Nederlandse-gedichten

't Is zeker wat God heeft gedaan
met woord en daad Zijn schepping maken.
Door met Zijn almacht in 't bestaan
alles met leven aan te raken.

God nam daarvoor zes dagen tijd
om alles naar Zijn wens te maken.
Vol schoonheid pracht diversteit
om daarna met Zijn werk te staken.

Hierna brak toen Zijn rustdag aan
om 't resultaat te gaan bekijken.
Van alles wat Hij heeft gedaan
en tot tevredenheid zou blijken.

Elk onderdeel kwam uit Zijn hand
de Schepper had een goede reden.
Het vormde samen een verband
't was goed Hij zag 't en was tevreden.

Laat ons daarom toch zuinig zijn
op wat de Heer ons toevertrouwde.
Om goede rentmeesters te zijn
van schoonheid die w'als mens aanschouwden.
Druppels zilveren tranen groeien
die uit beide ogen vloeien.
Want 't verdriet blijkt niet te stelpen
enkel God de Heer kan helpen.

God de Heer heeft het vermogen
om je tranen te gaan drogen
Is in staat 't verdriet te stillen
wat wij smekend van Hem willen.

God streelt weg met zachte handen
tranen die in je ogen branden.
Weet dat Hij succes zal oogsten
om je liefdevol te troosten.
God grijpt je hand wanneer wij heengaan
en heft ons in Zijn armen op.
Zo tilt Hij ons naar een nieuw bestaan
hoog boven 's werelds wolkentop.

Dan gaan de hemeldeuren open
welke God met Zijn hand ontsluit.
Een nieuwe wereld wordt ontsloten
die nieuw bestaan, geluk inluid.

Hier mogen wij voorgoed vertoeven
bij God te wandelen in het licht.
En daar de ware vrede proeven
altijd voor Vaders aangezicht.

Als God Zijn kinderen verenigt
is vertroosting ontvangst hun deel.
Hier wordt verdriet en nood gelenigd
en niets blijkt Vader hen teveel. 
God heeft je tot een ster verheven
je mag nu aan de hemel staan.
Om in het donker licht te geven
en daar mijn hart mee binnengaan.

Zo wil God het verdriet verdrijven
'k weer onbevangen ademen kan.
Ik kan je glanslicht niet omschrijven
ben daar getroost van in de ban.

Ik heb nog moeite met het wachten
't is troostvol dat jouw licht daar straalt.
Ik blijf nu op het weerzien wachten
dat eenmaal door God wordt bepaald.
'k Weet zeker dat God ons zal helpen
en als er nood is die te stelpen.
Hij zorgt voor vrede, rust, vertrouwen
waarop wij steevast kunnen bouwen.

Wij leven veilig door Gods leiding
wat ruimte biedt en Zijn bevrijding.
God wil ons leven inhoud geven
door ons hart aan Hem te geven.

Wanneer wij God ons hart geven
verandert dat ons hele leven.
Dan zal men zich van 't kwaad afkeren
navolgen wat God ons wil leren.

Dan zal van God de liefde blijken
om daar nooit meer van af te wijken.
Hij blijft de liefde proclameren
daardoor ontstaan de blijde sferen.
Zijn naam zal men niet vergeten
diep in ons bestaan gegrift.
Jezus Christus blijft Hij heten
in het onuitwisbaar schrift.

Breed bekend door de verhalen
wonderen door Hem volbracht.
Klinken thans in vele talen
die getuigen van Zijn macht.

Hij genas vele melaatsen
blinden gaf Hij het gezicht.
Lammen waren niet de laatsten
doden schonk Hij 't levenslicht.

Hij is instaat om ons te helen
genezende van elke kwaal.
Die Hij 't heengaan zal bevelen
als Redder van allemaal.

Besef Jezus vergeet ons niet
als w'onze noden bij Hem brengen.
Hij is 't die reddend uitkomst biedt
en graag ons leven zal verlengen.
Eens wacht bij de hemelkoning
liefdevol ons Zijn beloning.
Dan zal d'aartsengel ons tonen
plaats waar w'eeuwig mogen wonen.

't Boek des Heren doorgebladerd
wijst de plek waar wij vergaderd
't Godsrijk mogen binnenstromen
 om voor altijd saam te komen.

