Nederlandse-gedichten

Een gat in je hart door een tragisch verlies
maar God Hij spreekt dan "Kom tot Mij" is 't devies.
Ik zie al je tranen in 't hart vol verdriet
doordat je van pijn nergens uitkomst meer ziet.
Er is maar één weg om er daarmee te gaan
tot d' hemelse Vader die je doet verstaan.
Slechts Hij kan je helen want Hij sluit de wond
die Hij als een gat in je binnenste vond.
Laat God je maar helen want Hij blijkt in staat
dat het je als mens daarna beter weer gaat.
Hij zal je genezen dat heeft Hij beloofd
en niets meer te vrezen in 't Godswonder gelooft.
Het gaat bij God om ’t hier en nu
die toekomst staat op Zijn menu.
Welke Hij aan ons mededeelt
en d’ eeuwigheid mee aanbeveelt.

God geeft een toekomst als bewijs.
Aan ons daarmee de hoogste prijs.
De eeuwigheid die ons eens wacht
die is voorzien van ’s hemels pracht

Vertoevend in het witte kleed
voor Gods geliefden aanbesteed.
Die wordt door Jezus uitgedeeld
en voor ons aan het kruishout leed.
Wij gaan naar de plek met de mooiste muziek
de klanken daarvan die zijn werkelijk uniek.
Met hun harmonieën zo wonderlijk schoon
klinken daar klanken met bijzondere toon.
Want hier wordt de glorie van Gods steeds bezongen
door miljoenen zielen en engelentongen.
Aan glorie en feestelijkheid komt daar geen einde
van allen aanwezig bij God d’ Eeuwig Zijnde.
Mensen wees dankbaar voor uw leven
dat u door God is gegeven.
In uw moeders schoot geweven
werd u al met liefd’ omgeven.

Toen u eenmaal was geboren
mocht u van Gods zegen horen.
Met de naam aan u gegeven
mocht u voortaan door het leven.
De Bijbel heeft altijd gelijk
en geeft daarvan doorlopend blijk
Elk woord gelezen of gehoord
zorgt voor het beeld dat daarbij hoort.

Wat God ons in de Bijbel zegt
wordt ons voorhoudend uitgelegd.
Daarin heeft liefd’ de boventoon
wie ’t uitvoert krijgt beloofde loon.
Op het goede pad te wandelen
leert God u steeds juist te handelen.
En Zijn informaties volgen
met voor ons goede gevolgen.

Zo zal men de eindstreep halen
Die God voor ons zal bepalen.
Met daarop door Hem verkregen
juiste koers en milde zegen.

God beloofde dat wij komen
In ’t beloofde land der dromen.
’s Heren oog ziet door de wolken
liefdevol neer op de volken.
Je levenstijd is haast voorbij
dan kom je thuis en woont bij Mij.
Ik heb je reeds een plaats bereid
wonend bij mij in eeuwigheid.

De hemelpoort zal openstaan
waardoor je straks mag binnengaan.
Hierdoor ben ik jouw Vader, God
voor eeuwig wijzigt ’t levenslot.

Ik zorg voor vreugd op je gezicht
en binnentreedt in ’t eeuwig licht.
Je ervaart hier Mijn vredesfeer
met d’ engelen jubelend telkens weer.

De schoonheid die je hier ontmoet
Die mag met grote vreugd begroet.
Waardoor de vreugd van je afstraalt
die ’t eeuwige geluk bepaald.
Het wordt voor ons een zwaar gevecht
als wij aan deze aard gehecht.
In plaats van op de Heer gericht
die troont in ’t hemels gouden licht.

Want elk mens die daardoor geleid
wordt daar door Jezus ingewijd
Gods heerlijkheid die hem omsluit
wordt vervolmaakt met lofgeluid!
Geef met hart en ziel je over
aan Gods Zoon die voor ons stierf.
Dragend zonden aan het kruishout
eeuwig leven ons verwierf.

Alle zonden zijn vergeven
Ieder die in Christus gelooft.
Na zijn dood volgt eeuwig leven
Zoals Gods woord ’t heeft beloofd.

Christus bloed heeft ons gewassen
opdat ieder rein zal zijn.
Als wij ’t witte kleed aanpassen
Geheel zuiver schoon en rein.

Jezus heeft de schuld gedragen
’t uitzicht op nieuw leven biedt.
En door Vaders welbehagen
zalig leven in ’t verschiet.
Wij leven op een ronde bol
maar die raakt duidelijk overvol.
Haar ruimte wordt steeds meer beperkt
waar strijd en oorlog door versterkt.

De stijging tussen arm en rijk
Geeft ons door berichten daarvan blijk.
Wij leven in een spanningsveld
wat ons voor ogen wordt gesteld.

Het gaat om vrede en om recht
zoals door God ons uitgelegd.
Ons voorgehouden in Zijn woord
Dat naastenliefd’ in ’t leven hoort.
Het komt echt werkelijk niet van pas
een mens te kwetsen met zijn ras.
God schiep eens elk mens naar Zijn beeld
Zijn trouw en liefd' hem meegedeeld.

