Nederlandse-gedichten

Goed zorgen voor je medemens
dat is Gods allerliefste wens.
Met goede woorden lief en warm
die aangeboden met een arm.

Elk mens die zorg en liefde geeft
en daarmee ’t Goddelijk woord nastreeft.
Die maakt zich bij God zeer bemind
dan ziet ook God hem als Zijn vrind.

Stel je als mens steeds vriendelijk op
toon liefdevol je hartenklop.
En laat dan merken uit je mond
Dat God je als een naaste zond.
God Hij kent onze levenstijd
hoe snel of kort die ook verglijdt
Maar aan ’t eind van de levensbaan
Zal Jezus met Zijn Vader staan.

Gods hand ontsluit de hemelpoort
waarachter ’t eeuwig leven gloort.
En wij door hen voor ons bedacht
een heerlijk leven wacht vol pracht
Wie zijn ogen stil zal sluiten.
Weet hoe vredig dood zal zijn.
Zo het leven eens besluiten.
Daarvoor krijgt elk mens het sein.

Ons leven heeft eenmaal zijn grens
Toont een duidelijke tendens.
Wanneer wij voor Gods troon eens staan.
Laat God de Heer ze opengaan.
Soms staan wij als een mens versteld
als winnaar van een zak vol geld.
Helaas wat menig mens niet ziet
is rijkdom die God aan ons biedt.

Gods rijkdom bestaat niet uit geld
voor onze ogen uitgeteld.
God die on eindige liefde geeft
dat blijkt de schat die Hij ons geeft.

Al wie het Godsrijk eens bereikt
wordt andere schatten uitgereikt.
Men wordt met geluk, vree bereid
waarmee de Schepper elk verblijdt.
Gods knipoog is de regenboog
waarmee Hij aan ons blijft verklaren
Wanneer wij haar zien met ons oog
God ons voor rampspoed zal bewaren.

Nooit zal er meer een zondvloed zijn
met haar geweld ons overvallen.
Wegvagend ieder groot en klein
met ontelbare duizendtallen.

Steeds als de regenboog verschijnt
met al haar pracht in zeven kleuren
Die aard en hemel breed omlijnt
zegt God: Dit zal nooit meer gebeuren
Wanneer de ziel ten hemel stijgt
en daar bij God zijn plaatsje krijgt.
Dan is hem door God plaats bereid
Voortaan bestaan in heerlijkheid.

Het eeuwig leven licht en zoet
is dan omhuld met overvloed.
Dan ontvangt die uit 's Heren hand
Gods schatten naar Zijn woord gestand.
Eens moet je ’t aardse los gaan laten
beseffend ‘k ga naar d’ hemel toe.
Dan zal ik jullie gaan verlaten
niet meer van strijd en lijden moe

Je mag je aan Jezus overgeven
Wordt aan Zijn hand naar huis geleid.
Van God ontvangend ’t eeuwig leven
dat je vol liefd’ wordt toebereid.

Je mag in ’t eeuwig licht vertoeven
en weet bij God staat mijn huis klaar.
Om d’ heerlijkheid daarvan te proeven
die Hij je schenkt met liefd’ gebaar.
Met Jezus als de Goede Herder
kom je als Zijn schaapje verder.
Laat Hem steeds de weg bepalen
over bergen en door dalen.

Laat je door Zijn staf maar leiden
naar het land van Zijn verblijden.
Hier vervult Hij dan je dromen
In een blijvend onderkomen.
De liefde behoort uitgedragen
met veel geduld om in te slagen.
Al wie zijn naast’ met liefde zegent
wordt door God ook met liefd’ bejegend.

Want liefde is als milde regen
en voor de ontvanger als een zegen.
Wie zijn liefde ruim zal geven
Zorgt voor groei en bloei in ’t leven.

Onthoud liefd’ hoort rijk te vloeien
om steeds hechter te gaan groeien.
Houd de liefde hoog in ere
neerdalend uit hoger sferen

Liefde zorgt voor welbehagen
voor wie liefde uit blijft dragen
Wie haar schenkt als milde regen
handelt hiermee op Gods wegen.
Als Gods woord ons toekomt snellen
heeft het ons wat te vertellen.
’t Vraagt aan ons om open oren
om Gods boodschap goed te horen.
 
Want elk woord  dat zal ons duiden
waarmee het ons in wil luiden.
Wijzen op wat ons moet raken
door van God gewijde zaken.
 
Laat Gods woord maar binnenkomen
Daar valt niet aan te ontkomen.
Want God laat Zijn woorden luiden
waar zij ons op zullen duiden.
 
Want Gods woorden die er klinken
Moeten in ons hart bezinken.
Als zij daarin gaan belanden
laat God daar Zijn wil in branden
 
Jezus is voor ons het anker
daarmee door Hem vastgelegd.
Hij is daarmee de verklanker
zoals aan ons is voorzegd

Hierdoor met de Heer verbonden
wordt de band met Hem versterkt.
Zoekt tot Hij ons heeft gevonden
Met zijn liefde onbeperkt.
Schenk je liefde steeds veelvuldig
wees vrijgevig en geduldig
Open daarvoor hart en oren
om haar boodschap goed te horen.
 
Laat het harten binnenstromen
waar de liefde in zal wonen
Om een vast verbond te sluiten
en als lichtpunt zich te uiten.
 
Kweek met woorden liefdebanden
aangestuurd door mond en handen.
Leer van God, die liefdeszaken
zijn met beiden aan te raken.
 
