Nederlandse-gedichten

Wij mogen van een blijde toekomst zingen
in 't land door God de Heer beloofd.
Waar eeuwige vrede ons zal omringen
en 't stralend zonlicht nimmer dooft.

Kijk met mij uit naar deze blijde morgen
wanneer die voor ons oog verschijnt.
Daar zijn geen tranen meer en ook geen zorgen
maar heerlijkheid die nooit verdwijnt.
In deze tuin proeft men de zuivere sfeer
genietend van de vele bloemen.
Met geur en kleur bloeiende tot Gods eer
en met hun kleur de Schepper roemen.

Van deze tuin gaat rust en vrede uit
genietend van de mooiste kleuren.
Waar rondom blij een groep zangvogels fluit
wiens blijde lied ons op doet fleuren.

Op deze plek valt al Gods zegen saam
voor al wat leeft blijft Hij met liefd' zorgen.
Want alles wat onze ogen zien bestaan
dat herhaalt zich op elke nieuwe morgen.

De bloemenkleur heeft veel varieteit
want er valt heel wat te genieten.
Van alle schoonheid en diversiteit
van rode rozen tot margrieten.

't Zonlicht biedt glans aan elke bloemenkleur
die 't hart naar 't zonnelicht zal keren.
Want elke bloemenstoort biedt rijke fleur
die past bij de gewijde sferen.

Gods aanwezigheid wordt hier ervaren
zo intens is 't om te beleven.
In 't licht laat Hij Zijn liefd' verklaren
het licht waarin elk mens mag leven.
Je hebt als mens een Helper nodig
een Trooster die je tranen droogt.
Die blijkt voor niemand overbodig
God is 't die 't beste steeds beoogt.

Want Hij weet wat je hebt van node
en weet met je verdriet wel raad.
Door Hem wordt hulp en troost geboden
betrokken bij Zijn liefdedaad.
God is instaat elk mens te helen 
als hij zijn last met Hem wil delen.
Want door dit biddend God te vragen
helpt Hij de mens zijn last te dragen.

Gods troostwoord zal de wonden sluiten
waardoor de mens zich vrij kan uiten.
Verdriet en zorg die zijn hart raken
die kan Hij weer genezen, maken.

God zegt ons toe om ons te steunen
en op Zijn sterke arm te leunen.
Zo wil de Heer aan ons bewijzen
ons uit de nood steeds laten oprijzen.

Elk wie zich tot de Heer zal wenden
bevrijdt Hij geheel van ellenden.
Kan opgelucht weer ademhalen
als God Zijn hulp laat nederdalen.
Je hebt zo vreselijk veel geleden
en sprak tot mij, "ik kan niet meer,
'k verlang om de weg te betreden
en thuis te komen bij de Heer".

Je kende maar een groot verlangen
Hem eindelijk tegemoet te gaan.
Je wilde worden opgevangen 
en wist dat Hij daar klaar zou staan.

Kort voordat jij de stap ging wagen
riep jij de Heer nog eenmaal aan.
'k Hoop dat u mij naar huis wil dragen
Heer vang mij op, met mij begaan.

Hij ging je noodkreet toen verhoren
en ving je in Zijn armen op.
In 't hemelsl icht werd jij herboren
God trok je liefd'vol uit het slob!

Je bent nu eindelijk thuisgekomen
dat was je allergrootste wens.
God heeft vervuld je mooiste dromen
je mocht over de laatste grens.

Na al 't verdriet op aard' geleden
mag jij nu in de hemel zijn.
Om die aan Gods hand te betreden
in 's hemels gouden zonneschijn.

Hij heeft je een nieuwe naam gegeven
die bij het hemels leven hoort.
En passend bij het eeuwig leven
waar niets door tranen wordt verstoord.

