Nederlandse-gedichten

Ondanks door Jezus overwonnen
moeten wij de dood ondergaan.
Maar 't eeuwig heil door Hem begonnen
zullen w' eens weids voor ons zien staan.

Door wat de Heiland ging bewerken
werd sterven weg naar 't nieuw begin.
Al kent ons leven hier beperken
eens treden wij het Godsrijk in.

De toekomst heeft weer zin gekregen
door 't heil wat ons in Jezus wacht.
Om overspoeld met heil en zegen
door Hem te worden thuisgebracht.
Vreugde bloeit in 's hemels tuinen
met de klanken van bazuinen.
Met het lam aan onze zijde
Vader die ons blijft verblijden

Grotere vreugd' is niet te vinden
die zij schenken aan beminden.
Want in 't licht van 's hemels glorie
is zichtbaar beider victorie.

Want de strijd die zij begonnen
is door beiden overwonnen.
Dood en kwaad hoort tot 't verleden
door hen met succes bestreden.

Nooit meer zonden enkel vrijheid
eeuwige vrede, liefd' en blijheid.
Die zullen ons steeds omgeven
als wij eenmaal eeuwig leven.
God leert aan ons de wedloop lopen
op het parcours, 't gewezen pad.
Daarachter ligt de toekomst open
met aan het eind de Gouden stad.

Wie steeds de juiste koers blijft volgen
die komt met zekerheid daar aan.
Het kwaad blijft hem niet achtervolgen
want daar zal God voor in gaan staan.

Wanneer 't traject is afgelopen
wacht in Gods gouden Godsstad rust.
Hier gaan voor ons haar poorten open
van d' eeuwige zaligheid bewust.

De eeuwige vrede wordt bezongen
maar ook de vreugd die er zal zijn.
Al 't aards verdriet is dan verdrongen
dat samen heengaat met de pijn.

Als door Gods woord 't bestaan verandert
wordt daarmee plots 't geluk hersteld.
En daardoor zichtbaar weer ontmaskerd
door 't woord dat God ons heeft vermeld.

Besef hoe groot ook ons verdriet
dat God echt alle tranen ziet.
Met troost komt Hij ons tegemoet
en stelpt dan onze tranenvloed.

Wat God de Heer aan troost ons biedt
dat niveau halen mensen niet.
Als troostexpert is God het grootst
Hij droogt de tranen en vertroost.

Als tranenvloed ons zicht verblindt
en geen van ons nog woorden vindt.
Vlucht dan tot God want Hij staat klaar
met al Zijn liefd' en troostgebaar.
Kwetsbaar en op zoek naar liefde
liep zij plotseling in de val.
Raakte door gedrag verslaafde
viel daarna in een diep dal.

Jaren lange heeft zij gevochten
tegen 't vreselijk gedrocht.
Heeft dat wisselend bevochten
en daarvoor ook hulp gezocht.

Weg van hoogten, dieptepunten
speelden zich gedurig af.
Eindelijk vond zij geloofspunten
welke rust, voldoening gaf.

Kwetsbaar zal zij altijd blijven
dat is aan haar meegedeeld.
Wat haar altijd zal beklijven
grote rol in 't leven speelt.

Enkel God kan haar bewaren
en haar leiden aan Zijn hand.
Zo kan zij  slechts gaan ervaren
komend in het Vaderland.

Zij heeft haar doel met God bevochten
die heeft vol liefd' haar weg gebaand.
Zij overwon met Hem gedrochten
zal voortaan aan Zijn hand weer gaan.
Als men als mens het licht wil zien
moet men naar boven kijken.
Daar ziet men de zon stralend staan
d' aanwezigheid laat blijken.

De zon is er door God geplaatst
om ons mee te verwarmen.
Die biedt Hij ons aan als een gift
daarmee sluitend in d' armen.

Maar God en Jezus zijn het grootst
als 't licht op deze aarde.
Zij beiden zijn er ons tot troost 
de mens van grootste waarde.
Gods roepstem valt niet te weerstaan
kom als Hij roept om tot Hem te gaan.
Dan biedt Hij u nieuw leven aan
u zult in eeuwigheid bestaan.