't Gouden licht wat zal omgeven
schenkt God ons daarin te leven.
Wat ons eeuwig blijft omschijnen
om geen moment te verdwijnen.
Ik kijk vanuit de hemel op je neer
vraag God een engel om je te gaan troosten.
Wanneer die neerdaalt uit de hemelsfeer
is hij 't die namens God succes zal oogsten.

Het heeft de Heer met liefd' beoogt
dat hij je tranenvloed zal stelpen.
En met zijn zorg je tranen droogt
om je daarmee opweg te helpen.

De lege plaats zal hij niet voor je vullen
dat is de opdracht van zijn Zender niet.
Maar wel een blij vooruitzicht gaan onthullen
wat God genadig via deze engel biedt.
God leert aan ons behulpzaam zijn
vraagt 't voorbeeld na te doen.
Spreekt, zorg voor naasten moet er zijn
het biedt kans tot verzoen.

De regel van behulpzaamheid
die God heeft ingesteld
eist van ons mensen wees bereid
zoals God 't heeft vermeld.

Vergeet geen gesproken gebod
dat Hij gesproken heeft.
Wie 't onderhoudt, hem zegent God
wanneer men daarnaar leeft.
Je hebt Gods hand om vast te houden
je Helper als je meest vertrouwde.
Aan Hem mag jij je overgeven
want dan ervaar je 't echte leven.

Wanneer je aan Gods hand zult wandelen
dan merk je als mens Zijn liefd'vol handelen.
Want dan ontvang je op je wegen
dagelijks Gods onmisb're zegen.

Besef als mens kun je niet zonder
want zonder God ga je ten onder.
Hij wil je 't lliefst naar 't licht opheffen
dan toont Hij wat je aan zult treffen.
God vraagt een ruim bewogen hart
dat groots en vol met liefde start.
Dat naar broeders en zusters ziet
en hen aandacht en ruimte biedt.

Dat is de opdracht die God ons geeft
als men Zijn liefd' gebod nastreeft.
Heb zorg voor wie u is toevertrouwd
toon dat u van uw naasten houdt.

Ga met Gods opdracht aan de slag
die geldt voor elke nieuwe dag.
Als men zijn medemens ontmoet
en met een liefdedaad begroet.

De zorg die God aan ons oplegt
heeft Hij uitvoerig uitgelegd.
Maak van uw medemens een vriend
die aandacht en uw zorg verdient.

Ga dan zo met elkaar op pad
God wijst de weg naar 's hemels stad.
Waar u tesaam wordt heengeleid
en aan Gods hand wordt ingeleid.

Omgeven door Gods liefdewoord
ziet ieder 't hemels licht dat gloort.
Dit licht heeft een speciale glans
en legt om u haar stralenkrans.
De levende ruimgevende
maakt van ons een gezegende.
Wanneer de Heer Zijn handen spreidt
voelt men Zijn liefde toegewijd.

Dan stroomt Zijn zegen door ons heen
voelen wij ons niet meer alleen.
Door d' aandacht die Jezus ons geeft
weet men dat hij een Redder heeft.

Op Hem kan steeds worden vertrouwd
besef maar dat Hij van ons houdt.
Doormiddel van Zijn liefd' en trouw
spreekt Hij tot ons "Ik houd van jou".
Schrijf Gods gaven op een rijtje
kijk dan naar hun overvloed.
Zo verteld Hij "kind Ik leid je
door Mijn liefde steeds ontmoet.

'k Laat je kind nooit tekort komen
gaven schenk Ik dag aan dag.
Zegen, veilig onderkomen
daarvan maak je steeds gewag.

Pak papier en grijp het potlood
schrijf Mijn zegeningen neer.
Zie wisselend van klein tot groot
die je ontvangt dagelijks weer.

Blijf je dankbaarheid maar tonen
dan daalt zegen altijd neer.
Weet kind je mag bij mij wonen
eenmaal in de hemelsfeer!
Het Paaslicht is nu doorgebroken
Jezus is waarlijk opgestaan.
Want in het licht door God ontstoken
zien wij Christus plots voor ons staan.

Hij toont ons handen zij en voeten
die zijn doorstoken en doorboord.
Als tekenen van Zijn liefd'vol boeten
in 't paaslicht dat nu voor ons gloort.

Geen twijfel kan er nu meer wezen
want Zijn belofte is vervuld.
Ja waarlijk Jezus is verrezen
met 't glanzend witte kleed omhuld.