Je mag je voor Gods troon gaan buigen
en kreeg van Hem je nieuwe thuis.
Hem dank en lof te gaan betuigen
die je verloste van je kruis.
Wanneer wij ons tot Jezus richten 
hoort Hij ons aan, komt naar ons toe.
Om onze zorgen te verlichten
Zijn bijstand maakt ons minder moe.
Jezus Geneesheer onzer kwalen
spreekt ons dan toe en raakt ons aan.
Vol vreugde zullen wij verhalen
wat Hij als Helper heeft gedaan.

Hij toont Zijn macht en mogelijkheden
want die zijn werkelijk onbeperkt.
Komt met liefd' tegemoet getreden
die blijdschap en ons geloof versterkt.
Dan gaan wij heen om te vertellen
het wonder dat door Hem geschiedt.
Vreugdevol gaan wij voorwaarts snellen
van hulp, gena die Jezus biedt.
Spreek als Jezus de liefdestaal
en gedraag je als Hem sociaal.
Volg daarin 't voorbeeld van de Heer
en leg je nooit bij 't kwade neer.

Het voorbeeld dat Jezus je geeft
dat hoort met navolging beleefd.
Want wie omgeven is met liefd'
dat maakt de gever zeer geliefd.

Zorg dat je tot zo'n mens behoort
die Jezus navolgt naar Zijn woord.
Wie naar elk woord van Jezus hoort
die toont dat hij echt bij Hem hoort.

Hiermede zorg je voor het beeld
dat liefde geven nooit verveelt.
Het hoort en is belangrijk werk
uit al je liefd' zonder beperk.
Elk lied dat wij voor God bewerken
moet lof en eer tot Hem versterken.
Want jubelen met blijde klanken
die zijn bestemd om Hem te danken.

Met 't loflied dat wij blijde juichen
zal elk van ons God eer betuigen.
Men kiest daarvoor de juiste woorden
omspoeld met prachtige accoorden.

Elk instrument zal samenvloeien
wat onze woorden op laat bloeien.
Voor God de Vader op zal klinken
als woord en klank samen opblinken.

Zo zullen wij als mens Hem eren
met 't lied dat opstijgt naar Gods sferen.
En daar de Schepper mee plezieren
om daar Zijn goedheid mee te vieren.
Zou je 't Jezus niet eens vragen
steun om 's levenslast te dragen.
Die je haast niet meer kunt tillen
en de hulp van Jezus willen.

Waarom toch zolang die twijfel
en het doorlopend gewijfel.
Waarom je doorlopend kwellen
ga je hoop op Jezus stellen.

Je mag steeds tot Jezus vluchten
met je lasten en je zuchten.
Want je mag Hem altijd vragen
om Zijn hulp, je last meedragen.

Daarmee zal Hij je verlichten
zodat je er niet onder zult zwichten.
Leer met rechte rug weer lopen
en op Jezus steun te hopen.
De Vader Hij zal je nooit verlaten
al verkies jij je eigen weg.
Maar of die keuze je zal baten
Hij is bekend met jouw sluipweg.

De Heer hij laat de weg bewandelen
die jij bewust onjuist verkoos.
Hij hoopt dat jij eens juist zult handelen
want deze weg die blijkt heilloos.

Besef zo zul je 't doel niet halen
je loopt in kringen bent verblind.
Doordat je maar steeds rond blijft dwalen
voor je de weg naar God weer vindt.

Je wordt door God weer opgevangen
het doelloos trekken is voorbij.
Opnieuw naar God mag jij verlangen
die wenkt jou en roept "Kom bij Mij".
Er zijn veel mensen met verdriet,
dat enkel God de Vader ziet.
Vaak draagt men dan met stil geween
zijn last maar God laat niet alleen.

Hij treedt Zijn kinderen tegemoet,
met Zijn troostwoord dat wonderen doet.
Veegt met Zijn hand hun tranen droog,
vergezeld van Zijn liefd' betoog.

De Heer zorgt dat elk weer opleeft,
door alle liefde die Hij geeft.
Want de streling die God hen geeft,
zorgt dat men daarna vreugd beleeft.

