer de ziel ten hemel stijgt
en daar bij God zijn plaatsje krijgt.
Dan is hem door God plaats bereid
Voortaan bestaan in heerlijkheid.

Het eeuwig leven licht en zoet
is dan omhuld met overvloed.
Dan ontvangt die uit 's Heren hand
Gods schatten naar Zijn woord gestand.

Elk mens staat eens de dood te wachten,
door de schuld van ons voorgeslacht.
God had hun d' appelboom verboden
die Hij zichzelf had toebedacht.

Maar Eva liet zich toch verleiden
de satan die kreeg vat op haar.
Eva en Adam aten beiden
toen was 't paradijsleven klaar.

God deed hun naaktheid toen bedekken
en schonk aan elk een bladerkleed
Dat tot bescherming hun moest strekken
dit was Gods zorg aan hen besteed.

Het heeft aan recht hen niet ontbroken,
't eind van hun leven werd eens waar.
Die straf heeft God toen uitgesproken
hun achterliggend leven klaar.

Gods engel heeft hen uitgedreven
die hield bij 't paradijs de wacht
Zij moesten leren overleven
in hun bestaan op eigen kracht.


 



Met Jezus als de Goede Herder
kom je als Zijn schaapje verder.
Laat Hem steeds de weg bepalen
over bergen en door dalen.

Laat je door Zijn staf maar leiden
naar het land van Zijn verblijden.
Hier vervult Hij dan je dromen
In een blijvend onderkomen.
't Dagelijks leven kent zijn zorgen,
maar zij gaan beslist voorbij.
Weet je als Gods kind geborgen,
die je toeroept, "Kom tot Mij".

Hij helpt elke last verdragen ,
die Hij door Zijn liefd' verlicht.
Zodat jij als mens zult slagen
op de weg die voor je ligt!
Als Gods woord ons toekomt snellen
heeft het ons wat te vertellen.
’t Vraagt aan ons om open oren
om Gods boodschap goed te horen.
 
Want elk woord  dat zal ons duiden
waarmee het ons in wil luiden.
Wijzen op wat ons moet raken
door van God gewijde zaken.
 
Laat Gods woord maar binnenkomen
Daar valt niet aan te ontkomen.
Want God laat Zijn woorden luiden
waar zij ons op zullen duiden.
 
Want Gods woorden die er klinken
Moeten in ons hart bezinken.
Als zij daarin gaan belanden
laat God daar Zijn wil in branden
 
Wij zijn de stem die niet zal zwijgen.
voor hen verdrukt en niet gehoord.
Die vaak gekweld naar adem hijgen.
't gebed voor velen eens vermoord.

God heeft met ons partij gekozen.
laat nooit een mens ten ondergaan.
Verdrukten in de macht van bozen
zij blijven hen naar het leven staan.

Laat ons hun roepstem mogen wezen.
die in 't geweld nimmer verflauwt.
Zo wordt als broeders hen bewezen.
dat zo aan redding wordt gebouwd!

Stem en gebed gaan duidelijk maken,
dat God hen elk van kwaad verlost.
Wat hen geregeld nog blijft raken
en hen veel leed en zorgen kost.

Laat proeven Heer Uw ware vrede,
waar zoveel honger naar bestaat.
Want onze stem deelt aan elk mede
dat God de Heer hen nooit verlaat!
Schenk je liefde steeds veelvuldig
wees vrijgevig en geduldig
Open daarvoor hart en oren
om haar boodschap goed te horen.
 
Laat het harten binnenstromen
waar de liefde in zal wonen
Om een vast verbond te sluiten
en als lichtpunt zich te uiten.
 
Kweek met woorden liefdebanden
aangestuurd door mond en handen.
Leer van God, die liefdeszaken
zijn met beiden aan te raken.
 
Laat ’t contact met hart, woord, handen
leiden gaan tot liefdebanden..
Als die in het hart gaan rijpen
en wij elkaars handen grijpen.
Weet je dat je eeuwig kunt leven
door je hart aan Jezus te geven.
Hij wil je de weg daarheen graag wijzen
opweg naar 's hemels paradijzen.

Hij biedt je Zijn hand om te leiden
naar 't land van het eeuwig verblijden.
Om dat eens met Hem te betreden
genoemd wordt het eeuwige heden.