Laat ’t contact met hart, woord, handen
leiden gaan tot liefdebanden..
Als die in het hart gaan rijpen
en wij elkaars handen grijpen.
Grote vreugde mag je voelen
om het leven dat je draagt.
En het eenmaal te aanschouwen
om dit wonder stil gevraagd.

’t Ouderschap brengt verantwoording
samen met veel liefde en zorg.
Om die rijkelijk te bieden
staande voor jouw kindje borg.

Met de Lente in de meimaand
breekt dan ’t nieuw leven door.
En ’t als ouders begeleiden
leidend het in ’t levensspoor.

Geniet maar met volle teugen
wees gezegend met wat wacht.
En de wijsheid te ontvangen
die moet worden opgebracht.

‘k Wens je al ’t geluk op aarde
samen met gezin en kind.
Laat het zijn van grote waarde
die jullie straks samenbindt.
Blijf de gaven in het leven
uit de hand van God beleven.
Die ze in goedertierenheid
aan Zijn kinderen toebereid.
 
Hij laat zegeningen stromen
die vanuit de hemel komen.
En met hun bijzondere waarde
neer laat dalen op de aarde.
 
God laat in de hemel rijpen
zegen  hier op aarde grijpen.
Die Hij voor ons uit laat spreiden
om ons daarmee te verblijden
God loopt mee op ons levenspad
luistert naar onze vragen.
Zien wij geen stappen meer in ’t zand
daar heeft God ons gedragen.

Op dat moment toont God Zijn zorg
Zijn liefd’ laat ons nooit vallen.
Want daarmee staat Hij voor ons borg
Met vele duizendtallen.

Blijf in ’t leven vooruit kijken
onderscheidend goed en kwaad.
Haat en liefde laat zij blijken
genegenheid maar ook verraad.

’t Leven vraagt ons juist te kiezen
Liefd’ eist immers boventoon.
Nimmer hoeft men liefd’ verliezen
als ’t door God geschonken loon.
Maken wolken ’t rondom donker
richt je  dan op ‘t  stergeflonker.
Als lichtpuntjes in je leven
en daar rijkelijk door omgeven.
 
Want elk lichtpuntje in ’t leven
wordt je door God aangegeven.
Het blijft helder voor je stralen
om je hart aan op te halen.
 
’t Help je droefheid te verdrijven
als die weer komt bovendrijven.
Want die laat God dan verdwijnen
door sterren die Hij laat schijnen.
 
Dan laat Hij de zon doorbreken
waar zolang naar uitgekeken
Die geheel je zal verwarmen
met zijn lichtstralen omarmen.
 
Hier worden wij in meegesleurd
wat voor onze ogen dan gebeurt
Dan zien wij op het oorlogsveld
de reeks van doden neergeveld.

Ons aards bestaan heeft enkel baat
wanneer het ons om vrede gaat.
Als wapens in de smeltkroes gaan
voor veiligheid van ons bestaan.

Als men als mens de dreiging voelt
ons regelmatig overspoelt.
Dan wordt merkbaar ‘t oorlogsgeweld
wat ons voor ogen wordt gesteld.

‘t Komt uit veel richtingen vandaan
waar wapens in gereedheid staan
Dan wordt het wachten op ‘t moment
wat helaas zijn weerga niet kent
Jezus kent je stille tranen
die je zolang hebt geschreid.
Met hun vocht in grote banen
vanuit beide ogen glijdt.
 
Maar Hij blijft ze voor je drogen
met Zijn liefde diep bewogen.
Hij laat weer een lach verschijnen
die hij niet meer laat verdwijnen.
 
Hoop en uitzicht laat Hij gloren
door luisterend naar Zijn woorden.
Wat je liefd’vol zal vertellen
Ik maak heel en zal herstellen.
Draag nu de vuurvlam Gods maar voort
verspreid hem samen met Gods woord.
Dat heeft vanaf nu weids bereik.
vertellend van Gods Koninkrijk.

De Heil’ge Geest die vaardig maakt
en door haar krachten aangeraakt.
Zij staat ons in ’t gebed terzij
In zekerheid voor u en mij.

Elk mens die haar kracht heeft geproefd 
krijgt nieuwe kracht, door haar behoefd.
Want met de vlam door haar getooid
daarvan kan niemand meer ontrooid.

De vlam zij zuivert ons gemoed
weet als geen ander hoe dat moet.
Dan raakt een mens in vuur en vlam
die dalend in ons binnenkwam.

De Geest laat ons in tongen spreken
die broeders, zusters dan verstaan.
Hiermee kan elk de grens doorbreken
om met elkaar op weg te gaan.
Als je Jezus zult ontmoeten
zal Hij je met liefd’ begroeten.
Daarmee wil Hij je omgeven
als Zijn gift voor heel het leven.
 
Dit geschenk van Hem verkregen
biedt Hij vergezeld van zegen.
Met Zijn liefd’ zal Hij verblijden
welke nooit van je zal scheiden.
 
Hij zal je in Zijn liefd’ bewaren
en dat laat Hij graag ervaren.
Deze liefde laat je slagen
met Hem al je levensdagen!
 
Een groter vriend kun je niet treffen
dat laat Jezus je beseffen.
Niemand leidt getrouw als herder
jou met al Zijn schapen verder.
 
Langs de beken groene weiden
zal Jezus Zijn kudde leiden
Om langs bergen en door dalen.
eens de  veil’ge stal te halen.