Dat is de doelstelling van God,
een kering brengen in ons lot.
Als wij als mens verdrietig zijn,
dan komt God met Zijn medicijn.
God slijpt ons graag met vaste hand
tot een schitterende diamant.
die straalt en vlamt aan elke kant
En haar licht daar de kroon van spant.

Dan plaatst God haar in 't blinkend goud
dat Hij verrast en blij aanschouwt.
't Blijkt dat God daarin meester is.
't gaat door Zijn handen nimmer mis.

Zo wil Hij dat een ieder wordt
en weids zijn heldere stralen stort.
Hij hoopt dat elk van ons begrijpt
dat Hij ons graag tot sieraad slijpt.

De liefde waarmee God ons schept
is Zijn kado en ongerept.
De schoonheid waar Hij ons mee maakt
blijkt met intense liefd' gemaakt.

God wil dat de schitteringen
Hem en de naasten steeds omringen.
Om met hun stralen te bepalen
dat zij van 's Heren liefd' verhalen.

In t licht van deze liefd' geborgen
blijft Hij als Schepper voor ons zorgen.
Met Zijn en onze schitteringen
in goud gevuld ons blijft omringen.
In Jezus' woord zit kracht verborgen
't bezit de macht die niemand heeft.
Want Zijn woord zal er steeds voor zorgen
dat men geneest en weer herleeft.

Daar heeft men geloof en hoop voor nodig
waarmee men naar de Heiland snelt.
Want Zijn hulp is niet overbodig
met die vraag die Hem wordt gesteld.

Zijn handoplegging laat doorstromen
kracht waardoor kwaal of ziekte wijkt.
En deze niet meer voor zal komen
waardoor uit het geloof genezing blijkt. 

Jezus handelt uit liefd', genade
waar de gekwelde heil bij vindt.
En met Zijn zegen overladen
dan voelt dat Jezus hem bemint.

———

‘Dit gedicht is geschreven op basis van bijbelverhalen van genezingen die door Jezus zijn gedaan, zonder de intentie dat dit doorgetrokken wordt naar de huidige tijd waarin nog steeds wonderen gebeuren, maar ondanks geloof en gebed niet iedereen in dit leven genezen wordt”.

———-
'k Bewandelde met God de lanen
met door de bomen 't gouden licht.
Waar 't zonlicht ons zou overstralen
wat heerlijk op ons was gericht.

Al gaandeweg kwam het bereiken
en opende God mij de poort.
'k Mocht in de hemel binnenkijken
die mij beloofd was door Zijn woord.

'k Zag schoonheid niet te overtreffen
een heerlijkheid geweldig groot.
Toen mocht ik Gods gena beseffen
 voor d'ontvangst, 't uitzicht dat Hij bood.

Eenmaal weer teruggekeerd op aarde
ontwaakte ik uit deze droom.
In het besef van 's hemels waarde
reis ik daar eens heen zonder schroom.
Gij hebt de duivel nooit zijn kans gegeven,
maar U bleef wel zijn verleiding weerstaan.
U bleef hem krachtig met Uw woord weerstreven,
in de woestijn hebt U dat wijs gedaan.

Het bleek de machtstrijd die U slechts kon winnen
U hebt met kracht hem steeds opnieuw weerstaan.
Hij kon niets tegen elk weerwoord beginnen
en moest verslagen eindelijk heengaan.

Hij knarste in zijn woede op zijn tanden
omdat hij bij Jezus geen overwinning had.
Hij wreef van kwaadheid in zijn beide handen 
toen 't bleek dat hij van Hem verloren had! 

Ook wij kunnen de duivel henen zenden
als hij ons aanvalt, spreek in Jezus' naam.
Dan komt geen mens van ons in de ellende
hij zal door Gods woord verslagen heengaan.
God die aan alles adem geeft
waardoor het kan bestaan.
Zijn adem waardoor alles leeft
maakte daarvoor ruimbaan.

De vissen in de oceaan
een ieder naar zijn soort.
Zo is het hun ook eens vergaan
als gevolg van Gods woord.