Hier vind je geen tikkende klokken
die plotseling kunnen gaan stokken,
Want hier blijft tot ieder Zijn zegen
die neervalt steeds door God verkregen.
Blijf de gaven in het leven
uit de hand van God beleven.
Die ze in goedertierenheid
aan Zijn kinderen toebereid.
 
Hij laat zegeningen stromen
die vanuit de hemel komen.
En met hun bijzondere waarde
neer laat dalen op de aarde.
 
God laat in de hemel rijpen
zegen  hier op aarde grijpen.
Die Hij voor ons uit laat spreiden
om ons daarmee te verblijden

Eens mag je zalig rusten
aan 's hemels schone kusten.
En door haar licht omsloten
voor eeuwig overgoten.

Blijf er maar blij uitkijken
naar 't licht wat er doet prijken.
Eens met dit licht omgeven
heb je een zalig leven!

Maken wolken ’t rondom donker
richt je  dan op ‘t  stergeflonker.
Als lichtpuntjes in je leven
en daar rijkelijk door omgeven.
 
Want elk lichtpuntje in ’t leven
wordt je door God aangegeven.
Het blijft helder voor je stralen
om je hart aan op te halen.
 
’t Help je droefheid te verdrijven
als die weer komt bovendrijven.
Want die laat God dan verdwijnen
door sterren die Hij laat schijnen.
 
Dan laat Hij de zon doorbreken
waar zolang naar uitgekeken
Die geheel je zal verwarmen
met zijn lichtstralen omarmen.
 
De dood heeft in je leven toegeslagen
't vraagt ondanks 't leed de kracht om 't te verdragen
't Afscheid van je geliefde doet je wenen
hij ging zo plotseling door de dood henen.

Je staat als mens nu met een verslagen hart
met 't hart gedompeld en thans in diepe smart.
Je bent als mens tot in het diepst bewogen
maar God Hij ziet de tranen in je ogen.

Je mag aan Vaders boezem nu gaan schuilen
 en in Zijn armen al je leed uithuilen.
Weet Hij slaat liefdevol Zijn sterke armen
om hart en ziel daarmede te verwarmen.

God helpt je blijdschap weer te gaan hervinden
besef je bent ook een van Zijn beminden.
Want Vader Hij blijft altijd voor je kiezen
onthoud je zult Zijn liefde nooit verliezen!

Ook jou wacht eens 't beloofde pad naar boven
om Vader Zoon en Heil'ge Geest te loven.
Gevolgd door 't weerzien van jouw teerbeminde
die je in Gods huis met vreugde terug zult vinden.





Jezus kent je stille tranen
die je zolang hebt geschreid.
Met hun vocht in grote banen
vanuit beide ogen glijdt.
 
Maar Hij blijft ze voor je drogen
met Zijn liefde diep bewogen.
Hij laat weer een lach verschijnen
die hij niet meer laat verdwijnen.
 
Hoop en uitzicht laat Hij gloren
door luisterend naar Zijn woorden.
Wat je liefd’vol zal vertellen
Ik maak heel en zal herstellen.
Treft je als mens rouwverwerking
vraag dan aan God Zijn versterking.
Om 't verlies te kunnen dragen
vol verdriet met vele vragen.

Laat je tranen maar vrij stromen
door 't gemis je overkomen.
God verhoort wat je zou willen
om je uit het dal te tillen.

Diep geraakt mag je belanden
en getroost in Vaders handen.
Met je leed bij Hem te schuilen
aan Zijn boezem uit te huilen.

Je geliefde is vertrokken
wat je tot in 't diepst deed schokken.
't Weerzien door de Heer beloofd
volgt eens als je in Hem gelooft.

Laat die wetenschap je geven
kracht om daarmee voort te leven.
Dankbaar om wat is genoten
wat op aard' is afgesloten.

Als je eens zelf die weg moet lopen
gaat voor jou Gods hemel open.
Waar het weerzien en 't verlangen
naar Gods woorden aan zal vangen!
Als je Jezus zult ontmoeten
zal Hij je met liefd’ begroeten.
Daarmee wil Hij je omgeven
als Zijn gift voor heel het leven.
 
