Nederlandse-gedichten

Hoog boven ons verheven
bent U o God en Heer.
De Schepper van al ’t leven
liefde en vredessfeer.

Twee zegenende handen
zijn over ons gespreid.
Naast sterke liefdebanden
waarmee U ons geleidt.

Op handen Heer gedragen
draagt U elk mensenkind.
Allen die het met U wagen
wetend wij zijn bemind.

Want allen die U kennen
als God, Vader en Heer
Uw grote naam erkennen
neemt U op in Uw sfeer.

Al wie op U vertrouwen
U heel zijn leven geeft
die kan er vast op bouwen
dat hij eens eeuwig leeft.

God laat een lichtglans schijnen
in onze duisternis.
Hij laat Zijn Zoon verschijnen
Verlosser die Hij is.
Als kind wordt Hij geboren
komt Hij uit Davids stam.
Hij die Zijn licht laat gloren
dat door God tot ons kwam.

Kind uit een vrouw geboren
en door Gods Geest verwekt.
Laat zacht zijn kreetjes horen
terwijl ’t zijn armpjes strekt.
Door Jozef wordt het teder
in doeken neergelegd.
Legt het in ’t kribje neder
aan ’t Goddelijk kind gehecht.

Maar ’t jong gezin moest vluchten
naar ’t ver Egypteland.
Want ’t kindje had te duchten
moord door Herodes' hand.
Nadat herders en wijzen
’t kind eer hadden gebracht.
Begon het lange reizen
met de hun geschonken pracht.

Toch blijft die lichtglans schijnen
tegen verdrukking in.
Die zal ook nooit verdwijnen
teken van Gods bemin.
Dit licht kan nimmer doven
maar het houdt eeuwig stand.
Het leidt allen wie geloven
naar ’t hemels Vaderland.

Maak met de Heer de overtocht
over de levenszee.
Laat Hem de stuurman zijn van ’t schip
vraag Hem, Ga met mij mee.
Want wie voor Hem als stuurman kiest
die mens is welbewaard.
Hij komt zeker behouden aan
zijn leven wordt gespaard.

Maak met de Heer de overtocht
naar het beloofde land.
Al blijkt het ook geen kalme reis
voordat u daar belandt.
Als u Hem aan het stuur laat staan
in wind en stormgetij .
Stuurt Hij vast op de haven aan
zo kundig dat is Hij.

Maak met de Heer de overtocht
en kom behouden aan.
Al blijken soms de golven hoog
over het schip te slaan.
Want ieder die op Hem vertrouwt
aan Hem het stuurwiel geeft.
Die mens heeft op de rots gebouwd
waardoor hij eeuwig leeft.

De Heer wil graag Zijn woning maken
kloppend aan ieder mensen hart.
En hen met liefdewoorden raken
waar nodig helen wil hun smart.
Om in hun hart schoon schip te maken
dat Hij er altijd wonen kan.
Maar deuren zal de Heer nooit kraken
het blijft bij Hem steeds wachten dan.

Wie maakt voor Hem zijn hartsdeur open
waardoor Hij Jezus binnen laat.
Daarvan de drempel overlopen
en Hij in uw hart bezig gaat.
Wie laat de Heer het werk volbrengen
dat Hij uw hart weer zuiver maakt.
En het geheel in orde brengen
met liefde door Hem aangeraakt.

Ga niet voorbij aan ’t zachtjes kloppen
dat Jezus aan uw harten doet.
Hij blijft dit doen en zal niet stoppen
tot u Hem eenmaal open doet.
Dan laat Hij zich als Heer ontmoeten
en maakt Hij al uw kamers schoon.
Want allen die de Heer begroeten
ontvangen daarvoor ook het loon. 

Laat de vreugde Gods je dragen
vindt in ’s Heren woord je lust.
En de kracht om niet te klagen
van Gods liefde je bewust.
Richt je hart op Hem blijf geloven
in beloften en Zijn woord.
Die geen mens je kan ontroven
als je Gods woord hebt gehoord.

Kies Gods woord als beste keuze
zoals God het heeft verwoord.
Met de liefd’ als vaste leuze
voortaan bij je leven hoort.
Weet je in Gods hand geborgen
waaruit niemand je ontrukt.
Je bevrijdt van moeite en zorgen
waar je onder gaat gebukt.

