Nederlandse-gedichten

God is overal te vinden
en Hij weet dat je Hem zoekt.
Weet waar jij je zal bevinden
Hij kijkt uit naar jouw bezoek.

't Lijkt of God zich houdt verborgen
die misvatting gaat niet op
Want Hij toont bij elke morgen
wie Hem zoekt tilt Hij uit 't slob.

't Liefste wil God vriendschap maken
om voor elk mens vriend te zijn
En met liefd' ons aan wil raken
als  het beste medicijn.
Kinderen kom maar bij Mij
hier zijn jullie vrij en blij.
Het is van levensbelang
waar Ik jullie graag opvang.

't Hemelshuis wordt jullie plek 
altijd vredig geen gebrek.
d' Hemel wordt voorgoed je huis
en bent daar voor eeuwig thuis. 

Ik als hoofd van het gezin
toon als Vader Mijn bemin.
't Is Mijn liefd' die ieder draagt
daar hoeft nooit meer om gevraagd.

Zij duurt tot in eeuwigheid
over allen uitgespreid.
Met Mijn mantel om u heen
in het licht dat u omscheen.
Het staat ons allen eens te wachten
te moeten gaan van hier naar daar.
Wie gelooft in God ontvangt Zijn prachten
vervult Zijn beloft helder klaar.

Want God is onze levensader
door hand en Geest kwam ons bestaan.
Hij wierp zich op als Hemelvader
voor wie Hij altijd klaar zal staan.

God wil voor ons de schuilplaats wezen
waar wij als mensen veilig zijn.
Wie Hem vertrouwt heeft niets te vrezen
is een Vader voor groot en klein.

God leidt ons veilig aan Zijn handen
wijst ons de juiste wegen aan.
Tot wij eens bij Hem thuis belanden
en Zijn huis mogen binnengaan.
De hemel heeft geen vensterruiten
maar enkel slechts een toegangspoort.
De hemel toont een zeer ruim buiten
waar 't glanzend licht oneindig gloort.

Zij bezit vele hemeltuinen
waar nooit de vrede wordt verstoord.
Men kan er rustig in rond struinen
haar schoonheid die is ongehoord.

Hier nodigt God Zijn kinderen binnen
hier krijgen zij een nieuw bestaan.
Hier mag hun leven nieuw beginnen
als zij de hemel binnengaan.

 
Eens zal het gaan gebeuren
dan breekt Gods heilsdag aan.
Ontsluit God d' hemeldeuren
waardoor wij binnengaan.

Dan roept Hij alle volken
door de bazuin bijeen.
Want dan zal God vertolken
'k sla Mijn arm om u heen.

Ik laat u binnenleiden
door heel Mijn engelenschaar.
Zal eeuwig u verblijden
en Ik spreek "kom nu maar".

Dan volgt het ware leven
een heerlijk nieuw bestaan.
Dat Ik u graag zal geven 
door Mijn huis in te gaan.

Elk van u krijgt een woning
waarin u graag vertoeft
Hier wordt tot elks bekroning
Mijn eeuwig heil geproefd.

Bij Mij heerst eeuwig vrede
zijn geweld, ziekt' voorbij.
Daarom deel Ik u mede
'k maak u als mens graag blij.

Die toekomst ligt te wachten
komt sneller dan u denkt.
Als Mijn Zoon de geslachten
voor Mijn troon samenbrengt.
De Bruidegom spreekt tot Zijn bruid'
'k nodig u op Mijn feestmaal uit.
U bent genodigd op Mijn feest
zoals er nimmer is geweest.

De Bruidegom is Jezus, Heer
die ons als bruid roept tot Zijn sfeer.
Hij roept ons allen rond Hem saam
met de door God verkregen naam.
Als Jezus Zijn hand naar ons strekt
maakt Hij ons daarmee opgewekt.
Eens neemt Hij last en ziekten af
Hij is het die ons ruimte gaf

Want levensruimte biedt de Heer
waar nodig en dat telkens weer.
Met liefd' houdt Hij ons op de been
met troost en hulp zoals geen een.

Hij schenkt waar nodig nieuwe kracht
wie op Hem bouwt 't van Hem verwacht
Elk mens vertrouwend op Zijn woord
gaat gezegend met Jezus voort.
Als Jezus eenmaal wederkomt
staan wij als wachtenden verstomd.
Wanneer Hij na de laatste nacht
op wolken zichtbaar wordt verwacht.

Dan neemt Hij uitverkoornen op
en heft hen op naar 's hemels top
Het gaat dan om een groot getal
dat Hij ten hemel leiden zal.

Horen wij bij die grote groep
bijeenkomende op Zijn roep.
Of wacht ons daarna Gods gericht
voordat de Heer Zijn Godsrijk sticht.

De uitverkorenen komen thuis
met Christus in het Vaderhuis.
Want in het stralend hemels licht
staat reeds hun woning ingericht.
Het vooruitzicht dat God wil geven
heeft als inhoud het eeuwig leven.
Want die beloft' heeft God geschonken
na 't aardse leven staat te lonken.

Geen mens op aarde kan bevatten
de grootsheid van Gods hemelschatten.
Zij staan vol glorie ons te wachten.
naar 't beeld van God en Zijn gedachten.

