Nederlandse-gedichten

Jezus heeft het alvermogen
onze tranen te doen drogen.
En ’t verdriet bij ons te stillen
door ons daaruit op te tillen.

Blijdschap wil de Heer ons geven
wat behoort bij Jezus' streven.
Tranen doet Hij liefd’vol drogen
Die Hij ziet in onze ogen.

Dit afsluitend met Zijn zegen
Leidend ons op ’s levens wegen.
Zo kan men als mens weer verder
met Jezus als Goede Herder.
‘k Bid met geschreven woorden
zodat die zichtbaar zijn.
Zoek naar verbindingskoorden
voor ieder groot en klein.
Zo tracht ik te bewerken
dat elk gebed bereikt,
mijn naasten te versterken
tot men naar God opkijkt.

't Losse woord doet verwaaien
't geschreven woord dat blijft.
Dat steun en vreugd kan zaaien
en zo de liefd' beschrijft.
Door ieder woord te lezen
wat steeds wordt uitgezaaid,
wordt aan allen bewezen
Gods liefd' die nieuw oplaait.

Woorden kan men herlezen
want d' inhoud blijft bestaan.
Uit mijn hart opgerezen
met mijn naasten begaan.
Zo kan men steeds ervaren
geschreven uitgelegd,.
dat God ons wil bewaren
op schrift door Hem gezegd.

Vouw met mij lezend d' handen
die ons met God verenen.
Dan smeedt God met ons banden
zal vrede ons verlenen.
Open steeds hart en oren
luisterend waarom het gaat
ga het verstaan en horen
dat biedt ons allen baat.
Kijk eens heel goed om je henen
zie ’t verdriet van hen die wenen.
Om elk die men los moest laten
ons door ’t sterven heeft verlaten.

Geloof dat God heeft opgenomen
allen die zijn thuisgekomen.
God bood elk Zijn onderkomen
Heeft elk bij de hand genomen.

Ja de Heer nam vol erbarmen
Uw geliefden in Zijn armen.
Heeft elk huisvesting geboden
En verlost van pijn en noden.

In Gods armen zijn gevallen
vele velen duizendtallen.
Met Zijn hart vol liefd bewogen
ziet elk God verrast in d’ ogen.
Als Jezus op je schouder tikt
en liefd’vol in je ogen blikt.
Daaruit straalt al Zijn liefde af
die Hij als Zijn beminde gaf.

Hij overziet heel je bestaan
en biedt je een nieuw leven aan.
Wat door Zijn handen wordt gestuurd
naar Zijn belofte eeuwig duurt.
Elk mens kent de worstelingen
waarmee ’t leven doet omringen.
Saam met Jezus ’t kwaad bevechten
Om het daarmee te beslechten.

Jezus biedt ons mogelijkheden
Hoe dat ’t kwade kan bestreden.
Door de strijd met Hem beginnen
En zo ’t kwaad te overwinnen.

Allen die in Zijn woord geloven
Komen met Hem ’t kwaad te boven.
Hij toont liefde en erbarmen
Waarmee Hij ons wil verwarmen.
Krijgt verdriet de overhand
dan helpt Jezus uit de brand.
’t Is de Heiland die hulp biedt
wissend tranen die Hij ziet.

Altijd volgt Hij met Zijn troost
zorgt dat jij je verdriet loost.
Zodat die met spoed verdwijnt
en voor jou de zon weer schijnt.

Leg Hem ’t verdriet en nood voor
dan biedt Hij je Zijn gehoor.
En daardoor gerustgesteld
wist Hij weg wat je beknelt.

Je verdriet is nu voorbij
Jezus maakt je daarvan vrij.
En je wordt je blij bewust
Hij heeft pijn verdriet gesust.
Levend bij de dag
en met liefd’ omlijst
toont Jezus Zijn lach
die Zijn liefd’ bewijst.

Trouw en liefd tesaam
hoort bij Jezus' naam
worden uitgebreid
door Jezus verspreid.

Wat Hij aanbeveelt
is liefd die men deelt
pijn verwonding heelt
wat in ’t leven scheelt.

Jezus woord geneest
Maakt ons onbevreesd
Want Hij maakt het waar
Met Zijn handgebaar.
God helpt ziekte overwinnen
wanneer wij gelovig ons bezinnen.
Want liefdevol zal Hij behandelen
met Hem ’t gewezen pad bewandelen

Wat krom is zal de Heer recht zetten
als wij goed op Zijn woorden letten.
Van goedheid zal de Heer getuigen
als wij ons biddend voor Hem buigen.

God laat Zijn zegen nederkomen
wij worden bij de hand genomen.
Want aan Zijn hand zal Hij ons leiden
naar toekomst die ons zal verblijden.
Door aan Jezus' hand te wandelen
komt men als mens eens veilig thuis.
Liefdevol is steeds Zijn handelen
Hij steunt bij ’t dragen van uw kruis.

Door Zijn liefd' zal Hij ’t verlichten
steun verlenend en oprichten.
Hulp en kracht zal Hij u geven
En bemoedigd voort kunt leven.

