Het lege graf roept om verbazen,
het is een teken van Gods macht.
De doodsmacht blijft nog tijd'lijk razen.
maar hij verloor door God zijn kracht.
Zijn Zoon de eersteling der dagen,
is uit de doden opgestaan.
Een engel Gods doet ons gewagen,
het nieuwe leven vangt nu aan.

Hij is uit 't schaduwrijk verrezen,
de dooodse donkerheid weerstaan.
Hij heeft de dood zijn plaats gewezen,
door uit de doden op te staan.
Hij heeft zijn macht voor ons verbroken,
en aan die macht beperk gesteld.
God heeft het Paaslicht ons ontstoken,
in Christus onze sterke held.

Wat hebben wij nu nog te vrezen?
Want sterven is slechts slapen gaan.
God heeft aan ons Zijn macht bewezen,
de dood voor ons terneer te slaan.
Hij doet ons uit de doden wekken,
Hij roept ons tot een nieuw bestaan.
Wij mogen gelovig ziend ontdekken,
dat Jezus ons is voorgegaan.

Kom wees verheugd uw hart zij blijde,
God spreekt, een nieuwe toekomst wacht.
Want Christus staat ons sterk terzijde,
Zijn licht leidt door de wereldnacht.
Wij reizen naar de Grote Morgen,
waarheen de Heer ons op doet gaan.
Dan zullen Gods bazuinen zorgen,
in Christus ons weer op doen staan.

Het lege graf zij ons het teken,
dat God Zijn woord getrouw volbrengt.
En van ZIjn plan niet afgeweken,
Zijn kinderen het leven schenkt.
Laat ons dan blijde God bezingen,
zelfs in de dood blijft Hij nabij.
Nieuw leven laat Hij ons ontspringen,
Hij maakte ons in Christus vrij.


Justus. A van Tricht


11 april 2006