Hij roept ons saam tot nieuw ontmoeten
verenigd in een blijde kring.
Hem weer vol vreugde te begroeten
verrast en vol verwondering.

Voortaan zal Hij de weg ons wijzen
naar 't wachtend hemels paradijs.
Daar toont Hij ons Gods gunstbewijzen
en gaf daarvoor Zijn leven prijs.

Hij heeft de zondenschuld gedragen
die heeft God door Hem weggedaan.
Hij biedt ons naar Zijn welbehagen
het feestelijk nieuw wit feestkleed aan.
Wees als mens intens bewogen
met de naasten om u heen.
Zie waar nood straalt in hun ogen
laat hen niet met zorg alleen.

Toon uw hart bij hen betrokken
steun hen waar de uitweg ligt.
Door gezamenlijk te knokken
naar 't moment dat nood verlicht.

't Blijft belangrijk ons te richten
op de weg die uitkomst biedt.
Niet voor tegenslag te zwichten,
die verdwijnt in het verschiet.

Stap voor stap kan men bereiken
't gezamenlijk beoogde doel.
Door met hoop vooruit te kijken
met een positief gevoel!

't is de opdracht Gods gegeven
blijf met liefde steeds begaan.
Door uw naasten die te geven
en daarmee steeds naast hen staan.
Het Paaslicht straalt ons tegemoet
met rijke glans in overvloed.
't Vertelt Jezus is opgestaan
en met Hem weer op weg te gaan.

Wij zien nu duidelijk 't open graf
dat Hem drie dagen stil omgaf.
Hier voerde Hij met de dood strijd
ons leidend naar de eeuwigheid.

Die heerlijkheid die ons eens wacht
wordt door Zijn handelen opgebracht.
Hij gaat ons voor naar 't Vaderhuis
daar wacht ons vrederust, 't nieuw thuis.

Jezus is waarlijk opgestaan
dat mogen wij verblijdt verstaan.
Wanneer Hij ons opnieuw ontmoet
worden wij liefdevol begroet.
 
 
 
God biedt eeuwig leven
om dat ons te geven.
En eens van de aarde
gaand naar hemelwaarde.

Veilig en geborgen
blijft God voor ons zorgen.
Hij die ons wil dragen
als wij 't aan Hem vragen.

Dagelijks laat God weten
'k zal u niet vergeten.
Maar er steeds aan denken
't beste ons te schenken.

 
Ons leven vliegt in vogelvlucht voorbij
door 't jagen van minuten en seconden.
Gevolgd door maanden jaren in een rij
en aan die tijden zijn wij vast gebonden.

Hoe ouder zijnd hoe korter 't leven blijkt
steeds sneller om ons heen wordt tijd ervaren.
Tot op een dag voor onze ogen prijkt
wij 't licht door 's hemelspoorten gaan ervaren.

Hierna volgt 't leven ons door God beloofd
waarin de tijd geen enkele rol zal spelen.
Want wie in Gods beloften heeft geloofd
ontvangt het leven dat Hij uit zal delen.

Want 't eeuwig leven biedt God liefd'vol aan
dan zijn wij nooit meer aan de tijd gebonden.
Maar krijgen wij van God een nieuw bestaan
waarin wij eeuwig met Hem zijn verbonden.
God heeft een huis voor velen
dat Hij met ons wil delen.
Hier laat Hij onze dromen 
eindelijk tot wasdom komen.

Hier laat God voor ons bloeien
waar liefde uit kan groeien.
Haar hoogste graad bereiken
waar gouden glans zal blijken.

Wij mogen bij God wonen
met dochteren en zonen.
Tesaam rond Hem verenigd
blijkt zorg en moeit' gelenigd.
Laten wij brede cirkels tonen
om elkanders schouders heen.
Waar de liefde in kan wonen
't liefdeslicht naar buiten scheen.

Want met liefd' en warmt' omgeven
heeft elk mens een goed bestaan.
Liefde zorgt voor overleven
biedt haar cirkels van bestaan.

Liefd' die uit Gods bron komt vloeien
wordt in ons hart neergevleid.
Om tot wasdom uit te groeien
want wie liefde schenkt hij verblijdt.

Dan voldoet men aan voorwaarden
zoals God van ons verlangt.
Om de liefde steeds op aarde
doorgevend die men ontvangt.