Hij leert U vooruit te kijken
Zal nooit van uw zijde wijken.
Vrede zal de Heer u schenken
Waarmee Hij u zal gedenken.
Geef je maar aan Jezus over
al wat krom is maakt Hij recht.
Hij wijst terecht de berover
En beschermt aan je gehecht.

Jezus schenkt je nieuwe krachten
Al wat krom is maakt Hij recht.
Dat kun je van Hem verwachten
liefdevol je toegezegd.

Weet de Heer Hij zal je sterken
op Zijn arm mag steeds geleund.
Onthoud Jezus zal bewerken
altijd door Zijn woord gesteund.
Leg uw hand maar in de Zijne
en nooit van u zal verdwijnen.
Veilig bent u daar geborgen
omgeven door Jezus' zorgen.

Rust en vrede zal Hij geven
alle dagen van uw leven.
Hij laat het u niets ontbreken
naar Zijn gaven uitgekeken.

Met Hem gaand op ’s Heren wegen
schenkt Hij dagelijks u Zijn zegen.
Rijkelijk voorzien van ’t goede
veilig levend in Zijn hoede.
Wie successen wil gaan boeken
moet zijn heil bij Jezus zoeken.
Want Hij laat aan ons vertellen
hoe men die kan veilig stellen.

Hij wil graag een voorbeeld geven
als wij succes gaan beleven.
Waar wij liefde zullen geven
zal men het geluk beleven.

Laat ons dan Zijn voorbeeld volgen
met succes als de gevolgen.
Want waar liefde wordt gegeven
is het prettig samenleven.
Jezus helpt je graag in ’t dragen
als ’s levenslast je hart bezwaart.
Altijd mag je ’t aan Hem vragen
Die met liefd’ Zijn hulp verklaart.

Als de last te zwaar blijft drukken
zal ’t ontlasten Jezus lukken.
Nadat je aan Hem zult vragen
jou te steunen in het dragen.

Jezus zal je last verlichten
en jij je weer op kunt richten.
Door je last met Hem te delen
zal dat in het dragen schelen.

Door je nood Hem toevertrouwen
laat Hij je weer kracht opbouwen.
Altijd kun je met Hem verder
met Jezus als goede Herder.
Jezus wil ons vrede leren
door elk mens te confronteren.
Met de fouten die wij maken
en zo in oorlog geraken.

Door met juiste woorden spreken
zal er vrede aan gaan breken.
Zorg en wijsheid zal dan leiden
dat vrede zich gaat verspreiden.

Vrede vraagt van ons bezinning
Leidend naar de overwinning
Sluitend al het kwade buiten
om met vrede te besluiten.
God is het die ons hart bevrijdt
en veilig aan Zijn hand geleidt.
Al wandelend op Zijn wegen voort
beloften tonend naar Zijn woord.

Verrassend is al wat Hij doet
wanneer God door ons wordt ontmoet.
Dan worden wij rijk overspoeld
met zegening door Hem bedoeld.

Gods liefde is ons veilig koord
en zorgt dat ’t kwaad ons niet verstoort.
Zijn liefd' die zekerheid ons biedt
doen wij bezingen met ons lied.
Wil men vredestichter wezen
dan is ’t noodzaak goed te luisteren.
Daarmede wordt heil bewezen
wat Jezus ons in zal fluisteren.

Vrede dat is samenkomen
elkaar bij de hand genomen.
En het Vredewoord bewijzen
zodat dat in stand zal blijven.

Wil men vrede doen bewerken
dan is ’t nodig haar versterken.
Slechts op basis van vertrouwen
zal men vrede gaan aanschouwen.
Met Jezus een behouden vaart
wordt ons door Zijn beloft verklaard.
Wanneer Hij stuurt ons levensschip
en nimmer strandt op rots of klip.

Weet Jezus stuurt met vaste hand
’t levensschip naar ’t beloofde land.
De veil’ge haven komt in ’t zicht
waar Jezus' doel op is gericht.
Elk mens hij wordt heel graag bemind
kies daarvoor Jezus dan als vrind.
Dan wordt direct door ons gevoeld
het pad dat Jezus heeft bedoeld.

Hij wijst ons pad en wegen aan
en veilig voor ons te begaan.
Luister dus goed wat Jezus zegt
bewandel ‘t pad ons uit gelegd.

Zijn weg leid ons naar ’t goede doel
Daar ervaart men een blij gevoel.
Wat ieder kind van God omvat
als men betreedt de hemelstad.
Samen luisteren naar Gods woord
wordt Zijn wil door ons gehoord.
Die ons voorgeschreven wordt
tien geboden in het kort.

Onderhoud wat God ons vraagt
zodat het de Heer behaagt.
Weet ons door Zijn woord geleid
En ons Zijn heil voorbereid.
Bespreek met God uw moeilijkheden
dan komt de Heer met mogelijkheden.
Die Hij oplost in liefdesfeer.

Laat u maar in Zijn armen dragen
Hij laat de toekomst voor u dagen.
Daar heeft u Vaders hulp voor nodig
Bij pijn en nood nooit overbodig.