Dit geschenk van Hem verkregen
biedt Hij vergezeld van zegen.
Met Zijn liefd’ zal Hij verblijden
welke nooit van je zal scheiden.
 
Hij zal je in Zijn liefd’ bewaren
en dat laat Hij graag ervaren.
Deze liefde laat je slagen
met Hem al je levensdagen!
 
Een groter vriend kun je niet treffen
dat laat Jezus je beseffen.
Niemand leidt getrouw als herder
jou met al Zijn schapen verder.
 
Langs de beken groene weiden
zal Jezus Zijn kudde leiden
Om langs bergen en door dalen.
eens de  veil’ge stal te halen.
 
Ik geloof dat God de Schepper is
van al wat leeft bestaat.
Daarin ligt het geheimenis
wanneer het daarom gaat.

Heel de aardse diversiteit
dat is de schepping Gods.
Door 't woord gesproken en bereid
bleek dat Zijn vreugd en trots.

De schoonheid die Hij liet ontstaan
wordt doorlopend getoond.
Van alles wat Hij heeft gedaan
en dagelijks mee beloond.

Geen twijfel kan hier door ontstaan
gesproken door Gods mond.
De zon de sterren en de maan
wat door Zijn woord ontstond.

De kleuren door Hem aangebracht
aan bloemen, plant en dier
Daar heeft Hij  over nagedacht
dat gaf Hem vreugd, plezier.

De Heer keek vol tevredenheid
naar wat Hij heeft verricht.
Naar 't resultaat van Zijn beleid
omringd met hemel licht.

Als ’t Pasen in je leven wordt
na worsteling en strijd.
Daarna wordt dan de Geest gestort
die hart en ziel verblijdt.

Komend uit ’t duister in het licht
mag jij weer op gaan staan.
Wat Jezus op je heeft gericht
om met Hem voort te gaan.

God maakt met jou een nieuw begin
dat mag in dank aanvaard.
Zo toont Hij liefde en bemin
die Hij aan jou verklaart.

Als jij als mens weer op mag staan
de duisternis voorbij.
Dan biedt Gods Geest Zijn vuurvlam aan
maakt hart en zinnen blij.

Pasen is dat wat ’t leven heelt
gebrokenheid geneest.
De vreugde daarvan mag gedeeld
en maken tot een feest.

 

Als God naar ons Zijn hand uitsteekt
is 't vriendschap die Hij nooit verbreekt.
Die houdt God met Zijn rechterhand
tot in de eeuwigheid in stand.

Wanneer Hij onze hand omvat
leidt Hij ons over 't levenspad
Daarmee voert Hij ons naar Zijn huis
en komen wij voor altijd thuis.

Til uw geliefden naar het licht
dat het voor eeuwig op hen richt.
Laat ieder van ons eens omarmd
met 't glanzend licht dat 't hart verwarmt.

Nodig elk met haar stralenkrans
tot een spontane vreugdedans.
Dat met dit licht dat ons omstraalt
het licht van vrede nederdaalt.
Leg jouw hand maar in de Zijne
en daar veilig in verdwijnen.
Dat betekent wijselijk hand'len
door met Jezus op te wandelen.

Laat je maar door Jezus leiden
berg en dal en groene weiden.
Want het is de Heer begonnen 
rustend saam aan waterbronnen.

Met de Heer zul je steeds komen
aan de frisse waterstromen.
Dorst laat Hij je nimmer lijden
altijd klaarstaand met verblijden.

Jezus wil je dolgraag leiden
nimmer van je zijde scheiden.
Want het is de Heer begonnen,
rustend saam aan waterbronnen.

Door Zijn vriendschap nauw verbonden
heb je bij Hem heil gevonden.
Als je naar Hem hebt gekeken 
zal Hij die nimmer verbreken!
Ga met opgeheven hoofd
tot God die u heil belooft.
U van last en zorg ontdoet
't is de Heer die wonderen doet.

Als u God de Heer ontmoet
vloeit uit Zijn hand overvloed.
Want ruimhartig is de Heer
en dat toont Hij dagelijks weer.

Gul blijkt steeds Gods rechterhand
helpt waar nodig uit de brand
God blijft met bijstand nabij
als steunpunt ter rechterzij.