Wij mensen zijn ’t elkaar verplicht
niet mijdend om zijn aangezicht.
De mens bespottend om zijn kleur
Is helaas vandaag de teneur.

Uw medemens vraagt ook respect
wanneer zijn afkomst wordt ontdekt.
Want beiden zijn een kind van God
en mag om huidskleur nooit bespot.

Haat in uw ogen mag ook niet
Want dat doet God en Hem verdriet.
God schiep diversiteit van kleur
schonk ieder mens daarmee zijn fleur.
Ontdek door Gods hand ’t hemels goed
U daarmee liefdevol begroet.
Ervaar waar God u mee gedenkt
en u uit Vaders handen schenkt.

Gods gaven vallen altijd op
die stroomt steeds voort en houdt nooit op.
Wat God met liefd’ ons aanbeveelt
Wordt ons genadig uitgedeeld.
Onze eigen taal is van belang
voor ’t spreken en het psalmgezang.
Elk woord dat uit ons hart weerklinkt
hoort dat het troostvol binnendringt.

Elk woord dat opklinkt met aandrang
blijkt voor ons leven van belang.
Want taal die kan erg troostvol zijn
vertroostend als men lijdt door pijn.
Richt heel uw wezen op Gods woord
laat u door Zijn liefd’ aangespoord.
En luister wat God u voorhoudt
wat Hij opnieuw u toevertrouwt.

Leg heel uw leven en uw lot
vertrouwend in de hand van God.
Dan leeft u veilig en bewaard
door Hem beveiligd en gespaard.
Men kan door gedichten gedachten beleven
die komend uit ’t hart op papier neergeschreven.
De lezers daarmede de troostwoorden schenken
om hen op die wijze met hoop te gedenken.
Elk woord dat met liefde tot ’t hart heeft gesproken
daardoor is de vrede en liefde ontloken.
De normen slaan steeds meer op hol
de maatschappij staat er van vol.
Steeds meer bedreiging en geweld
daardoor wordt menigeen gekweld.

Men gebruikt meer en meer geweld
ons door het nieuws steeds meer gemeld.
Met steekt en schiet en maakt gewond
slaat als een dwaze in het rond.

’t Is hoogste tijd dat men ontdekt
hoe snel ’t geweld zich thans uitstrekt.
Gewonden, doden vallen neer
en dagelijks worden dat er meer.

’t Fatsoen is steeds meer uitgevaagd
waar menig mens thans door belaagd.
Men steekt en schiet, slaat er op los
De mens wie ’t treft is dan de klos!

De nivellering zet steeds door
men handelt niet op ’t juiste spoor
Met moord en doodslag steeds bedreigd
is wat men hoort en te zien krijgt!

Waar gaan wij met elkaar naar toe
als er geen eind komt aan ’t gedoe.
En er gewond slachtoffers zijn
van oud tot jong en groot en klein.

’t Wordt tijd dat men ’t geweld beperkt
zodat het zich niet meer versterkt.
Met kracht en wijsheid opgebracht
waarmee het wordt tot staan gebracht
Wees dankbaar voor de zegeningen
waarmee God ons blijft omringen.
Die ons rijk met hemelgaven
elke dag opnieuw blijft laven.

Voor elk goede dat van boven
zullen wij God steeds weer loven.
God die als Schepper blijft gedenken
wat Hij dagelijks ons wil schenken.
Aan de hand van Jezus wandelen
Hij toont ons om juist te handelen.
Want Hij wil dat wij graag streven
naar Zijn voorbeeld in ons leven.

Laat u door Hem onderrichten
en vol vreugd uw hart verlichten.
Wie naar Jezus woorden handelt
toont dat hij in waarheid wandelt.
Het is de dood die ons afmeert
en van het aards bestaan afkeert.
Hij zorgt dat ’t leven uit ons vliedt
voor d’ achterblijvers vol verdriet.

Zijn hand slaat ongenadig toe
Al blijkt men ’t leven nog niet moe.
Maar wie gelovig is verwacht
wat God de Heer heeft toebedacht.

Want waar God ons dan mee verrast
Is wat bij ’t eeuwig leven past.
En ons tot engelen transformeert
Hem als genadig Schepper eert.
Hun eerste kind dat werd geboren
moest teruggegeven aan de dood.
Het mocht helaas niet bij hen horen
zijn afwijking die bleek te groot.

Maar in Gods beide Vaderhanden
mocht hun kindje veilig landen.
God toonde ’t al Zijn heerlijkheden
herlevend in Gods eeuwigheden.

Bij Hem kreeg het zijn plaats bereid.
herlevend in Gods werkelijkheid.
Hierdoor laat Hij de mens verklaren
hoe Hij een mensenkind zal sparen.

Door ’t leed hun kind te moeten missen
zal God hun beider tranen wissen
Het vocht uit beide ouderogen
die zijn het best door Hem te drogen.