Nederlandse-gedichten

Leer ‘t verleden los te laten
want God zegt dat is gezond.
Door het achter je te laten
want Hij geneest elke wond.

Koester nimmer oude wonden
die God voor je heeft geheeld.
Want Hij vindt het duidelijk zonde
als je daar soms nog mee speelt.

Wat voorbij is is ‘t verleden
wat eenmaal hoort afgelegd.
‘t Gaat om leven in het heden
met Gods doel je aangezegd.

Het vandaag dat moet slechts tellen
gisteren is nu voorbij.
God Hij doet je Zijn voorstellen
“Kom mijn kind wandel met Mij”.

Laat ‘t verleden nu maar rusten
omdat jou Mijn toekomst wacht.
Aan Mijn helder mooie kusten
waar je naar toe wordt gebracht.

Telkens omzien maakt niet beter
weet Mijn plannen zijn uniek.
Want Ik wil je laten weten
straks wacht hemelse muziek.

Blijf je op Mijn toekomst richten
leef op aard’ in ‘t hier en nu.
Als je j’ op Mijn dag blijft richten
volgt eens ‘t hemelse menu.
God laat ons het liefste baden
met Zijn liefde overladen.
Waar de Schepper in ons leven
Dagelijks mee wil omgeven.

Steeds weer blijft God liefde tonen
Op de aarde waar wij wonen.
Zorg en moeite van ons lenigt
En ons tegen ’t kwaad verdedigt

Vader schept ons levenskansen
deelt in vreugde als wij dansen.
Rondom ons verschijnen lichten
waarheen w’ onze voeten richten.
Steeds meer wapens produceren
brengt geen vrede dichterbij.
‘t Gaat er om ‘t geweld te keren
dat alleen maakt mensen vrij.

Geweld brengt ons slechts benauwen
opgejaagd gaand op de vlucht.
Het brengt leed de dood en rouwen
voor vernietiging beducht.

Geweld zal geen vrede brengen
zorgt ook niet voor evenwicht.
Wapenvuur zal d’aard verzengen
zonder vrede in het zicht.

Vrede vraagt gebed en spreken
en ook luisteren naar elkaar.
Om d’impasse te doorbreken
dan komt vrede voor elkaar.

Wapens brengen ons niet verder
ook al wordt dit steeds gedacht.
Vrede brengt de Goede Herder
op wie heel zijn kudde wacht.

Macht op aarde blijkt wellustig
door de duivel aangestuurd.
Hij maakt het op aard onrustig
waar hij steeds op door borduurt.

Leer toch luisteren naar de woorden
handelend naar Gods liefd’ gebod.
Smedend vrede en liefdekoorden
die veranderen ‘t menselijk lot.
Wanneer u God vraagt naar Zijn reden
Blijkt dat voor vrede wordt gebeden.
Die wij als mensen praktiseren
En als Zijn schepselen begeren.

De Heer belooft ons Zijn verhoren
Elk woord van Hem maakt ons herboren
De uitkomst zal een wonder blijken
En Zijn geliefden mee verrijken
Daarvoor zal God Zijn inzet tonen
Aan allen die de aard bewonen
God wil volmaakte vrede stichten
Dat is waarop God zich blijft richten.

Wat God met aandacht wil bereiken
Is dat al ’t kwade eens zal wijken
Daarvoor blijft God Zijn inzet tonen
Aan allen die de aard bewonen.
Wie eindelijk thuiskomt bij de HEER
Treft bij Hem aan een blijde sfeer.
Die elk van ons geheel omvat
Tesaam met Gods ontvangen schat.

Die heeft God goed voor ons bewaard
En met genoegen opgespaard.
Vrijgevig blijkt God dan te zijn
Door uitgenodigd voor ’t festijn.

Dit feest dat geldt voor groot en klein
Elk die door Hem genodigd zijn.
Daarmee heeft God Zijn doel bereikt
Vrijgevig geliefden verrijkt.