Maar ook de dieren op het veld
die God heeft uitgedacht.
Daar heeft Hij 't aantal van geteld
ontstaan door 's Heren macht.

De vogels in de blauwe lucht
een ieder naar zijn soort.
Zij vliegen rond in vogelvlucht
als d'uitkomst van Gods woord.

Maar ook de leliën in het veld
gesierd met pracht en praal.
Staan duidelijk voor ons opgesteld
zichtbaar voor allemaal.

De mens Hij kwam het laatst aan bod
want hij spande de kroon.
Hij geldt als 't evenbeeld van God
die neerziet van Zijn troon.

Het gaat om onderdanigheid
die van ons 't inzicht vraagt.
Te handelen naar Gods beleid
dat het de Heer behaagt.

God spreekt geniet van wat u ziet
handel steeds goed en wijs.
Zorg dat al 't geen wat Ik u bied
steeds blijft Mijn Paradijs.

Ga verantwoord met alles om
verwoest het leven niet.
Blijf in verwachting tot Ik kom
en 'k u het Godsrijk biedt.
Houd je handen opgeheven
voor Gods gaven in je leven.
Altijd rijk en overvloedig
uit Zijn Vaderhart lankmoedig.

Alles wat je blijft verlangen
mag je van de Heer ontvangen.
Zo verrijkt Hj steeds je leven
door Zijn rijkdom je te geven.

Al Gods goedheid komt van boven
om Hem dankbaar voor te loven.
En met lied'ren Hem te prijzen
die uit 't hart ten hemel rijzen.
't Is zeker wat God heeft gedaan
met woord en daad Zijn schepping maken.
Door met Zijn almacht in 't bestaan
alles met leven aan te raken.

God nam daarvoor zes dagen tijd
om alles naar Zijn wens te maken.
Vol schoonheid pracht diversteit
om daarna met Zijn werk te staken.

Hierna brak toen Zijn rustdag aan
om 't resultaat te gaan bekijken.
Van alles wat Hij heeft gedaan
en tot tevredenheid zou blijken.

Elk onderdeel kwam uit Zijn hand
de Schepper had een goede reden.
Het vormde samen een verband
't was goed Hij zag 't en was tevreden.

Laat ons daarom toch zuinig zijn
op wat de Heer ons toevertrouwde.
Om goede rentmeesters te zijn
van schoonheid die w'als mens aanschouwden.
Een graf herinnert ons aan kilte
de ziel aan vreugde in Gods licht.
Het aardse lichaam rust in stilte
't wordt eenmaal door God opgericht.

God vangt ons op met beide handen
de ziel krijgt een beschermde plaats.
Vanwege warme liefdebanden
heeft die bij Hem vast zijn schuilplaats.

Het zal tot aan Gods morgen duren
dat wie eens stierf wordt opgewekt.
En wachtend op de blijde uren
lichaam, ziel nieuw leven ontdekt.

De ziel bleef alreeds in Gods hoede
wordt eens met 't lichaam weer vereend.
Zij ontdekken van God al 't goede
dat hen voor eeuwig wordt verleend.

Dit geschiedt op de dag der dagen
als God de wereld richten zal.
Ons alles naar Gods welbehagen
daarmee Zijn woord vervullen zal.
God grijpt je hand wanneer wij heengaan
en heft ons in Zijn armen op.
Zo tilt Hij ons naar een nieuw bestaan
hoog boven 's werelds wolkentop.

Dan gaan de hemeldeuren open
welke God met Zijn hand ontsluit.
Een nieuwe wereld wordt ontsloten
die nieuw bestaan, geluk inluid.

Hier mogen wij voorgoed vertoeven
bij God te wandelen in het licht.
En daar de ware vrede proeven
altijd voor Vaders aangezicht.

Als God Zijn kinderen verenigt
is vertroosting ontvangst hun deel.
Hier wordt verdriet en nood gelenigd
en niets blijkt Vader hen teveel.