Schenk aan God je hart en leven
biedt Hem alles ja geheel.
Dan zal Hij Zijn rijkdom geven
daaraan krijg je ruimschoots deel.
God biedt uitzicht op het wonder
van Zijn komend koninkrijk.
Echter komt je daar niet zonder
uitingen van liefdeblijk.

Want je kunt slechts binnentreden
als je God en mens bemint.
En God eens in je verleden
tekenen van liefde vindt.
Aan Hem en de mens bewezen
op de weg die je moest gaan.
Toegang heb je niet te vrezen
als je hieraan hebt voldaan.

Heer Uw liefde is zo broodnodig
in ons leven ons bestaan.
Want die blijkt niet overbodig
op de wegen die wij gaan.
Want een mens kan zo verlangen
naar de liefde die hij krijgt.
Om die Heer van U te ontvangen
Uw oor naar zijn beden neigt.

Liefde immers Heer biedt heling
schenkt genezing van de smart.
Wanneer U met liefdedeling
balsemt het verwonde hart.
Dat zo om Uw liefd zal vragen
en door zoveel pijn bekneld.
Die vaak niet is te verdragen
uitgeschreeuwd aan U verteld.

Kom dan Heiland in ons midden
met Uw liefdeszegening.
Als wij U daar Heer om bidden
kom met licht in onze kring.
Dat al ’t duister laat verdwijnen
in en rondom ons bevindt.
Laat Uw heerlijk licht Heer schijnen
saam met Uw liefd’ die ons bindt.

Tranen worden diamanten
met hun schittering vol vuur.
Stralende naar alle kanten
prachtig, helder, zuiver, puur.
Die op ’s Heren schaal belanden
waar Hij tranen transformeert.
Door het wonder van Zijn handen
waardoor vreugde wederkeert.

Je hebt je noden uitgeschreeuwd
uit ’t diepste naar de Heer geroepen.
Hij heeft je smeekbeden gehoord
en met Zijn hulp tot je gekomen.
Hij heeft Zijn handen uitgestrekt
Zijn liefdewoorden laten klinken.
Je uit de diepten opgetild
en in Zijn armen voortgedragen.

Geen andere weg is er te gaan
dan steeds tot Hem in nood met vragen.
De Heer staat immers voor je klaar
om je in liefde op te vangen.
Tot zoveel is de Heer bereid
dat jou weer vreugde schenkt in ’t leven.
Nadat Hij tranen heeft gedroogd
die Hij zag lopen uit je ogen.

De grote trooster dat is Hij
die ’t rustpunt zijn wil in je leven.
En die je nimmermeer verlaat
je kunt altijd op Hem vertrouwen.
Hij laat niet af wat Hij begon
blijft altijd nauw bij je betrokken.
Hij ziet in liefde naar je om
en zal je geen moment vergeten.

Hij wil de grote trooster wezen
wiens hand betraande ogen veegt.
Hij kan in onze harten lezen
en zien wat zich daarin beweegt.
Hij heft ons uit de diepste dalen
door Hem getild uit ons verdriet.
Van liefde blijft Hij ons verhalen
de Heer vergeet de Zijnen niet.

De wonden in ons hart geslagen
worden verbonden en geheeld.
Geen tekenen zullen wij meer dragen
van pijn die met Hem is gedeeld.
Waar wonden door Hem toegesloten
vermindert leed dat werd gevoeld.
Want in elk hart voor Hem ontsloten
treft men Zijn vree daarin gestoeld.

Kom help toch mee een hemel maken
hier op de aarde om ons heen.
En met God tot dit doel geraken
sterk met elkaar en niet alleen.
Maar steek de handen uit de mouwen
zodat het doel ook wordt bereikt.
Opdat door mannen en ook vrouwen
de hele wereld wordt verrijkt.

Kom help toch mee een hemel maken
bouw aan een wereld om je heen.
Die hemel behoort tot de taken
te zijn gemaakt door iedereen.
Een wereld waarop recht zal wonen
een wereld waarop liefde heerst.
Waar wij elkaar de zorg betonen
en die het leven overheerst.

Kom help toch mee een hemel maken
vol bloemen en vol rozengeur.
Een wereld om de vreugd te smaken
en in een schitterende kleur.
Een wereld rijk in haar facetten
in grote schoonheid rijk getooid.
Een wereld om steeds op te letten
tot die naar Gods wens is voltooid.

