Nederlandse-gedichten

Een biechtgeheim kan men nimmer openbreken
't is elke priester duidelijk opgelegd.
Hij zal nooit een geheim van anderen bespreken
tot in de dood blijft hij aan dit gebod gehecht.

Nooit zal er een geheim over zijn lippen komen
als dat geschiedt ontvangt hij daarvoor straf.
Waar hij als priester niet aan kan ontkomen
omdat hij zijn vertrouwen aan zijn naaste gaf.

Geheimhouding blijft in zijn ambt verzekerd
wat opgebiecht is sluit hij in zijn hart
Een biechteling heeft daar steeds op gerekend
de priester geldt als mededrager van zijn smart.

Als men de absolutie eenmaal heeft ontvangen
de priester 't kruis op 't voorhoofd heeft gezet.
Hoe fijn is dan weer 't menselijk verlangen
vervuld, dat de band Gods ook weer is rechtgezet!
Jezus die ons Zijn leven gaf
ontsteeg de dood vanuit het graf.
Ons is nieuw leven toebereid
dat duurt tot in al d' eeuwigheid.

Geen mens kon zo voor ons instaan
zoals de Heiland heeft gedaan.
Hij is 't die alles overstijgt
wat een mens door Zijn offer krijgt.

Zijn dood en sterven aan het kruis
opent de weg terug naar Gods huis.
Waar God met open armen wacht
die ons nieuw leven toebedacht.

Dit nieuwe leven is hersteld
door 't woord van God aan ons vermeld.
Aan 't eind van 't menselijk bestaan
mogen wij 't Godsrijk binnengaan.
God traint ons graag voor Zijn spelen
die Hij eenmaal houden wil.
Lerend om kracht te verdelen
daarin is God onze spil.

Regelmatig geeft Hij lessen
't doel  hoe men medailles haalt.
In een strijdperk scherp als messen
steeds per minuut ingeschaald.

God wil dat wij allen halen
medailles met onze sport.
Van 't hoogste podium te stralen
met medailles ruim omgord.

't Gaat om velerlei terreinen
trouw, geduld, liefd' bovenal.
Als de finish zal verschijnen
waar God ons belonen zal.

Het orgel is zijn instrument
wat hij echt op z’n duimpje kent.
Met haar rijke klanken God eert
en vakkundig improviseert.

Hij speelt met grote vaardigheid
als hij de volkszang begeleidt.
Met de registers kiest hij sfeer
klanken ten hemel tot Gods eer.

Hij draagt hiermee de woorden voort
die God dan in de hemel hoort.
Hiermee stijgt onze lof en prijs
uit aller hart als dankbewijs.

Dan klinkt van iedere lofpsalm
door heel de ruimte haar weergalm.
Trouw door het orgel is ondrsteund
waar de gemeentezang op leunt.

Hiermee wordt onze dank verklaard
ten hemel stijgend van de aard.
Beseffend dat door God elk woord
met liefd’ door Hem wordt aangehoord.

Als een deskundig organist
heeft hij nimmer een noot gemist.
Staande in dienst van Christus' kerk
doet hij zondags getrouw zijn werk.

De Heiland heeft al onze zonden gedragen
Hij wiste die af aan het kruis met Zijn bloed,
en heeft door de kruisdood het lijden verdragen,
voor ons tot herstel want Zijn kruisdood voldoet.

Zijn rug droeg de striemen van de geselslagen
zijn handen en voeten doorspijkert de pijn.
Niemand die rond 't kruis stond die hoorde Hem klagen
ondanks dat Zijn kruisdood verschrikkelijk moest zijn.

Zo heeft Hij de weg naar Gods huis weer geopend
en die voor ons allen begaanbaar gemaakt.
De marteling in 't zonlicht bleek duidelijk slopend
maar Hij heeft Zijn taak en opdracht niet gestaakt.

Alleen het "Mij dorst"  kwam eens over zijn lippen
zij werden gedrenkt door de bittere wijn.
Door hen op een stok met een spons aan te stippen
voor elk als gestrafte het barmhartigst moest zijn.

Hij schreeuwde in doodsnood door God zelf verlaten
zo eenzaam was Hij als Gods Zoon nooit geweest.
Hij stierf aan het kruis dat ons vrij zou gaan maken
en gaf toen in de hand van Zijn Vader de geest.
Wie gaat met God door de woestijn
zal met Hem een oase vinden.
Dan spreekt Hij tot ons gij zijt Mijn,
door Mij gerekend als beminden.