De Heer Hij laat ons eens beseffen
zijn gift die 't al zal overtreffen.
Want in Zijn Rijk vol heerlijkheden
laat Hij ons eenmaal binnentreden!
Wees je als mens van God bewust
en liefdevol door Hem gekust.
De Liefde Gods doet een mens goed
steeds weer wanneer men Hem ontmoet.

Als God je in Zijn armen neemt
dan ben je als mens nooit ontheemd.
Want krachtig blijkt Zijn liefdewerk
daarin is God als Vader sterk!
Wie door Gods woord wordt aangeraakt
wordt door de Heer tot vriend gemaakt.
Hij is dan Vader wij Zijn kind
en door Hem liefdevol bemind.

Wanneer Zijn woord ons hart doortrilt
wordt elke zorg daardoor gestild.
Want zorgen kent men dan niet meer 
na overgave aan de Heer.

Onthoud goed als God spreken gaat
dat ieder woord ons leven laat.
Ga daar gehoorzaam dan op in 
dan krijgt het leven inhoud, zin.
De liefde Gods oneindig groot
schenkt Hij als redding uit de nood.
Zij staat voor al Zijn kinderen klaar
met Zijn nodende liefd'gebaar.

Gods liefd' die alles overstijgt
is wat elk mens gezegend krijgt.
Zijn liefde voert de boventoon
die men ervaart van Hem als loon.

Zijn liefde die al 't kwaad vergeeft
zorgt dat elk mensenkind herleeft.
Gedragen door de liefde Gods
sterkt het vertrouwen als een rots.
Als onze ziel in vogelvlucht
de aarde eens verlaat.
Dan vloeit uit haar een diepe zucht
als zij ten hemel gaat.

Hier vindt zij eindelijk de rust
met vrede om zich heen.
Zij wordt er zich dan blij bewust
ik ben nooit meer alleen.

In 't Vaderland Gods hemelrijk
waar God zielen vereent.
Geeft Hij van Zijn beloften blijk
aan elk op aard verleend.

Hier gaat het leven verder voort
in alle heerlijkheid.
En wordt aan elk Gods schat getoond
die Hij elk heeft bereid.
Kom maar in Mijn armen
spreekt Jezus de Heer.
Laat Mijn liefd' je warmen
en dat dagelijks weer.

Vrede zal ik je schenken
als je daarin gelooft
Je daarmee gedenken
als door Mij beloofd.

Veilig en geborgen
sta ik steeds nabij.
Ik blijf voor je zorgen
als een vriend van Mij.
God slaat Zijn armen om ons heen
Hij zegt 'k laat jullie nooit alleen.
Want Ik houd van elk mensenkind
dat naar Mij zoekt, Mij eindelijk vindt.

'k Wil voor Mijn kinderen Trooster zijn.
't geldt voor volwassenen en klein.
Wie in Mijn arm valt wordt behoed
ervaart vrede in overvloed.

'k Zie allen heel graag om Mij heen
droog tranen van elk stil geween.
Ik streef altijd weer naar een lach
die Ik oproep met liefd' gezag.
God is met ons als mens bewogen
toont dat vol liefde telkens weer.
Hij kijkt met warme blik in d' ogen
vanuit de hemel op ons neer.

De liefde van de Hemelvader
zij overstijgt die van de mens,
en handelt volgens een vast kader
is onbeperkt en kent geen grens.

De liefde Gods gaat 't al te boven
zij is zo krachtig en zo sterk.
En laat zich nooit een kind ontroven
God maakt van liefde dagelijks werk!
Koninklijk is Hij gezeten
naast Zijn Vader op de troon.
Die ons liefdevol laat weten
Hij heet Jezus, is Mijn Zoon.

Naar de aarde toegezonden
droeg Hij voor ons 't zondaarsloon.
Heeft als Redder zich verbonden
sprekend met geliefde toon.

Velen heeft de Heer genezen
en hen liefd'vol aangeraakt.
Niets had men van Hem te vrezen
zieken weer verblijd gemaakt.

Na Zijn kruisdood en verrijzen
steeg Jezus ten hemel op.
Wederkomend en bewijzend
ons heffend boven 's wolken top.
Eens zul je afscheid moeten nemen
dan is het leven hier voorbij.
God laat je ziel naar boven zweven
en spreekt je toe kom maar bij Mij.

Dan mag je al het heil ervaren
wat God voor je in petto heeft.
Hij zal het je graag openbaren
als Hij het je in handen geeft.
Gestuurd om mensen te bevrijden
heeft Jezus voor ons willen lijden.
Hij is Verlosser onzer zonden
die Hij aan 't kruishout heeft ontbonden.

Hij heeft de lijdensweg bewandeld
in liefde voor elk mens gehandeld.
De weg naar God ligt thans weer open
om die aan Zijn hand uit te lopen.
't Is God de Heer die ons regeert 
aan elk van ons de liefde leert.
Want liefde is bij God de maat
van 't grootst belang waar 't Hem om gaat.

Want liefde voert de boventoon
met van belang 't wederzijds loon.
Ieder mens die naar liefde streeft
merkt 't resultaat als hij die geeft.