De toekomst waar Hij u mee wenkt
is liefde waar Hij mee gedenkt.
Hiermede wordt de wens vervuld
door vertrouwen in Hem onthuld.

De Heerlijkheid die u omgeeft 
zorgt dat u 't eeuwig leven heeft.
U ervaart het vanaf 't begin
als teken van Gods groot bemin.

Bereiken zal men wat men gelooft
al 't gene wat Hij heeft beloofd.
Want Hij uw God Hij houdt Zijn woord
dat u uit Zijn mond heeft gehoord.

Een mens levend zonder God
die ervaart een zwaar levenslot.
Want hij die leeft in duisternis
beseft niet dat God liefde is.

God is juist brenger van het licht
verdrijft 't duister waardoor het zwicht
God wenst dat ons bestaan bepaald
wordt door Zijn liefdeslicht dat straalt.

't Is immers 't Licht van Gods verzoen
waaraan de Heer graag wil voldoen.
Dat men van zonde wordt bevrijd
daartoe blijft God altijd bereid.

Als weldoener staat God bekend
die ruime pogingen aanwendt .
Met zegeningen en geluk
die dan een mens bevrijdt van druk.

Met een arm om je heen
ben je minder alleen.
Dat versterkt het gevoel
van 't uiteindelijke doel.

Zo koestert God j' als mens
Zijn liefd' kent geen grens.
Om die rijk te geven
als cadeau in 't leven.

God laat het licht gloren
Zijn liefdewoord horen.
Wat Hij zal bewerken 
kent nimmer beperken.

't Is niet overbodig
een arm heb je nodig.
Want daarin geborgen
verdrijft al je zorgen.
Je kunt als mens een engel zijn
die door God is gezonden.
Boodschapper van Gods blijde bericht
hierdoor met God verbonden.

God zendt graag engelen op pad
die Zijn boodschap uitvoeren.
Elk mens als engel wordt omvat
met licht dat zal beroeren.

De opdracht die je als engel krijgt
is die van liefd' en vrede.
Wees engel  zwijgt
en deel het anderen. mede.
Wie zich bij God weet geborgen
leeft veilig met minder zorgen.
Hij toont in de mens behagen
spoort ons aan in liefd' te slagen.

God heeft als het Opperwezen
aan ons trouw en liefd' bewezen.
Niemand kan die overstijgen
enkel rijkelijk van Hem krijgen.

Al wie op de Heer vertrouwen
zullen nimmer op zand bouwen.
Hij rekent hen tot Zijn getrouwen
die eens d' eeuwigheid aanschouwen.
Laat God je aan zijn hand maar leiden
die jou steeds tot bescherming is.
Zijn doel is jou steeds te verblijden
schenkt vreugd' in plaats van droefenis.

Laat Gods hand je maar onderstutten
maar ook Zijn woord dat biedt je kracht.
Om die daar telkens uit te putten
en van God steeds Zijn hulp verwacht.

De Heer zal altijd uitkomst geven
die jou uit elke nood verlost
Hij immers is de Heer van 't leven
kijkt naar jou uit steeds op Zijn post.
Eens staan wij voor de hemelpoort
waarachter 't eeuwig leven gloort.
Van hieruit straalt het gouden licht
ons tegemoet over 't gezicht.

Door Jezus werd ons heil verdiend
God niet meer onze zonden ziend..
Door 't kruis van Jezus en Zijn strijd
zijn wij van zonde en schuld bevrijd.

Hij heeft met Zijn leven betaald
wat ons Gods woning binnenhaalt.
Hier vinden wij ons eeuwig thuis
ons heengaan wordt de weg naar huis.
Waarheen de levensweg ook gaat
Jezus Hij staat altijd paraat.
Om ons met liefde bij te springen
als wij nerveus de handen wringen.

Bestaat het leven uit veel zorgen
dan zijn wij bij Jezus geborgen.
Want wij bemerken vroeg of laat
dat Hij met ons door 't leven gaat

Leg alle nood aan Jezus voor
Hij biedt aan ons Zijn luisterend oor.
Want duisternis laat Hij verdwijnen
en is in staat dat 't licht gaat schijnen.