Omgeven voortaan door het licht
Dat zich uitspreidend op elk richt.
En ieder daarmee is omhuld
Dan is Gods Woord en wil vervuld.
God kent de liefd’ als ons verlangen
waarmee de Schepper wil omhangen.
Zodat wij door de liefd’ gedragen
Doen leven in Gods welbehagen.

God blijft Zijn liefde ons verklaren
Door woord en daad ons openbaren.
God leert als wij Zijn liefde delen
’t aan moeite en zorgen dan zal schelen

Gods liefde zal ons heil versterken
Wat Hij ons telkens weer laat merken
HIJ laat ons steeds opnieuw beleven
Dat Hij ons graag Zijn liefd’ wil geven
Als eenmaal Gods bazuin weerklinkt
Zijn klank tot ’t menselijk oor doordringt.
Dan rijzen doden uit het graf
En ’t lichaam tijden lang omgaf.

Gods stem zal elk dan op doen staan
Om ’t koninkrijk Gods in te gaan.
Nadat Gods oordeel voor hen klonk
En zijn geliefden d’hemel schonk.

Het Goddelijk heil dat is beloofd
Verkrijgt elk mens die ’t heeft geloofd.
En wordt door God aan elk onthuld
Waarmee Hij Zijn beloft’ Vervult.
Er ligt een donker kleed gespreid
over ons bestaan wereldwijd.
Een virus dat de mens belaagt
Daar heeft men echt niet om gevraagd.

De strijd is ermee aangegaan
om dit virus te gaan verslaan.
Niet meer de tol van doden eist
En medisch onze winst bewijst.
Stil liggen zij te wachten
de doden in hun graf
hun ziel geniet de prachten
die God de Heer hen gaf.
Eens worden zij herenigd
Wanneer Gods stem weerklinkt.
En lichaam ziel verenigd
Met nieuwe schoonheid blinkt.

Met een verheerlijkt lichaam
Treedt elk het Godsrijk in
Gereed voor ’t eeuwig stilstaan
Met lof voor Gods bemin.
Vernieuwd naar ziel en wezen
Volgt dan een nieuw bestaan.
Dan wordt aan elk bewezen
Waar God aan heeft voldaan.

Gods belofte is vervuld
Waaraan Hij heeft voldaan.
In het witte kleed gehuld
Doen zij voor HEM staan
Waar aller hart en monden
Gods toekomst binnengaan
Voorgoed met Hem verbonden
Zullen zij voor Hem staan.
Eens zul je afscheid moeten nemen
GOD uw ontmoeting voor zal nemen.
Om voortaan bij Hem te vertoeven
en ’t hemels heil te mogen proeven.

De Heer heeft zich goed voorbereid
wanneer Hij u eens binnenleidt.
Door ‘d hemelvreugd wordt aangeraakt
welke door ‘s Heren hand gemaakt.

In ’t heilslicht dat u breed omsluit
daar klinkt het loflied blijde uit.
Waarmee met lof GODS naam geëerd
Door ’t engelenkoor ingestudeerd.
Ons huis bij God staat ingericht
omgeven met het gouden licht.
Dat rondom ons voor altoos schijnt
en nimmer uit ons oog verdwijnt.

God maakte het huis voor ons klaar
met uitzicht door zijn handgebaar.
Dat wordt verrassend ons tot woning
En ingericht voor de bewoning.

Dit huis dat ons wordt toevertrouwd
Zal met verbazing eens aanschouwd.
Daarmee heeft God Zijn doel bereikt
Waarmee voor ons Zijn liefde blijkt.
Het is God die ons wijs regeert
naar ’t voorbeeld trouw en liefde leert.
Die het belang met ons bespreekt
dat men nooit zijn beloften breekt

Wat God belooft wordt uitgevoerd
en noodzaak blijkt wordt aangeroerd.
Wat steeds opvalt in Gods beleid
Dat is de weg waarop Hij leidt.