Hij wijst de weg naar 't vaderland
waarheen de Heer ons zal geleiden.
De vinger aan Zijn rechterhand,
wijst ons naar het land van verblijden.

De lange lange weg daarheen 
zorgt aan Gods hand dat wij daar komen..
Tot aan de einder 't land verscheen,
daar vervult God al onze dromen.

God heeft onze woning reeds klaar
die wij bij d' aankomst gaan betrekken.
Hij toont met rijkelijk gebaar,
wat Hij ons verbaasd laat ontdekken.

In het land van melk en honing
groeien druiven gerijpt voor de wijn.
zoet van smaak is de bekroning,
door God genodigd aan Zijn festijn.
Licht straalt vanuit de hemelbogen
over ons op aarde neer.
Helder glanzend uit de hoge,
scheppend een warm gouden sfeer.

Voortgedragen en bewogen
in de schitterend gouden glans.
Biedt God hiermee onze ogen,
onze overlevingskans.

Hierdoor ziet men hoe God handelt
eindeloos groot Zijn liefde is.
Ieder mens die met Hem wandelt,
hij is rijk kent geen gemis.
Elk huis dat heeft zijn kruis te dragen
in iedere woning kent men zorg.
Maar niemand hoeft zich af te vragen
wie staat mij bij is mij tot borg.

Want God zal zich manifesteren
als luisterend hoorder van gebeên.
Hij blijkt in nood de zorg te keren 
wijst ons het pad om te betreen.

God is bij machte weg te nemen.
‘t verdriet de moeiten en de zorg.
Mogelijkheden met ons doornemen
Hij staat garant als onze borg.

Hij zal ons aan de hand meenemen.
God neemt zich voor Ik los zorgen op.
Want Hij kan ons de zorg ontnemen
zet die door Zijn handelen stop.
Wanneer wij bidden in Gods naam,
laat Hij een wereld opengaan.
Die eerst voor ons gesloten bleek,
tot God er met aandacht naar keek.

God testte eertijds ons geduld,
heeft daarna onze wens vervuld.
Wat Hij in vervulling liet gaan,
hoort bij Zijn wonderen die bestaan.

Als Vader is God zeer begaan,
blijft liefdevol voor ons instaan.
Wat Hij voor ons besluit komt terecht
omdat Hij aan ons is gehecht.
In de stilte van de nacht
maakt God ons herboren.
Tot de nieuwe morgen wacht
die voor ons zal gloren

In de stilte van de nacht
zendt God ons de dromen.
Wat er van Hem mag verwacht
die Hij uit laat komen.

In de stilte van de nacht
leggen w' ons ter ruste.
Verkrijgend weer nieuwe kracht
vanuit 't onbewuste.

In de stilte van de nacht
laat God aan ons horen.
Wat aan ons wordt toebedacht
als kind bij Hem horen.

In de stilte van de nacht
klinkt tot ons Gods spreken.
Wat de Heer van ons verwacht
zegenend met Zijn teken.

Na de stilte van de nacht
voelen w' ons herboren
En gesterkt door nieuwe kracht
voortgaand in Gods sporen.
Koninklijk is Hij gezeten
op Zijn gouden hemeltroon.
Vanwaar God aan ons laat weten
rechts naast Hem zit ook Zijn Zoon.

Beiden werken altijd samen
met hun liefd' op ons gericht.
Elk van hen kent ons bij name
beiden plaatsen ons in 't licht.

't Licht des aanschijns zal ons leiden
wat ons lijfelijk omhult.
Hun afstraling geeft verblijden
waar ons hart mee wordt vervuld.
Het allerbeste komt steeds uit Gods handen,
Hij zorgt voor rijkdom in je ziel en hart.
Hij biedt versterking van de liefdebanden
eenheid met God maakt een mens nooit verward.

Geweldig groot zijn altijd 's Heren gaven
die Hij aan elk van Zijn geliefden biedt.
Hongerigen, dorstigen zal Hij laven
geliefden Gods vergeet Hij immers niet.
Als wolk verlicht gaat God ons voor
leidt al Zijn kinderen elk in 't spoor.
Zodat ieder het einddoel haalt
door Hem tevoren bepaald.

Al wie zich op dit teken richt
volgend de wolk die fel oplicht.
Komt eens op zijn bestemming aan
genoemd het hemels Kanaan.