Uit Jezus' mond komt dan Zijn zegen
die neerdaalt als een milde regen.
Hiermede worden wij verblijd
en aan Zijn hand steeds voortgeleid.
Als laatste jaren vlieden heen
is dan bekend de weg waarheen?
Ben je tot stervens toe bereid
verzekerd van Gods heerlijkheid.

Geloof je in 't leven wat dan wacht
in 't eeuwig licht met nooit meer nacht.
Bij God heet tijd de eeuwigheid
waar Hij ons eenmaal mee verblijdt.

Kijk daar dan gelovig maar naar uit
tot Jezus' roep met heil besluit.
Ons aan Zijn hand ten hemel noodt
waar onze vreugde wordt vergroot.
Als jij je hand in die van Jezus legt
dan kun je daar met al je zorgen terecht.
Want Zijn bereidheid is oneindig groot
door intens luisteren naar je levensnood.

Ervaar Jezus bezorgt je zekerheid
Hij is het die jouw levensweg plaveit.
't Is liefde waardoor je gedragen wordt
met licht wat over je wordt uitgestort,

Geef je maar over aan Jezus de Heer
en leef getrouw naar Jezus' liefdeleer.
Want die hoort in het menselijk bestaan
steeds elke dag weer bovenaan te staan.
Wie merkt hoe Jezus ons behandelt
ons leert hoe men die weg bewandelt.
Het heeft verstrekkende gevolgen
wanneer wij Jezus willen volgen.

Het gaat Hem steeds om liefdedaden
die nooit de naasten zullen schaden.
Maar altijd met een hart bewogen
hen aanzien met oprechte ogen.

Met liefde moet men banden kweken
die hecht zijn en die nimmer breken.
Wanneer dat standaard is in 't leven
is 't moeite, 't blijvend na te streven.
Een mens hoeft nimmer te wanhopen
als Jezus met hem mee zal lopen.
Want onder 's Heilands trouwe hoede
mag men Zijn hulp en troost vermoeden.

Maar bovenal staat dat Jezus' liefde
ons aan zich hecht en niemand griefde.
Zijn liefde schenkt Hij als genade
waarmee Hij ons wil overladen.

Wie Jezus kent voelt zich geborgen
ervaart een leven zonder zorgen.
Want dat zal hem als mens gaan schelen
als hij dat met Jezus kan delen.
Pasen zet ons weer op twee benen
opstandingsleven, nooit meer wenen.
Door Jezus aan de dood onttrokken
die de dood bevocht, onverschrokken.

De dood is door Hem overwonnen
waardoor nieuw leven is begonnen.
Want de hemel wacht ons na het sterven
waar wij 't nieuwe leven verwerven.

Zo mogen wij bij God thuiskomen
door strijd door Jezus ondernomen.
Hij koos de weg van smart en lijden
om ons van zonden te bevrijden.

Een nieuwe toekomst ligt nu open
aan Jezus' hand mag ieder lopen.
Met Hem eens 't Godsrijk gaan betreden.
leven tot in al d' eeuwigheden.

Eens zal de blijde dag gaan komen
dan worden wij ook opgenomen.
Om d' eeuwige vreugd te delen
verheugd tezamen zijn met velen.
Er mag over 't verdriet gezongen
maar ook van vreugd' die er zal zijn.
Als eens 't verdriet zal zijn bedwongen
die samen heengaat met de pijn.

Als door Gods woord 't bestaan verandert
wordt daarmee plots 't geluk hersteld.
En daardoor zichtbaar weer ontmaskerd
klinkt 't woord dat ons Gods heil vermeldt.

't Is liefd' waarop God ons zal dragen
door alle levenstijden heen.
Zijn rechterhand blijft ons steeds schragen
God laat ons nimmermeer alleen.

Gods leidend licht zal ons omgeven
daarmee verlicht Hij ons bestaan.
't Ons aangereikte licht gegeven
zal levenslang steeds met ons gaan.