De zekerheid die God ons biedt
dat is vertroosting in verdriet.
’t Is God die zich op vreugde richt
ons laat omgeven met Zijn licht.
Ben je als mens door angst bevangen
Doe je naar bevrijding verlangen.
Stel je hart voor God dan open
En laat Hem dan je angst maar slopen.
Zodat je al het onbehagen
Dan niet meer hoeft mee te dragen

De angst zal God van je scheiden
en daar op aanvraag mee verblijden.
zodat je weer opnieuw je leven
In volle vreugde zult beleven.
In Gods oog ben je veel waard
en Zijn liefde wordt verklaard.
Grijpen mag je ’s Heren hand
die leidt naar ’t beloofde land.

’t Blij vooruitzicht dat je streelt
wordt je door Vader meegedeeld.
Hij die zich over je ontfermt
zorgt dat je tegen ’t kwaad beschermd.

Je wordt in Vaders licht geplaatst
wat in je leven wordt weerkaatst.
Je thuiskomst wordt door Hem bereid
Eens ’t beloofde land ingeleid.
God heerst als Opperheer.
En ziet vol liefde neer.
Op ons die aan Zijn voeten.
Voor onze zonden boeten.

Hij die vergeving schenkt.
Waar Hij ons mee gedenkt.
Hij houdt steeds wereldwijd
Zijn armen uitgespreid.

Genade blijkt het woord
Die uit Zijn mond gehoord.
De mens van schuld bevrijdt
Waar hart en ziel aan lijdt

Zo wordt de mens bevrijd
Waar God toe is bereid.
En vloeit op ’s mensen wegen
Constant Zijn milde zegen.
God laat je er van vergewissen
dat je Zijn hulp niet hoeft te missen.
Je kunt op ’s Heren woord vertrouwen
Hij laat beloofd je ’t heil aanschouwen.

De Heer zal nooit Zijn trouw verbreken
er wordt steeds naar je omgekeken.
Al wat je hebt als mens van node
Dat wordt je door Hem aangeboden.

God laat je liefdevol ontvangen
En in ’t gebed van Hem verlangen
Daarmede zal Hij je gedenken
Zijn liefdegaven je te schenken.
Eens komt het nieuw Jeruzalem
De Heer bevestigt dat met klem.
Waar Hij ons met elkaar vereend
Ons ’t hemelse geluk verleent.

De Heer verlost van pijn en druk
Die Hij graag wijzigt in geluk.
Dat Hij ons eenmaal graag aanbiedt
En op Zijn tijd aan ons geschiedt.
Ik wens dat vrede je zal dragen
in ieder uur van ’t samen zijn.
Om met de Heer te kunnen slagen
overwinning van zorg en pijn.

Ik wens je toe als tranen vloeien
dat Gods hand die dan teder droogt.
En onderlinge liefd’ mag bloeien
zoals die door Hem wordt beoogd.

Ik wens je kracht in deze dagen
Hij schenkt je moed om door te gaan.
Weet God heeft in je welbehagen
Hij wil jouw beden steeds verstaan.

Ik wens je in Zijn liefd’ geborgen
die j’ in Zijn handen houdt omvat.
Hij zal vol aandacht voor je zorgen
omvat je handen op je pad.

Ik wens je toe de zekerheden
dat God zich over je ontfermt
en dat de Heer je in het heden
opweg naar Zijn toekomst beschermt.
Vanuit de hemel ziet God neer
Daar merkt Hij op de slechte sfeer.
Die is met haat en nijd gevuld
Waarin de aarde is gehuld.

God wenst dat op d’aard liefde heerst
Welke al ’t kwade overheerst.
Wat God als Opperheer beslist
Is dat de liefd’ zijn doel nooit mist.

Die taak heeft God zichzelf gesteld
Wat het woord Gods aan ons vermeld.
Want het is God die met Zijn licht
Op heel de aard Zijn vrede sticht.
Ontwapenend is de liefd’ van God
Zij brengt een kering in ons lot.
Want ’s Heren liefd’ is eind’loos groot
Welke Hij ieder mens aanbood.

Het is Gods liefd’ blijkt grenzeloos
Die Vaders wil voor ons verkoos.
Zijn liefd’ wordt dagelijks uitgestort
Waarmee de mens gezegend wordt.

Vol liefde verheft God Zijn stem
Die Hij ons toont in Bethlehem.
En die met Jezus Christus deelt
Verzoening met God aanbeveelt.