Laat je in Gods armen sluiten
voel de warmte die Hij geeft.
Door Zijn liefd’ voor je te uiten
die de Schepper voor je heeft.

Weet de Heer wil je beschermen
dat het kwade je niet raakt.
En zich over jou ontfermen
door Zijn hand die zalig maakt.

Luister naar de levenswoorden
die de Heer in liefde spreekt.
Die Zijn trouw en liefdekoorden
Zijn verbond nimmer verbreekt.

Geef je leven maar in handen
van Hem die te wachten staat.
Keuze maakt dat je aan Zijn handen
door dit leven verder gaat.


Heer laat Uw hand toch op mij rusten
schenk mij toch sterkte Heer en kracht.
Om wat U vraagt Heer te volbrengen
te doen wat U van mij verwacht.

Stel ’t blij vooruitzicht mij voor ogen
waarop ‘k mij vol vertrouwen richt.
Help mij de wegen te bewandelen
die recht zijn voor Uw aangezicht.

Laat mij niet struikelen of vallen
behoed mij Heer voor ’t boze kwaad.
Dat zich zo vreselijk kan vermommen
als het verleidend voor mij staat.

Help mij voor liefde steeds te kiezen
voor trouw Heer aandacht en geduld.
Leer in de liefde mij niet falen
maar steeds mijn hart met liefd’ vervuld.


Kijk om je heen hoe dat de wereld is geworden
een wereld waarvan jij ook deel uit maakt.
Langzamerhand steeds meer waarschuwingsborden
die ‘t  menselijk bestaan op aarde raakt.
Zie hoe ’t milieu op aarde zwaar moet lijden
wij steeds meer horen van natuur geweld.
En wij aan winstbejag en ons aan rijkdom wijden
economie voor ons als hoogste waarde telt.

Zie hoe de ijskappen van beide polen smelten
en ’t water van de wereldzeeën langzaam stijgt.
Wij zetten ons bestaan als mens op stelten
dat zonder God een vreselijk leven krijgt.
Er moet een omslag in ons denken gaan geschieden
gaan wij zo door dan is het straks te laat.
Dan heeft de aarde ons straks weinig meer te bieden
en leeft de mensheid in een diep verloren staat.

Het lijkt erop dat ’t tij nog mogelijk is te keren
mits men de juiste toekomststappen nemen gaat.
Als wij de aarde juist zullen beheren
dan is het heel misschien nog niet te laat.
God gaf de wereld eens in menselijke handen
en sprak ons toe heb voor Mijn schepping zorg.
Maak niet Mijn levenswerk kapot uzelf tot schande
wees goede rentmeesters sta voor die opdracht borg.

Gekoesterd in Zijn armen
met liefdevol gebaar.
Toont Hij ons Zijn erbarmen
maakt Hij Zijn woorden waar.
Hij biedt ons Zijn ontferming
Zijn liefde en Zijn trouw.
Hij neemt ons in bescherming
en spreekt, Ik houd van jou.

Wij mogen kinderen wezen
van Hem God die ons draagt.
Hij wil ons hart genezen
door pijn verdriet belaagd.
Een ieder die mag komen
tot Hem hij is bemind.
Steeds in Zijn arm genomen
horend jij bent Mijn kind.

Hij kent en roept bij name
ieder in wijde kring.
Hij bindt in liefde samen
en schept verwondering
door Zijn genadegaven
oneindig groot en mild.
Waarmee Hij ons wil laven
en ons verlangen stilt.

Hij weet wat in je leeft
wat je hart doet bezwaren.
Hij weet waarnaar je streeft
Zijn woorden te bewaren.

Hij ziet in ’t hart de strijd
die dagelijks je moet voeren.
De Heer steeds toegewijd
ondanks dat ’t kwaad blijft loeren.

Maar weet een ding staat vast
God zal je nooit begeven
al draag je een zware last
met moeite door het leven.

Weet dat de Heer verlicht
als je het Hem zult vragen.
Heer maak mijn lasten licht
zodat ik die kan dragen.

Want moeiten kent elk mens
een ieder heeft zijn zorgen.
Maar God bepaald de grens
wij zijn in Hem geborgen.