Ook al ziet men dat land nog niet
't ligt voor wie gelooft in het verschiet.
God noemt dat voor de duidelijkheid
ons nieuwe thuis in eeuwigheid.
't Is God de Heer die zich verbindt
met jou als Zijn geliefde kind.
Hij blijkt je in 't leven 't meest nabij
en spreekt je bent een vriend van Mij.

Jouw vriendschap stel Ik zeer op prijs
kijk daar ligt 't land dat Ik je wijs.
Dat de naam draagt 't Beloofde land
en bereikbaar is aan Mijn hand.

't Is nog een lange weg daarheen
je hoeft die weg niet gaand alleen.
Ik bied je eens wat 'k heb beloofd
de schat die niemand je ontrooft.

Na leed en treurnis opgewekt
mag in dat land je heil ontdekt.
En op de lange weg daartoe
steun Ik al ben je nog zo moe.
Wij kunnen als mens nooit bevatten 
de schoonheid van Gods hemelschatten.
Welke Hij eenmaal graag aan velen
voorzien van liefde uit zal delen.

God is Zijn schatten op aan 't sparen
om aan Zijn kinderen 't openbaren.
Want Hij wil elk van hen verrassen
met gaven die ook bij hen passen.

Als ruimhartig barmhartig Vader
plaatst Hij ons in 't genadig kader.
Want omsloten met warme sferen
blijft Hij ons liefdeslessen leren.

Die zijn de basis van het leven
waar wij naar liefd' horen te streven.
Want als wij in de liefde slagen
verlengt God onze levensdagen.

Eens komt de dag van ons verlangen
waarop God ons dan zal ontvangen.
Dan gaat Hij ons Zijn schatten geven
om genoegen aan te beleven.
Liefde is de weg bewandelen
die je veilig lopen kunt.
Als je naar Gods raad zult handelen
word je vrede en rust gegund.

Al wie deze weg gaat volgen
bereikt eens 't beloofde doel.
Hij ervaart dan de gevolgen
van een doorleeft blij gevoel.

Immers God zal hem vertroosten
als het somstijds tegen zit.
Hij wijst op de zon in 't oosten
als je Hem om bijstand bidt.

Hand in hand biedt God bescherming
in het met Hem samen gaan.
Toegevoegd schenkt Hij ontferming
rust biedend in het bestaan.

Samen met geloof hoop en liefde op pad
gaan wij aan Jezus hand naar d' hemelstad.
Geloof is de zekerheid in ons bestaan
hoop de verwachting met Hem voort te gaan.
Liefde de basis waarmee men bemint
geloof hoop en liefde met elkaar verbindt,

Geloof hoort de rots in ons leven te zijn
hoop biedt ons uitzicht op lange termijn.
Liefde haar taak is geven en delen
met onze naasten maar ook met velen
Dit zijn de voorwaarden voor ons leven
die God de Schepper ons heeft gegeven.

 

Zelfs in de diepste duisternis
wijst God dat er een lichtbron is.
Als je die volgt wanneer je hem ziet
ontdek je wat die lichtbron biedt.

De lichtbron die je verder leidt
voert je dan naar Gods eeuwigheid.
De bron die Jezus Christus heet
verdrijft dan 't duister hemelsbreed.

Want wandelen aan Jezus hand
dat voert je naar het Vaderland.
Hij die het Licht der Wereld blijkt
zorgt dat al 't duister rondom wijkt.
Je hebt van God geen kwaad te duchten
bij Hem voert liefd' de boventoon.
Je mag met alles tot Hem vluchten
met zorg en vrees, je angstbetoon.

Wanneer jij je nood uit zult gillen
die je bij vlagen overvalt.
Dan zal de Heer die voor je stillen
treedt tegemoed in lichtgestalt.

't Onrustig hart zal hij bedwingen
waaruit Hij alle onrust bant.
Daarna kun je verblijd weer zingen
en verder voortgaand aan Zijn hand.
Wat laat je als mens eenmaal achter
't zal alles zijn door je vergaard.
Want woorden van Gods dorpelwachter
spreken je toe hier is 't niets waard.

Hier gelden hele andere normen
en andere waarden dan op aard.
Hier heerst geen roest en zijn geen wormen
Gods hemelschat blijkt veel meer waard.

Richt dus je hart op hemelwaarde
kijk uit naar wat God heeft beloofd.
Met wat Hij tot jou komst bewaarde
dat is 't belangrijkst wat je gelooft.