In woord en daad zal zich de liefde uiten
dat is haar opdracht en is zij verplicht.
Om het verbond met mensen steeds te sluiten
en daar met hart en ziel zijnd op die taak gericht.
Zij is de kracht die heel veel kan beginnen
de weg bewandelt die verzoening brengt.
Het is de liefde die zoveel kan overwinnen
door wat zij met haar zachte krachten aan de naaste schenkt.

De liefde toont zich graag in vele vormen
de wijzen waarop zij zich hult en zij zich uit.
Zij is in staat tot stillen van de stormen
de haat het boze kwaad dat wordt geuit.
Zij blijft steeds zoeken naar de beste wegen
waarop haar doel en opdracht wordt vervuld.
En waarop zichtbaar wordt haar rijke milde zegen
in ’t kleed waarin doorlopend zij zich hult.


Ik zoek bij U een schuilplaats Heer.
bij U mijn veilig onderkomen.
Leg Uw hand op mijn schouders neer
en laat Uw vrede door mij stromen.
Schenk mij de liefd’ die ik verlang
waarnaar mijn hart en ziel zo smachten.
Opdat ik die van U ontvang
tezamen Heer met nieuwe krachten.

Neem angst en onrust van mij weg
en schenk mij Heer Uw rijke zegen.
Hoor naar hetgeen ik tot U zeg
en wijs mij Heer de juiste wegen.
Waarop mijn voeten kunnen gaan
en ik niet struikelen zal of vallen.
Wetend dat op mijn levensbaan
Uw zorg mij nimmer zal ontvallen.

Heer neem mij in Uw liefde aan
U kent en ziet in ’t hart mijn wonden.
Die ik opliep Heer in mijn bestaan
naast schuld door mijn begane zonden.
Maar als ik die aan U belijd
dan wilt en zult U die vergeven.
Om na betuiging van mijn spijt
het goede opnieuw na te streven.

God rekent ons tot Zijn beminden
een Vader wil Hij voor ons zijn.
Bij wie wij liefd’ bescherming vinden
noemt ons Zijn kinderen groot en klein.
Geen onderscheid zal Vader maken
een ieder is voor Hem gelijk.
Zijn doel is elk gelukkig maken
met tekenen van Zijn liefdeblijk.

Geen grotere trouw zal men ooit vinden
geen grotere liefde op de aard.
God wil ons rekenen tot Zijn vrinden
met ’t beste uit Zijn hand vergaard.
De Heer Hij schenkt ons steeds het goede
mild overvloedig uit Zijn hand.
Die hand die ons ook blijft behoeden
en ons met liefde steeds omspant.


Een woord van liefde zegt zoveel
als zachte streling ons verwarmen.
En schenkend ons iets van haar deel.
omsluitend als met tedere armen.

Zo klinkt ook ’t woord van onze Heer
dat tot ons spreekt, U bent beminden.
Daarmee schept Hij de liefdessfeer
waarin wij ons mogen bevinden.

Want het is liefde die ons draagt
naast geloof en hoop het grootst van waarde.
Wie liefde schenkt zo ’t God behaagt
schenkt aan zijn naast’ het mooist op aarde.

Want wie aan dit gebod voldoet
zal door de Heer gezegend wezen.
En rijkelijk van Hem ontmoet
want liefd’ kan elke pijn genezen.

Een mens die zonder liefde leeft
kan hunkerend zijn naar die genade.
Als God en mens die aan hem geeft
en hem daar rijkelijk in laat baden.

Wanneer die mens de liefde ontvangt
die hem met warmte zal omzomen.
Dan krijgt hij wat hij heeft verlangd
wanneer die op hem af zal komen.

Hoe teder kan de streling van de liefde wezen
als warme zuidenwind en daardoor aangeraakt.
Waaronder het geluk tot grote hoogte opgerezen
wat God aan ons laat proeven als ’t ontwaakt.
Het grootst genot kan ons de liefde geven
dat uit haar bronnen rijkelijk wordt geput.
Want dat blijkt steeds opnieuw haar grootste streven
zij wil dat het gelukkig maken haar steeds lukt.

Zij zoekt naar woorden en zij zoekt naar daden
een doel waaraan zij zo graag vormen geeft.
Zij heeft de taak om nimmermeer te schaden
maar slechts haar inhoud rijkelijk wordt beleefd.
Zo wandelt zij steeds zoekende naar wegen
waarop haar gaven worden uitgespreid.
Op dat haar tedere streling zijn mag tot een zegen
die ’t hart van de ontvanger vreugdevol verblijdt.